Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi -verkkovalmennus esimiehille

Hanketiedot

Hankenumero
117334

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Antti Soikkanen
antti.soikkanen@ttl.fi

Toteutusaika
1.11.2017 - 31.5.2018

Työsuojelurahaston päätös
15.12.2017
31 359 euroa

Kokonaiskustannukset
62 718 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2018

Tiivistelmä

Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssin toteutumiseen tarvitaan esimiesten taitojen vahvistamista. Työterveyslaitos kehittää esimiehille suunnatun verkkovalmennuksen, joka parantaa esimiesten valmiuksia puuttua työn tekemistä haittaavaan ja työntekijöiden hyvinvointia heikentävään epäasialliseen käyttäytymiseen työpaikalla. Valmennuksen pohjana on Työsuojelurahaston rahoittama Kohti sopuisaa työyhteisöä (Sopuisa) – epäasiallisen kohtelun nollatoleranssin vahvistaminen työpaikalla -hanke vuosina 2014 – 2016.

Kouluttamalla esimiehiä työpaikka kehittää myönteistä, vastuullista työkäyttäytymistä sekä tukee organisaation epäasiallisen kohtelun nollatoleranssia. Nollatoleranssi tarkoittaa yhteisesti jaettua hyväksymättömyyden kulttuuria, jossa epäasiallista ja kiusaavaa kohtelua ei hyväksytä.

Sopuisa-hankkeessa kehitettiin kuuden askeleen malli, joka tukee johtoa ja työyhteisöjä työstämään yhdessä häiritsevää työkäyttäytymistä sekä toisaalta tukemaan myönteistä ja vastuullista työkäyttäytymistä. Esimiehen rooli on tärkeä erityisesti työpaikkakiusaamiseen puuttumisessa sekä työpaikan ajattelu- ja toimintatapojen kehittämisessä.

Monipuolisia videomateriaaleja hyödyntävä verkkovalmennus tarjoaa esimiehille mahdollisuuden kehittää omia taitojaan puuttua häiritsevään työkäyttäytymiseen. Verkkovalmennuksessa simuloidaan todellisia työelämän tilanteita, mikä mahdollistaa omien toimintatapojen harjoittelun ja arvioinnin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Antti Soikkanen

Tiedote

Verkkovalmennus tukee esimiestä, kun töissä on epäasiallista kohtelua

31.5.2018

Vastuullisen työkulttuurin rakentaminen ja epäasialliseen kohteluun vaikuttaminen ovat osa esimiestehtävää.

Työterveyslaitoksen luoma verkkovalmennus auttaa esimiehiä toimimaan paremmin näissä tilanteissa. Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi- verkkovalmennuksessa esimiehille taustana on Työterveyslaitoksen pitkäaikainen ja laaja tutkimusperinne, kehittäminen sekä käytännön konsultointityö  aiheesta.

Verkkovalmennuksessa on yhdistetty pedagoginen näkökulma sekä monipuolinen ja luova erilaisten oppimisen muotojen ja menetelmien käyttö, joita digitaalisen tekniikan kehittyminen on mahdollistanut.  

Verkkovalmennus koostuu viidestä osiosta, jotka ovat kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun tunnistaminen, sen puheeksi ottaminen, ennaltaehkäisy ja hyvän työkulttuurin luominen sekä esimiehen rooli ja hänen tukemisensa. Kunkin osion tekemiseen menee puolesta tunnista tuntiin.

Valmennus rakennettiin yhdessä isoista ja pienistä yrityksistä ja julkisista sekä kaupunkiorganisaatioista olevan asiakaspilottiryhmän kanssa hyödyntäen Futurice Oyn palvelumuotoilua. Asiakaspilottiryhmä osallistui asiakasodotusten kartoittamiseen ja auttoi niiden ymmärtämiseen haastatteluissa, työpajassa, testaamalla palvelua ja asiakaspalaute -webinaareissa.

Valmennusta voidaan hyödyntää nostamalla koko esimieskunnan ymmärrystä, osaamista ja rohkeutta vaikuttaa työpaikkakiusaamiseen sekä vastuullisen työkulttuurin rakentamiseen. Valmennusta voidaan käyttää myös, kun esimies kohtaa haasteellisen tilanteen sekä yksittäisten esimiesten osaamisen lisäämiseksi.

Asiakaspalautteen perusteella valmennusta voi hyödyntää myös koko työyhteisön ymmärryksen lisäämiseksi epäasiallisesta kohtelusta ja siihen vaikuttamisesta.

Verkkovalmennuksessa on käytetty laajasti erilaisia oppimisen muotoja ja välineitä – esimerkiksi asiantuntija- ja näyteltyjä tapausesimerkkivideoita, podcasteja jne, joiden avulla esimies voi pohtia ja harjoitella omaa toimintaansa. Videoiden käsikirjoitukset kirjoittivat työpaikkakiusaamisen asiantuntijakonsultit.

Verkkovalmennus on rakennettu Moodleen. Valmennuksesta on viestitty ja siitä tullaan kertomaan laajasti alan tapahtumissa, messuilla, webinaareissa sekä sosiaalisessa mediassa.

Valmennus löytyy Työterveyslaitoksen verkkovalmennuksista (https://www.ttl.fi/koulutukset-ja-palvelut).

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Antti Soikkanen. Avaa

. Loppuraportti. 11 sivua. 2018.