Työpaikkaostrakismi terveydenhuollossa – yhteys työssä viihtymiseen, stressiin ja koettuun terveyteen

Future of Preventive Medicine & Public health 2024 (Future of PMPH 2024) 18.–19.3.2024 Amsterdam, Hollanti

Hanketiedot

Hankenumero
240011

Hakija
Sirpa Manninen

Toteuttaja
Sirpa Manninen

Lisätietoja
Sirpa Manninen
sirpaman@uef.fi

Toteutusaika
17.3.2024 - 19.3.2024

Työsuojelurahaston päätös
25.1.2024
950 euroa

Kokonaiskustannukset
1 640 euroa

Tulokset valmistuneet
11.4.2024

Tiivistelmä

Olen menossa kutsuttuna puhumaan Future of Preventive Medicine & Public health 2024 – konferenssiin Amsterdamiin 18.–19.3.2024. Puheenvuoroni käsittää korkeatasoisessa kansainvälisessä lehdessä julkaistun artikkelini teemaa, työpaikkaostrakismin yhteyttä työssä viihtymiseen, stressiin ja koettuun terveyteen. Ostrakismi on ilmiö, jossa ilman sanoja tai selityksiä joku jätetään sosiaalisen vuorovaikutuksen ulkopuolelle. Esityksen kontribuutio kytkeytyy alan globaaliin työvoimahuoleen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirpa Manninen

Tiedote

Työpaikkaostrakismin yhteys työssä viihtymiseen, stressiin ja koettuun terveyteen.

11.4.2024

Tiivistelmä

Esityksessäni avasin tekemäni työpaikkaostrakismitutkimuksen tuloksia aikaisemmin julkaistun artikkelini pohjalta. Tulokset osoittivat, että työpaikkaostrakismi heikensi työssä viihtymistä ja koettua terveydentilaa sekä lisäsi stressiä. Mediaattorimallit osoittivat, että yksinäisyys välitti täysin ostrakismin ja stressin ja koetun terveyden välistä yhteyttä, mutta vain osittain ostrakismin ja työssä viihtymisen välistä yhteyttä. Itsetunto välitti osittain ostrakismin ja edellä mainittujen tekijöiden välistä yhteyttä. Näiden tulosten valossa voidaan ehdottaa, että suomalaisen työelämässä on tarpeen kiinnittää huomiota myös työyhteisöjen sisällä olevien sosiaalisten tekijöiden ja osallisuuden yhteydestä ja merkityksestä työssä viihtymiseen.

Tausta

Sain kutsun tulla esittämään tutkimukseni tuloksia kyseiseen konferenssiin. Työpaikkaostrakismia on tutkittu Euroopassa toistaiseksi vielä varsin vähän, joten tilaisuuteen osallistuminen oli merkittävä avaus erityisesti Eurooppalaiseen työelämäkeskusteluun, mutta myös laajemmin niissä maissa, missä työpaikkaostrakismin tunteminen ja tutkiminen on vähäisempää.
Tavoitteena oli tuoda uutta näkökulmaa terveydenhuollossa työskentelevien työssä viihtymiseen ja alalla pysymiseen.

Aineisto

Tilaisuudessa esitelty tutkimus on osa väitöskirjatutkimustani. Esityksen taustalla oleva tutkimusartikkelini on julkaistu lokakuussa 2023 korkeatasoisessa kansainvälisessä lehdessä (Journal of Advanced Nursing). Tutkimusaineistoni (N=569) keräsin tammikuussa 2021 kahdesta suomalaisesta yliopistosairaalasta verkkopohjaisella, puolistrukturoidulla kyselylomakkeella. Kyseisen osatutkimuksen aineiston analysoin lineaarisella regressioanalyysillä ja moderaatiomallinnuksilla.

Tulokset ja johtopäätökset

Työpaikkaostrakismi heikentää työntekijän kokemusta itsensä tarpeellisuudesta työyhteisölleen. On huolestuttavaa, että tutkimukseen osallistuneista jopa 73 % oli kokenut ostrakismia työssään viimeisen vuoden aikana. Tutkimustulokset osoittivat työpaikkaostrakismilla olevan merkittävä yhteys erityisesti työssä viihtymiseen. Kokemus osallisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta eivät ainoastaan vahvista työssä viihtymistä, vaan tukevat yksilön hyvinvointia laajemminkin.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimusaihe oli yleisölle täysin tuntematon, vaikkakin ilmiö tunnistettiin esityksen myötä varsin hyvin. Tilaisuudessa käyty keskustelu tarjosi uusia jatkotutkimusaiheita (mm. interventiotutkimus) sekä vahvisti tutkimuksen tarpeellisuutta ja tulosten hyödynnettävyyttä. Tutkimustulokset ovat sovellettavissa myös muilla aloilla, joten niitä on mahdollisuus hyödyntää suomalaisen työelämän kehittämisessä laajemminkin.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa

Workplace ostracism in healthcare: Association with job
satisfaction, stress, and perceived health. Artikkeli.
DOI: 10.1111/jan.15934 Avaa