Työpaikkaruokailu ja kasviperäisen ruoan käyttö kunta-alan työntekijöillä – yhteydet mielenterveyteen ja työkykyyn

Hanketiedot

Hankenumero
190256

Hakija
Elina Mauramo

Toteuttaja
Elina Mauramo

Lisätietoja
Elina Mauramo
elina.mauramo@helsinki.fi

Toteutusaika
15.11.2019 - 30.11.2021

Työsuojelurahaston päätös
5.6.2019
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
7.12.2021

Tiivistelmä

Mielenterveyden ongelmat ovat merkittävä ongelma ja kustannus työelämässä ja yhteiskunnassa. Hedelmien, kasvisten ja muun kasviperäisen ruoan käyttö ehkäisee elintapasairauksia, ja sen merkityksestä mielenterveydelle on alustavaa näyttöä. Kasviperäisen ruoan käyttö on kuitenkin liian vähäistä, ja työpaikkaruokailu voisi tarjota mahdollisuuden tukea sen käyttöä ja siten työntekijöiden terveyttä. Tämä tutkimus selvittää: 1) Millaisia muutoksia on tapahtunut työpaikkaruokailussa ja kasviperäisen ruoan käytössä eri sosioekonomisissa ryhmissä? 2) Miten työpaikkaruokailu ja kasviperäisen ruoan käyttö ovat yhteydessä toisiinsa ja myöhempään mielenterveyteen ja työkykyyn (psyykkinen oireilu, psyykenlääkkeet, sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet)? Tutkimus toteutetaan Helsingin kaupungin keski-ikäisten ja ikääntyvien työntekijöiden keskuudessa lähes 20 vuoden ajan kerätyillä aineistoilla (Helsinki Health Study peruskysely 2000-2, seurantakyselyt 2007, 2012, 2017, rekisteriaineistot), joita analysoidaan tilastollisesti pitkittäisasetelmissa (esim. trajektorianalyysit, pseudo-trial -asetelma). Tulokset ovat suurelta osin yleistettävissä muihinkin julkisen sektorin työntekijäryhmiin. Tutkimus tuottaa uudenlaista näyttöä työpaikkaruokailun ja kasviperäisen ruoan käytön vaihtelusta ja merkityksistä työntekijöiden mielenterveyden ja työkyvyn kannalta. Tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa keinoja ja toimintamalleja työntekijöiden hyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Mauramo

Tiedote

Työpaikkaruokailu, kasviperäisen ruoan käyttö ja mielenterveys kunta-alan työntekijöillä

7.12.2021

Tiivistelmä

Tutkimushankkeessa tarkasteltiin työpaikkaruokailun käytön, kasviperäisten ruokien käytön sekä mielenterveyden välisiä yhteyksiä. Tutkimus on osa Helsinki Health Study -hanketta. Käytetyt aineistot koostuivat Helsingin kaupungin keski-ikäisten ja ikääntyvien työntekijöiden keskuudessa vuosina 2000-2017 toteutetuista seurantakyselyistä sekä alle 40-vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa vuonna 2017 toteutetusta kyselystä. Tulokset osoittivat, että kasviperäisen ruoan, kuten hedelmiem, marjojen ja kasvisten, käyttö oli yleisempää ylemmissä sosioekonomisissa ryhmissä ja niillä työntekijöillä, jotka käyttivät säännnöllisesti työpaikkaruokalaa. Kasviperäisen ruoan tiheämpi käyttö oli yhteydessä parempaan mielenterveyteen.

Lähtökohdat

Kasviperäisen ruoan käytön on todettu olevan yhteydessä parempaan terveyteen, ja alustavaa näyttöä on myös sen hyödyistä mielenterveydelle. Työpaikkaruokailun avulla olisi mahdollista edistää kasviperäisen ruoan käyttöä työntekijöiden keskuudessa ja siten edelleen työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä, Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin työpaikkaruokailun, kasviperäisen ruoan käytön ja mielenterveyden välisiä yhteyksiä suomalaisilla kunta-alan työntekijöillä.

Aineisto

Tutkimuksen aineistoina käytettiin Helsingin kaupungin keski-ikäisten ja ikääntyvien työntekijöiden keskuudessa vuosina 2000-2017 kerättyjä Helsinki Health Study -seurantakyselyaineistoja sekä alle 40-vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa vuonna 2017 kerättyä Young Helsinki Health Study -kyselyaineistoa.

Menetelmät

Kyselyaineistoja analysoitiin tilastollisin menetelmin. Pitkittäisasetelmissa käytettiin muun muassa trajektorianalyysia kuvaamaan pitkän aikavälin muutoksia kasviperäisen ruoan käytössä. Poikkileikkausasetelmassa pääanalyysimenetelmänä oli monimuuttujainen regressiomallinnus tarkasteltaessa työpaikkaruokailun, kasviperäisen ruoan käytön ja mielenterveyden välisiä yhteyksiä.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksessa havaittiin työpaikkaruokailun säännöllisen käytön ja korkeamman sosioekonomisen aseman olevan yhteydessä tiheämpään kasviperäisen ruoan, kuten hedelmien, marjojen ja kasvisten, käyttöön. Kasviperäisen ruoan käytön todettiin olevan yhteydessä parempaan mielenterveyteen. Tulokset olivat samankaltaisia naisilla ja miehillä. Tulosten perusteella olisi tärkeää selvittää tarkemmin työpaikkaruokailun tarjoamia konkreettisia mahdollisuuksia työntekijöiden ruokakäyttäytymisen tukemisessa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tulosten pohjalta voidaan pitää tärkeänä interventiotutkimusten sekä kasviperäisen ruoan käyttöön keskittyvien työntekijöiden hyvinvointia kehittävien hankkeiden toteuttamista. Tulosten perusteella olisi tarpeellista keskittyä sekä kehittämistoimissa että jatkotutkimuksissa erityisesti alemmissa ammattiasemissa olevien työntekijöiden ruoankäyttöön ja mahdollisuuksiin tukea sitä työpaikoilla.

Aineisto

Elina Mauramo. Having lunch at staff canteen, consumption of plant foods and mental health among municipal employees. Department of Public Health Faculty of Medicine. University of Helsinki. Loppuraportti Avaa