Työpaikkaselvityksen uudet toimintatavat ja käytännöt

Hanketiedot

Hankenumero
200135

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Kirsi Lappalainen
kirsi.lappalainen@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 30.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
28.4.2020
95 000 euroa

Kokonaiskustannukset
140 870 euroa

Tiivistelmä

Työterveyshuollon työpaikkaselvitysten tavoitteena on tuottaa tietoa, jolla työtä ja työympäristöä kehitetään terveellisemmäksi ja turvallisemmaksi sekä vaikutetaan myönteisesti työpaikan toimintaan ja työn tuottavuuteen. Nykyisin ne eivät aina tuota työpaikan tarvitsemaa tietoa tai sitä ei raportoida ymmärrettävästi. Myöskään digitalisaation mahdollisuuksia ei hyödynnetä riittävästi, vaikka sen avulla voidaan kehittää työpaikkaselvitystoimintaa sekä parantaa tiedonhallintaa.

Hankkeen tarkoituksena on tutkia työpaikkaselvityksen digitalisaatiota, tarvelähtöisyyttä ja hyödyllisyyttä työpaikoilla painottaen teknologian käyttöä ja tiedonhallintaa. Digitalisaation avulla voidaan mm. selvittää työoloja aiempaa laajemmin. Tavoitteena on tuottaa tietoa ja kehittää toimintamalli ja tiedonhallinnan suositus työpaikan tarpeisiin perustuvan ja digitalisaatiota hyödyntävän työpaikkaselvityksen käytäntöjen kehittämiseksi. Tutkimusmenetelminä käytetään dokumenttianalyysia, ryhmähaastattelua, työpajoja, työpaikkaselvityskokeiluja ja asiantuntijapaneelia. Tutkimusaineistoina ovat työpaikkaselvitysraportit, haastattelu- ja kyselyaineistot, kenttämuistiinpanot, ääni- ja kuvatallenteet.

Uudenlainen työpaikkaselvityksen toimintamalli kattaa paremmin muuttuneen työelämän tarpeet ja suositus tehostaa tiedonhallinnan käytäntöjä. Näin työpaikkaselvityksestä saatava hyöty kohdistuu kaikkien työntekijöiden työkykyyn ja terveyteen, millä on merkitystä työn sujuvuuteen ja tuottavuuteen työpaikalla

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Lappalainen