Työpaikkaselvityksen uudet toimintatavat ja käytännöt

Hanketiedot

Hankenumero
200135

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Kirsi Lappalainen
kirsi.lappalainen@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 30.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
28.4.2020
95 000 euroa

Kokonaiskustannukset
140 870 euroa

Tulokset valmistuneet
19.8.2022

Tiivistelmä

Työterveyshuollon työpaikkaselvitysten tavoitteena on tuottaa tietoa, jolla työtä ja työympäristöä kehitetään terveellisemmäksi ja turvallisemmaksi sekä vaikutetaan myönteisesti työpaikan toimintaan ja työn tuottavuuteen. Nykyisin ne eivät aina tuota työpaikan tarvitsemaa tietoa tai sitä ei raportoida ymmärrettävästi. Myöskään digitalisaation mahdollisuuksia ei hyödynnetä riittävästi, vaikka sen avulla voidaan kehittää työpaikkaselvitystoimintaa sekä parantaa tiedonhallintaa.

Hankkeen tarkoituksena on tutkia työpaikkaselvityksen digitalisaatiota, tarvelähtöisyyttä ja hyödyllisyyttä työpaikoilla painottaen teknologian käyttöä ja tiedonhallintaa. Digitalisaation avulla voidaan mm. selvittää työoloja aiempaa laajemmin. Tavoitteena on tuottaa tietoa ja kehittää toimintamalli ja tiedonhallinnan suositus työpaikan tarpeisiin perustuvan ja digitalisaatiota hyödyntävän työpaikkaselvityksen käytäntöjen kehittämiseksi. Tutkimusmenetelminä käytetään dokumenttianalyysia, ryhmähaastattelua, työpajoja, työpaikkaselvityskokeiluja ja asiantuntijapaneelia. Tutkimusaineistoina ovat työpaikkaselvitysraportit, haastattelu- ja kyselyaineistot, kenttämuistiinpanot, ääni- ja kuvatallenteet.

Uudenlainen työpaikkaselvityksen toimintamalli kattaa paremmin muuttuneen työelämän tarpeet ja suositus tehostaa tiedonhallinnan käytäntöjä. Näin työpaikkaselvityksestä saatava hyöty kohdistuu kaikkien työntekijöiden työkykyyn ja terveyteen, millä on merkitystä työn sujuvuuteen ja tuottavuuteen työpaikalla

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Lappalainen

Tiedote

Työpaikkaselvitysten tueksi uusi toimintamalli ja suositukset

19.8.2022

Tiivistelmä

Työterveyshuollon ja työpaikkojen toteuttamien työpaikkaselvitysten tueksi on kehitetty uusi, modernisoitu toimintamalli ja tiedonhallinnan suositus. Keskeistä uudessa mallissa on teknologian joustava hyödyntäminen etäyhteyksien ja yhteisen digitaalisen alustan avulla. Tavoitteena on, että malli palvelee entistä paremmin työpaikkojen tarpeita digiajassa. Keskeistä uudistetussa mallissa hyvän työterveysyhteistyön lisäksi on teknologian joustava hyödyntäminen etäyhteyden ja yhteisen digitaalisen alustan avulla.

Lähtökohdat

Lain mukaan jokaiselta työpaikalta on löydyttävä työpaikkaselvitys. Työterveyslaitoksen DigiTPS-tutkimushankkeessa tuotettiin tietoa työpaikan tarpeisiin perustuvista ja digitalisaatiota hyödyntävistä työpaikkaselvityksen toimintatavoista. Tiedon pohjalta kehitettiin nykyaikainen työterveyshuollon työpaikkaselvityksen toimintamalli ja tiedonhallinnan suositus työterveyshuollon käyttöön.

Aineisto

Toimintamallin ja suositusten kehittämiseen osallistui kymmenen työterveyshuolto-työpaikkaparia. Konkreettiset kehittämiskohteet olivat riskinarvioinnin tekeminen PIRA™-työkalua käyttäen, sähköisen ennakkokyselyn räätälöinti ja käyttöönotto, työolojen videoinnin hyödyntäminen, terveydellisen merkityksen ja
työkykyvaikutuksen arvioinnin kehittäminen, työpaikkaselvitysraportoinnin selkeyttäminen, teknologian hyödyntäminen palautetilaisuudessa sekä työpaikkaselvityksen seurannan kehittäminen.

Menetelmät

Menetelminä käytettiin työpaikan edustajien ryhmähaastatteluja, työpaikkaselvitysraporttien laadullista arviointia, työterveyshuolto-työpaikka-parien kehittämistyöpajoja. Lisäksi työpaikan, työsuojelun ja työterveyshuollon edustajille sekä muille asiantuntijoille suunnattiin kysely koskien työpaikkaselvityksen uudenlaisia toimintatapoja.

Tulokset ja johtopäätökset

Uudenlainen digitalisaatiota hyödyntävä työpaikkaselvityksen toimintamalli mahdollistaa paremmin käytössä olevien tietolähteiden ja välineiden hyödyntämisen kustannustehokkaasti sekä muuttuneen työelämän tarpeiden huomioimisen. Näin työpaikkaselvitys on mahdollista kohdistaa työpaikan kannalta oleellisiin työn sujuvuutta, työhyvinvointia tai työn terveellisyyttä ja turvallisuutta koskeviin seikkoihin. Lisäksi etäyhteyttä käyttämällä ajankäyttö tehostuu.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Digitaalisuutta hyödyntävän työpaikkaselvityksen malli toimii ohjenuorana hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiseen työpaikkaselvitykseen. Lisäksi hanke tuotti tiedonhallinnan suosituksen, jota on mahdollista käyttää tarkistuslistana työpaikkaselvityksissä. Myös hankkeessa käytettyä hyvään työterveyshuoltokäytäntöön perustuvaa työpaikkaselvitysraportin
arviointikriteeristöä voidaan hyödyntää työterveyshuollon oman työpaikkaselvitysprosessin kehittämisessä.

Aineisto

Lappalainen, Kirsi; Nissinen, Sari; Seppänen, Soile; Östring, Elina. Työterveyslaitos. Digitaalisuutta hyödyntävä työpaikkaselvitys: Suositus toimintamallista ja tiedonhallinnasta. 2022.

ISBN 978-952-391-011-9 (nid.)
ISBN 978-952-391-012-6 (pdf) Avaa