Työpaikkaselvitys mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä

Hanketiedot

Hankenumero
110325

Hakija
Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu BIT-tutkimuskeskus

Toteuttaja
Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu BIT-tutkimuskeskus

Lisätietoja
Matti Vartiainen
matti.vartiainen@aalto.fi

Toteutusaika
1.1.2011 - 31.12.2012

Työsuojelurahaston päätös
7.2.2011
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
150 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2012

Tiivistelmä

Mobiili ja monipaikkainen työ laajentaa työntekijöiden toimintaympäristöä. Laajentunut työympäristö sisältää uusia vaativuus- ja kuormitustekijöitä, joiden hallinta vaatii paitsi tekijöitä ja heidän organisaatioitaan myös työterveyshuoltoa uudistamaan toimintaansa. Aiemmissa tutkimuksissa olemme määritelleet mobiilin ja monipaikkaisen työn kuormitustekijöitä ja kehittäneet ”suppilomalliksi” nimettyä menettelyiden sarjaa työolojen ja työn kuormitustekijöiden selvittämiseksi. Tässä projektissa kokeillaan ja arvioidaan suppilomalliin sisältyviä erilaisia toimintatapoja ts. mobiilin ja monipaikkaisen työn työpaikkaselvitysmallia projektiin osallistuvissa työterveyshuolloissa.

Projektin tavoitteena on selvittää
– miten ns. suppilomalli integroituu osaksi työterveyshuollon lakisääteistä toimintaa
– miten malliin kuuluvat arviointimenetelmät palvelevat työterveyshuollon tavoitteita
– miten arvioinnin kohteena olevat kokevat toiminnan edistävän heidän työhyvinvointiaan.

Tutkimus toteutetaan tapauskohtaisena arviointitutkimuksena. Tutkimukseen osallistuvissa työterveyshuolloissa määritellään täsmälliset kokeiluiden sisällöt ja arviointitavat. Arviointitietoa käytetään mobiilin ja monipaikkaisen työn työpaikkaselvitykseen kuuluvien menettelytapojen viimeistelyyn. Tuloksena on myös mobiilin ja monipaikkaisen työn työpaikkaselvitystä koskevaa valmennusmateriaalia. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2013 alussa.

Hanke on jatkotutkimus aiemmille, tämän tutkijaryhmän hankkeille 107082 ja 108288.

Hankkeen vastuuhenkilö

Matti Vartiainen

Tiedote

Mobiili työ tarvitsee oman työpaikkaselvityksen

31.12.2012

Mobiili ja monipaikkainen työ laajentaa työntekijöiden
toimintaympäristöä. Etenkin tietotyötä tekevien on mahdollista
työskennellä missä tahansa ja mihin vuorokauden aikaan tahansa.
Laajentunut työympäristö sisältää uusia vaativuus- ja
kuormitustekijöitä, joiden hallinta vaatii paitsi tekijöitä ja
heidän organisaatioitaan myös työterveyshuoltoa uudistamaan
toimintaansa.

Monipaikkaisen ja liikkuvan työn hyvinvointivaikutukset ovat
edelleen vain osin tiedossa. Montaa paikkaa työssään käyttävä
ihminen joutuu alttiiksi erilaisille myönteisille ja kielteisille
kuormitustekijöille, jotka vaikuttavat hänen
hyvinvointikokemuksiinsa ja joihin hän omilla voimavaroillaan ja
toimillaan pyrkii vaikuttamaan.

Liikkuvaa ja monipaikkaista työtä tutkineet Aalto-yliopiston
teknillinen korkeakoulu, Helsingin yliopisto ja Turun
ammattikorkeakoulu esittävät, että liikkuvan ja monipaikkaisen työn
selvittämiseen tarvitaan uusi lähestymistapa perinteisen
työpaikkaselvityksen rinnalle. Sitä voisi nimittää mobiilin työn
terveellisyyden ja turvallisuuden selvittämiseksi.
Työsuojelurahasto on tukenut tutkimustyötä tutkimus- ja
kehitysmäärärahalla.

Mobiilin työn työpaikkaselvitystä kehittänyt hanke on ollut
kolmivaiheinen. Kahdessa aiemmassa tutkimuksessa on määritelty
mobiilin ja monipaikkaisen työn kuormitustekijöitä ja kehitetty
”suppilomalliksi” nimettyä menettelyiden sarjaa työolojen ja työn
kuormitustekijöiden selvittämiseksi.

Hankkeessa arvioitiin suppilomallin toimivuutta

Työpaikkaselvitys mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä
-hankkeen tavoitteena oli kehittää ja kokeilla mobiilin ja
monipaikkaisen työn työkuormituksen arviointiin soveltuvia
menettelytapoja yhdessä työterveyshuollon toimijoiden kanssa.
Kehittämistyöhön osallistuivat Diacor terveyspalvelut Oy:n, Fortum
Oyj:n ja Nordea Oyj:n työterveysasiantuntijat. Hanke toteutettiin
vuosina 2011–2012.

Mobiilin työn työpaikkaselvityksen kehittämistyön lähtökohtana
käytettiin edellisen hankkeen yhteydessä kehitettyä
suppilomallia.

Suppilon muotoinen malli havainnollistaa toimintatapaa, jossa
alussa seulotaan esiin ne organisaation osat ja työntekijät, jotka
tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa mobiilin työnsä
kuormituksen hallintaan.

Mallin avulla on kuvattu menettelytapojen sarja, joka
integroituu työterveyshuollon olemassa oleviin työpaikkaselvityksen
käytäntöihin ja vaiheisiin.

Mallin ja siihen liittyvien menettelytapojen sarjan avulla
työterveyshuollon toimijat voivat jäsentää uudelleen
perusselvityksen ja suunnatut selvitykset niin, että mobiilin työn
työoloja, kuormitustekijöitä ja riskejä arvioidaan pätevästi.

Hankkeessa selvitettiin, miten suppilomalli integroituu osaksi
työterveyshuollon lakisääteistä toimintaa ja miten
työterveyshuollon toimijat soveltavat mallia, sen työvälineitä ja
menettelytapoja.

Lisäksi arvioitiin mallin koettua toimivuutta ja sitä, miten
malli, sen työvälineet ja menettelytavat edistävät mobiilia ja
monipaikkaista työtä tekevien kuormituksen arviointia ja
työhyvinvoinnin edistämistä.

Suositus mobiilista työpaikkaselvityksestä

Hankkeen tuloksena syntyi suositus tuoda perinteisen
työpaikkaselvityksen rinnalle mobiilin työn vaativuus- ja
kuormitustekijät tavoittava työpaikkaselvitysmenettely.

Suositus on nostettu esille myös työterveyshuollon toimintaa
ohjaavassa uudistetussa Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -oppaassa.
Kehittämistyöhön osallistuneet työterveyshuollot ovat muuttaneet ja
laajentaneet toimintatapaansa koskemaan mobiilin työn
vaatimuksia.

Samalla on havaittu tarve jatkaa kehitystyötä siten, että
työterveyshuolloilla olisi riittävän pitkälle tuotteistettuja
palveluita, joiden avulla ne voivat vastata kartoituksissa esille
nousseisiin kehittämistarpeisiin.

Työterveyshuollot ovat ilmaisseet tarpeen jatkaa kehitystyötä
koskemaan tietojen antamista, neuvontaa ja ohjausta (TANO)
mobiilissa työssä.

Työterveyshuoltolaki velvoittaa työterveyshuoltoja niin, että
niiden pitäisi pätevällä tavalla pystyä neuvomaan ja ohjaamaan
työorganisaatioita ja niiden toimijoita kehittämään toimintaansa
terveellisyyttä ja turvallisuutta edistävään suuntaan.

Monet organisaatiot kotimaassa ja ulkomailla ovat olleet
kiinnostuneita käsittelemään aihetta ja pyytäneet hankkeen
toimijoita alustamaan ja esittelemään asiaa.

Hankkeen tuloksia on esitelty myös kansainvälisissä
konferensseissa ja tieteellisissä artikkeleissa. Aiheesta on
valmisteilla väitöskirja.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

Hyrkkänen Ursula, Koroma Johanna, Muukkonen Hanni, Lehti Mira Vartiainen Matti. 2013. Hyvinvointi ja kuormittuminen mobiilissa työssä – menetelmiä työpaikkaselvitykseen. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 153. 66 s. & 24 liites. Turku 2013. ISBN 978-952-216-345-5 (painettu) ISSN 1457-7925 (painettu) ISBN 978-952-216-346-2 (pdf) ISSN 1459-7764 (elektroninen) http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522163462.pdf   http://loki.turkuamk.fi Avaa

Tutkimus tutuksi -tapaaminen 8.3.2013 Avaa

  Avaa

Avaa

Katso myös muut Työsuojelurahaston rahoittamat tutkimus- ja kehityshankkeet aiheesta:

107082 Mobiilin työntekijän työolojen ja työkuormituksen arviointimenetelmien kehittäminen. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=107082

108288 Mobiilin ja monipaikkaisen työn työolojen ja työkuormituksen arviointimenetelmän kehittäminen (MoMoStressi). https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=108288