Työpäivän aikaisten taukojen vaikutukset palautumiseen

EAOHP The 14th European Academy of Occupational Health Psychology Conference, 6.-8.4.2020, Nicosia, Kypros

Hanketiedot

Hankenumero
200044

Hakija
Anniina Virtanen

Toteuttaja
Anniina Virtanen

Lisätietoja
Anniina Virtanen
anniina.virtanen@tuni.fi

Toteutusaika
6.4.2020 - 30.9.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2020
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 423 euroa

Tulokset valmistuneet
28.6.2021

Tiivistelmä

Työstä palautuminen on keskeinen väliintuleva tekijä työn vaatimusten ja niiden kielteisten hyvinvointivaikutusten välillä. Tutkimukseni keskittyy työpäivän aikaisilla tauoilla palautumiseen, jota on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin vapaa-ajalla tapahtuvaa palautumista. Tavoitteenani oli selvittää, toimivatko psykologiset palautumiskokemukset tauoilla välittävinä tekijöinä työn vaatimusten ja hyvinvoinnin välillä. Tutkin tätä kysymystä viikon mittaisen päiväkirjatutkimuksen avulla, jonka osallistujat olivat suomalaisia opettajia (N = 107). Tutkittavat vastasivat joka arkipäivä kolmeen lyhyeen kyselylomakkeeseen. Tilastollinen analyysi suoritettiin monitasomallinnuksen avulla. Taukojen palautumiskokemuksista työstä irrottautuminen, merkityksellisyys ja yhteenkuuluvuus olivat yhteydessä parempaan hyvinvointiin iltapäivällä. Tauoilla irrottautuminen ja merkityksellisyys ennustivat myös parempaa hyvinvointia (myönteisiä tunteita) myöhemmin illalla. Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että palautumiskokemuksista irrottautuminen ja merkityksellisyys toimivat välittävinä tekijöinä työn vaatimusten ja päiväkohtaisen hyvinvoinnin välillä. Tulokset auttavat ymmärtämään opettajien päivittäisiä palautumisprosesseja paremmin. Niitä voidaan hyödyntää myös opettajien työelämän kehittämisessä: sen lisäksi, että yksittäinen opettaja voi tukea palautumistaan vaalimalla näitä kokemuksia, työnantajien tulisi huomioida palautumismahdollisuudet työn järjestelyissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anniina Virtanen

Tiedote

Työn emotionaaliset vaatimukset, tauoilla palautuminen ja affektiivinen hyvinvointi päivän aikana

28.6.2021

Tiivistelmä

Esityksessäni EAOHP-virtuaalikonferenssissa kerroin väitöskirjatyöhöni liittyvästä suomalaisilla opettajilla tehdystä päiväkirjatutkimuksesta, joka keskittyi tauoilla työpäivän aikana palautumiseen. Tutkimus osoitti, että työstä irrottautumisen, merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemukset tauoilla olivat yhteydessä parempaan hyvinvointiin iltapäivällä. Merkityksellisyys oli yhteydessä myös positiivisiin tunteisiin vielä illalla. Emotionaaliset työn vaatimukset vähensivät irrottautumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia tauoilla. Tulokset korostavat tauoilla palautumisen tärkeyttä hyvinvoinnin kannalta ja muistuttavat siitä, että työnantajien on tärkeää mahdollistaa työntekijöilleen puitteet tauoilla palautumiseen.

Tausta

Konferenssiin osallistumisen tavoitteena oli esitellä väitöskirjatyöhöni liittyviä tutkimustuloksia, joita ei ole vielä julkaistu tieteellisen artikkelin muodossa. Muita tavoitteita olivat verkostoituminen eurooppalaisten työterveyspsykologian tutkijoiden kanssa, palautteen saaminen omasta tutkimustyöstä sekä uuden oppiminen toisten esitysten kautta.

Aineisto

Esittelin tilaisuudessa väitöskirjaani liittyvää viikon mittaista päiväkirjatutkimusta, johon osallistui 107 suomalaista opettajaa. Toinen esitykseni käsitteli laajemmin ja yleistajuisemmin väitöskirjani teemoja. Päiväkirjatutkimuksen lisäksi väitöskirja-aineistoni pohjautuu laajaan kyselytutkimukseen (N = 909) ja viiden viikon mittaiseen interventiotutkimukseen (N = 79), joita esittelin tilaisuudessa vain hyvin lyhyesti.

Tulokset ja johtopäätökset

Esittelemäni päiväkirjatutkimuksen keskeinen tulos oli, että työstä irrottautuminen, merkityksellisyys ja yhteenkuuluvuus tauoilla olivat yhteydessä parempaan hyvinvointiin päivään aikana. Vähäinen irrottautuminen ja merkityksellisyys tauoilla välittivät työn emotionaalisten vaatimusten vaikutusta heikompaan hyvinvointiin saman päivän aikana. Tutkimus tarjosi uutta tietoa muun muassa tauoilla palautumisen yhteyksistä hyvinvointiin paitsi iltapäivällä, myös vielä saman päivän iltana.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimukseni tulokset tarjosivat uutta tietoa työpäivän aikana tauoilla palautumisesta suomalaisilla opettajilla. Tauoilla palautumiseen liittyvä tutkimustieto olisi hyvä huomioida työpaikoilla siten, että työnantajat mahdollistaisivat työntekijöilleen toimivat tilat ja ajalliset puitteet onnistuneeseen palautumiseen. Näin voitaisiin estää työkuormituksen haitallista kasaantumista ja mahdollisesti tukea työkykyä.

Aineisto

Anniina Virtanen, Michelle van Laethem, Jessica de Bloom & Ulla Kinnunen. Break recovery experiences as mediators between emotional job demands and daily affective well-being EAOHP conference, 4th September 2020. Presentation. Avaa

Anniina Virtanen. Teachers’ Recovery Processes: Investigating The Roles of Different Breaks from Work for Well-Being and Health among Ageing Teachers. Presentation in EAOHP conference, September 2020. Avaa