Työpäivän aikaisten taukojen vaikutukset palautumiseen

EAOHP The 14th European Academy of Occupational Health Psychology Conference, 6.-8.4.2020, Nicosia, Kypros

Hanketiedot

Hankenumero
200044

Hakija
Anniina Virtanen

Toteuttaja
Anniina Virtanen

Lisätietoja
Anniina Virtanen
anniina.virtanen@tuni.fi

Toteutusaika
6.4.2020 - 30.9.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2020
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 423 euroa

Tiivistelmä

Työstä palautuminen on keskeinen väliintuleva tekijä työn vaatimusten ja niiden kielteisten hyvinvointivaikutusten välillä. Tutkimukseni keskittyy työpäivän aikaisilla tauoilla palautumiseen, jota on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin vapaa-ajalla tapahtuvaa palautumista. Tavoitteenani oli selvittää, toimivatko psykologiset palautumiskokemukset tauoilla välittävinä tekijöinä työn vaatimusten ja hyvinvoinnin välillä. Tutkin tätä kysymystä viikon mittaisen päiväkirjatutkimuksen avulla, jonka osallistujat olivat suomalaisia opettajia (N = 107). Tutkittavat vastasivat joka arkipäivä kolmeen lyhyeen kyselylomakkeeseen. Tilastollinen analyysi suoritettiin monitasomallinnuksen avulla. Taukojen palautumiskokemuksista työstä irrottautuminen, merkityksellisyys ja yhteenkuuluvuus olivat yhteydessä parempaan hyvinvointiin iltapäivällä. Tauoilla irrottautuminen ja merkityksellisyys ennustivat myös parempaa hyvinvointia (myönteisiä tunteita) myöhemmin illalla. Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että palautumiskokemuksista irrottautuminen ja merkityksellisyys toimivat välittävinä tekijöinä työn vaatimusten ja päiväkohtaisen hyvinvoinnin välillä. Tulokset auttavat ymmärtämään opettajien päivittäisiä palautumisprosesseja paremmin. Niitä voidaan hyödyntää myös opettajien työelämän kehittämisessä: sen lisäksi, että yksittäinen opettaja voi tukea palautumistaan vaalimalla näitä kokemuksia, työnantajien tulisi huomioida palautumismahdollisuudet työn järjestelyissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anniina Virtanen