Työperäinen haitta-ainealtistuminen kiertotaloudessa

Hanketiedot

Hankenumero
200345

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Selma Mahiout
selma.mahiout@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2021 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
139 000 euroa

Kokonaiskustannukset
198 946 euroa

Tulokset valmistuneet
8.8.2023

Tiivistelmä

Tutkimme terveydelle vaarallisille aineille altistumista kiertotalouteen liittyvillä työpaikoilla. Menetelminä ovat työhygieeniset mittaukset ja työntekijöiden biomonitorointi. Tulosten avulla voidaan tunnistaa tarpeita työpaikkojen työhygieenisten käytäntöjen parantamiseksi ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi. Siten varmistetaan myös kierrätettävien jätelajien kestävä käsittely ja lisätään yritysten toimintaedellytyksiä ja tuottavuutta kiertotaloudessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Selma Mahiout

Tiedote

Työterveysriskit hallintaan SER- ja rakennuspurkujätteen kierrätyksessä

8.8.2023

Tiivistelmä

Tutkimus tuotti uutta tietoa terveydelle haitallisille kemiallisille ja biologisille tekijöille altistumisesta kiertotalouden työpaikoilla. Altistumista tutkittiin työhygieenisin mittauksin ja biomonitoroimalla. Lisäksi tehtiin toksikologinen riskinarviointi. Pääasiassa ei havaittu terveydelle haitallista altistumista. Poikkeuksena rakennuspurkujätteen kierrätystyö, jossa epäorgaanisen pölyn, mikrobien ja endotoksiinien pitoisuudet ilmassa olivat usein korkeita. Lisäksi sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksessä havaittiin työperäistä lyijyaltistumista. Tulosten perusteella laadittiin työpaikkojen käyttöön ohjeistus mahdollisesti olennaisten altisteiden tunnistamiseksi sekä altistumisen ja sen aiheuttamien terveysriskien vähentämiseksi.

Lähtökohdat

Kiertotalous on kasvava toimiala, johon liittyvissä työtehtävissä voidaan altistua terveydelle haitallisille aineille. Tutkimuksen tavoitteena oli saada uutta tietoa altistumisesta nykyään, arvioida terveysriskejä ja niin suojella työntekijöiden terveyttä. Tavoitteena oli lisäksi edistää terveydelle vaarallisten altisteiden riskinhallintaa työpaikoilla ja siten varmistaa kierrätettävien jätelajien kestävä käsittely sekä lisätä yritysten toimintaedellytyksiä ja tuottavuutta kiertotaloudessa.

Aineisto

Mittasimme työntekijöiden altistumista kemiallisille ja biologisille haitta-aineille rakennuspurkujätteen, sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) ja tekstiilien kierrätyksessä sekä rakennuspurkutyössä. Kohteena olivat sellaiset terveydelle tunnetusti vaaralliset aineet, joiden käyttö on nykyään kiellettyä tai rajoitettua, mutta joita voi esiintyä vanhemmissa kierrätettäväksi tulevissa materiaaleissa. Mittasimme myös mikrobeja ja niiden toksiineja, joiden epäillään voivan aiheuttaa terveysriskejä.

Menetelmät

Työympäristöissä esiintyviä altisteita tutkittiin työhygieenisillä mittauksilla ilmasta ja pinnoille laskeutuneesta pölystä. SER-kierrätykseen liittyen kerättiin myös pyyhintänäytteitä työntekijöiden käsistä. Lisäksi työntekijöiden altistumista tutkittiin biomonitoroimalla eli mittaamalla altisteiden pitoisuuksia työntekijöiden virtsa- ja verinäytteistä. Terveysriskejä arvioitiin toksikologisella riskinarvioinnilla.

Tulokset ja johtopäätökset

Pääasiassa ei havaittu terveydelle haitallista altistumista. Poikkeuksena rakennuspurkujätteen kierrätystyö, jossa epäorgaanisen pölyn, mikrobien ja endotoksiinien pitoisuudet ilmassa nousivat usein niin korkeiksi, että terveyshaittoja voi esiintyä, jos riskinhallintakeinoja ei ole käytössä. Lisäksi SER-kierrätyksessä havaittiin lyijyaltistumista. Tulosten perusteella on syytä kiinnittää huomiota käsistä suun kautta tapahtuvaan altistumiseen, joka saattaa olla lyijyn merkittävä altistumisreitti.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti ajantasaista tietoa altistumisesta työpaikoilla, joilla tehdään rakennuspurku-, SER-jätteen tai tekstiilien kierrätystä tai rakennuspurkutyötä. Tulosten perusteella laadittiin malliratkaisu ”Haitta-aineet SER- ja rakennuspurkujätteen kierrätystyössä – terveyshaittojen torjuminen”. Sen ohjeilla työpaikat voivat tunnistaa mahdollisesti olennaisia altisteita, vähentää altistumista ja sen aiheuttamia terveysriskejä. Tekstiilien kierrätystyön osalta jäi tarve lisätutkimukselle.

Aineisto

Selma Mahiout, Johanna Hätinen, Sirpa Laitinen, Jouko Remes, Tiina Rantio, Kukka Aimonen, Tiina
Santonen. Työperäinen haitta-ainealtistuminen kiertotaloudessa. (HAKiTa) -tutkimusprojektin loppuraportti. Työterveyslaitos. 2023.
ISBN 978-952-391-105-5 (pdf) Avaa

Julkaisuluettelo Avaa

Malliratkaisu: Haitta-aineet SER- ja rakennuspurkujätteen kierrätystyössä – terveyshaittojen torjuminen Avaa

Verkkouutinen: Yhä useampi työskentelee kierrätystehtävissä – huomio työn turvallisuuteen (15.6.2023) Avaa

Blogi: Terveydelle haitalliset altisteet tekstiilien kierrätystyössä (16.2.2023) Avaa