Työperäiseen altistumiseen liittyvä perimämyrkyllisyys sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyksessä

EUROTOX2023, 57th Congress of the European Societies of Toxicology, 10.-13.9.2023, Ljubljana, Slovenia.

Hanketiedot

Hankenumero
230248

Hakija
Kukka Aimonen

Toteuttaja
Kukka Aimonen

Lisätietoja
Kukka Aimonen
kukka.aimonen@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2023 - 30.9.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
950 euroa

Kokonaiskustannukset
1 645 euroa

Tulokset valmistuneet
10.10.2023

Tiivistelmä

Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER-jäte) kierrätyksessä työskentelevät altistuvat monille haitallisille aineille kuten raskasmetalleille ja altistumiseen voi liittyä lisääntynyt syöpäriski. SER-kierrätystyöntekijöiden altistumista tutkittiin kuudessa Euroopan maassa, mukaan lukien Suomessa. EUROTOX2023-konferenssissa esitetään uutta tietoa altistumiseen liittyvästä perimämyrkyllisyydestä. Tulokset auttavat tarkentamaan SER-kierrätyksen työturvallisuusohjeita ja suuntaamaan riskinhallintatoimia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kukka Aimonen

Tiedote

Työperäiseen altistumiseen liittyvä perimämyrkyllisyys SER-kierrätyksessä

10.10.2023

Tiivistelmä

Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER-jäte) kierrätystyöntekijät altistuvat monille haitallisille aineille kuten raskasmetalleille ja altistumiseen voi liittyä lisääntynyt syöpäriski. EUROTOX2023-konferenssissa esitelty tutkimus toteutettiin osana HBM4EU-hanketta ja Suomessa yhteistyössä HAKiTa-hankkeen kanssa. Esitys sisälsi uutta tietoa altistumiseen liittyvästä perimämyrkyllisyydestä. Erityisesti akkujen kierrätyksessä työntekijöillä havaittiin kohonneita lyijypitoisuuksia virtsa- ja verinäytteissä ja perimämyrkyllisyydestä kertovien mikrotumien määrä veren lymfosyyteissa oli suurempi kuin altistumattomilla verrokeilla. Tulokset auttavat tarkentamaan alan työturvallisuusohjeita ja suuntaamaan riskinhallintatoimia.

Tausta

EUROTOX2023-konferenssi on yksi vuoden suurimmista toksikologian alan tapahtumista, ja antaa mahdollisuuden tutustua kattavasti alan uusimpaan tutkimustietoon ja luoda yhteistyöverkostoja. Kokouksessa haluttiin esitellä HMB4EU-hankkeeseen liittyviä tuoreita tutkimustuloksia koskien SER-kierrätyksessä työskentelevien raskasmetallialtistumista ja altistumiseen liittyvää lisääntynyttä syöpäriskiä. Todettu altistumisriski on tärkeää huomioida SER-kierrätyksen lisääntyessä.

Aineisto

HBM4EU-hankkeessa tukittiin SER-kierrätystyöntekijöiden kehonsisäistä altistumistasoa haitallisille aineille kuten raskasmetalleille veri- ja virtsanäytteistä ja altistumiseen liittyvää perimämyrkyllisyyttä mikrotuma-analyysilla veren lymfosyyteissa ja retikulosyyteissä. Aineisto kerättiin kahdeksasta eri EU-maasta käsittäen 195 kierrätystyöntekijää ja 73 verrokkia. Aineiston keräys ja näyteanalyysit toteutettiin yhteistyössä useiden tutkimuslaitosten kanssa.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulosten perusteella työntekijät altistuvat raskasmetalleille (lyijylle, kadmiumille, elohopealle ja kromille). Erityisesti lyijypitoisuus oli kierrätystyöntekijöillä korkeampi kuin verrokeilla ja korkeimmat pitoisuudet mitattiin akkujen ja patterien kierrätyksessä työskentelevillä, joilla havaittiin myös verrokkeja korkeampi mikrotumataso veren lymfosyyteissä. Tulosten perusteella nykyisillä turvallisuustoimilla ei täysin pystytä suojelemaan työntekijöitä haitalliselta altistumiselta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Osallistuminen auttoi ylläpitämään yhteistyöverkostoja ja saatu näkyvyys antaa hyvän pohjan tuleviin yhteistyöhankkeisiin. Konferenssissa esiteltiin laajasti toksikologian alan uusimpia tutkimustuloksia sekä uusia tutkimusmenetelmiä ja -laitteita. Uusimpiin tutkimustuloksiin ja -menetelmiin tutustuminen auttaa kehittämään omaa tutkimustoimintaamme, jotta Työterveyslaitos pystyy jatkossakin tukemaan suomalaisten työntekijöiden työturvallisuutta ja -terveyttä tutkittuun tietoon perustuen.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa

Abstrakti Avaa