Työperäisen altistumisen yhteys leukemia riskiin aikuisilla Pohjoismaissa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115240

Hakija
Madar Talibov

Toteuttaja
Madar Talibov

Lisätietoja
Madar Talibov
Mader.Talibov@gmail.com

Toteutusaika
1.9.2015 - 28.1.2016

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2015
6 800 euroa

Kokonaiskustannukset
6 800 euroa

Tulokset valmistuneet
28.1.2016

Tiivistelmä

Väitöskirjahankkeen tavoitteena on tutkia useiden työperäisten altisteiden yhteyttä aikuisiän leukemiaan. Tutkimuksen aineisto tulee Nordic Occupational Cancer Studies (NOCCA) –tutkimuksesta, jossa on mukana lähes 15 miljoonaa suomalaista, tanskalaista, islantilaista, norjalaista ja ruotsalaista. Tieto työperäisistä altisteista kerättiin kyselylomakkeilla ja tieto syöpään sairastumisesta saatiin kunkin maan kansallisesta syöpärekisteristä.

Väitöskirja koostuu neljästä osatyöstä: yhdessä osatyössä verrattiin leukemiaan sairastumista 54 eri ammattiryhmässä työskentelevien ja yleisen väestön välillä. Toisessa ja kolmannessa osatyössä arvioitiin leukemian vaaraa työssään liuottimille, matalafrekvenssisille magneettikentille tai sähköiskuille altistuneilla henkilöillä. Em. osatöiden tulokset on julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä: Leukemiaan sairastuvuus oli hieman yleistä väestöä korkeampi kuljettajilla, maanviljelijöillä, ruokateollisuuden työntekijöillä, toimistotyöntekijöillä, merimiehillä, kemikaaliprosessityöntekijöillä ja myyntiedustajilla. Mikään tutkituista työperäisistä altisteista ei kuitenkaan ollut yhteydessä lisääntyneeseen akuutin myelooisen leukemian (AML) vaaraan. Neljännen osatyön tavoitteena on arvioida, kuinka hyvin NOCCA-ammattialtistusmatriisi (NOCCA-JEM) ja Säteilyturvakeskuksen arviot ionisoivalle säteilylle altistumisesta vastaavat toisiaan. Neljännen osatyön arvioidaan valmistuvan vuoden 2015 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Madar Talibov

Tiedote

Ammattialtistusten yhteyttä aikuisten leukemiariskiin tutkittu

28.1.2016

Leukemiaan sairastuvuusriski on hieman keskiarvoa isompi autonkuljettajilla, maanviljelijöillä, elintarviketyöntekijöillä, toimistotyöntekijöillä, merimiehillä, kemikaaliprosessityöntekijöillä ja myyntiedustajilla. Tutkija Madar Talibov kertoo väitöskirjassaan, että ammattialtistusten vaihtelut aikuisten leukemiariskissä ovat melko pieniä ja vaihtelut voivat johtua työn kemikaalialtistumisista tai vastaavista syistä. Talibov teki työtään Työsuojelurahaston loppuunsaattamisstipendin turvin.

Leukemian eli verisyövän neljä yleisintä muotoa ovat akuutti myelooinen leukemia, akuutti lymfaattinen leukemia, krooninen myelooinen leukemia ja krooninen lymfaattinen leukemia.

Tutkittavina 15 miljoonaa pohjoismaalaista

Vaikka monilla geneettisillä sekä elintapojen ja elinympäristön tekijöillä on arvioitu olevan yhteyttä leukemian riskiin, useimmissa tapauksissa näyttö on epäyhtenäistä. Tämän vuoksi Madar Talibov arvioi eräiden ammattialtistusten yhteyttä aikuisten leukemiariskiin.

Tutkimus pohjautuu pohjoismaisen ammattisyöpätutkimussarjan 14,9 miljoonan henkilön aineistoon. Näiden henkilöiden ammattitiedot 30–64-vuotiaina ja tieto syöpään sairastumisesta vuosiin 2003–2005 asti saatiin kansallisista rekistereistä.

Vertailussa 53 ammattiryhmää

Talibovin väitöskirja sisältää neljä osatutkimusta. Yhdessä osatyössä hän vertaa 53 ammattiryhmän leukemiariskiä koko väestön leukemiariskeihin.

Akuutti myelooinen leukemian riski oli koholla autonkuljettajilla ja elintarviketyöntekijöillä. Krooninen lymfaattinen leukemian riski taas oli muita tutkittuja ammattiryhmiä suurempi maanviljelijöillä ja konttorityöntekijöillä. Muiden leukemiatyyppien riski oli suurentunut merimiehillä, kemian prosessityöntekijöillä ja myyntiedustajilla.

Tutkimuksesta löytyy myös ammattiryhmiä, joilla ainakin eräät leukemiariskit olivat tilastollisesti merkitsevästi tavanomaista pienempiä. Metsureilla on muita pienempi akuutti myelooinen leukemian riski, ja merimiehillä on keskiarvoa pienemmät akuutin myelooisen leukemian ja kroonisen lymfaattisen leukemian riskit. Kalastajilla puolestaan muiden leukemiatyyppien riski oli muita pienempi.

Riski ei noussut työaltisteista      

Kahdessa osatutkimuksessa Talibov arvioi akuutin myelooisen leukemiariskin yhteyksiä liuottimille altistumiseen ja toiseksi erittäin matalataajuuksiselle magneettikentälle altistumiseen ja sähköiskuille altistumisiin. Tiedot työperäisistä altisteista kerättiin kyselylomakkeilla.

Talibov havaitsi, että tutkitut liuotinaltistukset, magneettikentät ja sähköaltistukset eivät olleet yhteydessä leukemian ilmaantumiseen.

Myös aineisto selittää tulosten eroja

Neljännessä osatutkimuksessa Talibov tutkii kosmiselle säteilylle altistumisen arvioita. Hän osoittaa, että kosmisen säteilyn altistumisarvioiden eroja selittää käytetty aineisto.

Talibov sai erilaisia tuloksia, kun arvion lähteenä oli pohjoismainen ammattisyöpätutkimussarjan ryhmätason ammattialtistumismatriisi ja silloin, kun arvio perustui Säteilyturvakeskuksen yksilökohtaisiin säteilymittaustietoihin.

Väitöskirjan kolmen osatyön tulokset on julkaistu kansainvälisissä tiedelehdissä, kosmisen säteilyn lähteitä arvioiva artikkeli on lähetetty tiedelehteen arvioitavaksi.

Talibovin väitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopistossa 4. marraskuuta 2016.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Talibov Madar (2016) Acta Universitatis Tamperensis : 2220 ISBN (print): 978-952-03-0247-4 Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1720 ISBN (pdf): 978-952-03-0248-1 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0248-1 Avaa

Talibov, M., Kautiainen, S., Martinsen, J.I., Kjaerheim, K., Lynge, E., Sparen, P., Tryggvadottir, L., Weiderpass, E., Pukkala, E. (2012). Occupation and leukemia in Nordic countries. JOEM, 54(12), 1527-1532, ISSN 1076-2752.

Talibov, M., Lehtinen-Jacks, S., Martinsen, J.I., Kjaerheim, K., Lynge, E., Sparen, P., Tryggvadottir, L., Weiderpass, E., Kauppinen, T., Kyyrönen, P., Pukkala, E. (2014). Occupational exposure to solvents and acute myeloid leukemia: a population-based, case-control study in four Nordic countries. Scand J Work Environ Health, 40(4), 420-426. ISSN: 0355-3140.

Talibov, M., Guxens, M., Pukkala, E., Huss, A., Kromhout, H., Slotjje, P., Martinsen, J.I., Kjaerheim, K., Sparen, P., Weiderpass, E., Tryggvadottir, L., Uuksulainen, S., Vermeulen, R. (2015). Occupational exposure to extremely low-frequency magnetic fields and electrical shocks and acute myeloid leukemia in four Nordic countries. Cancer Causes Control, 26, 1079-1085. ISSN 0957-5243.

Talibov, M., Salminen, R., Lehtinen-Jacks, S., Auvinen, A. (2016). Estimation of occupational cosmic radiation exposure among airline personnel: agreement between the Nordic Occupational Cancer study job-exposure matrix and individual dose measurements. Submitted.