Työperäisen stressin yhteys oireiluun ja stressin aiheuttama uhka työkyvylle

Hanketiedot

Hankenumero
210375

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Tuula Putus
tuula.putus@utu.fi

Toteutusaika
1.12.2021 - 31.3.2023

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2021
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
179 909 euroa

Tulokset valmistuneet
16.6.2023

Tiivistelmä

Työperäisen stressin, kiireen ja henkisen kuormittumisen on arveltu lisääntyneen viime vuosikymmenien aikana suomalaisessa työelämässä. Yhä useammat harkitsevat siirtymistä osa-aikatyöhön ja jopa harkitsevat ammatin ja alan vaihtoa. Tämä ilmiö voi vaikuttaa haitallisesti työvoiman saatavuuteen opetus-, hoito- ja hoiva-alalla ja monissa palveluammateissa. On herännyt epäilyjä, että työhön liittyvä stressi voi olla yhteydessä eräisiin somaattisiin oireisiin ja jopa fyysisiin sairauksiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Putus

Tiedote

Työperäinen stressi on yleistynyt koronavuosien aikana opetus- ja hoitoalalla

16.6.2023

Tiivistelmä

Työperäisen stressin mittaaminen kyselyjen avulla on mahdollista. Aineistossa oli yli 15 000 vastaajaa. Kyselyjen avulla interventiot voidaan suunnata riskiryhmiin. Tutkimuksemme osoitti, että eri ammateissa stressiin liittyy paljon oireilua, infektioiden ja hoidon tarpeen sekä poissaolojen ylimäärää. Kuitenkaan kaikki oireilu ja lääkärin toteamat sairaudet eivät liity stressiin. Tutkimuksessa saatiin uutta tietoa stressin aiheuttajista ja työntekijöiden itse esiin tuomia keinoja stressin vähentämiseksi. Tutkimuksessa osoitettiin myös useita stressiltä suojaavia työyhteisötekijöitä, joihin puuttuminen on mahdollista työantajan, työnjohdon sekä lähityöyhteisön omin keinoin ilman kalliita työterveyshuollon tai konsulttien toimenpiteitä.

Lähtökohdat

Työlämä on murroksessa. Soteuudistus, pandemia, energiakriisi ja taantuma aiheuttavat valtavia paineita sekä julkisella sektorilla että yksityisissä yrityksissä. Työvoiman riittävyys ja työssä jaksaminen ovat kriittisiä yhteiskunnan keskeisten toimintojen kannalta. Opetus- ja hoitoalalla stressi, sairastavuus ja työurien katkeaminen ennenaikaisesti aiheuttavat haasteita työterveyshuollon toimijoille ja koko yhteiskunnalle. Tutkimus osoitti sekä riskitekijöitä että stressiltä suojaavia tekijöitä.

Aineisto

Aineisto on satunnaisotannalla saadut kansalliset tutkimusaineistot hoito- ja opetusalalta, viljelijöiltä, palvelualoilta, palo- ja pelastustoimesta sekä poliiseilta. Osasta aineistoja on laajoja vertailuaineistoja vuosilta 2016-18, osasta pieniä interventioaineistoja. Yli 15 000 vastaajan tietoja on verrattu TROSSI-yksikön aikaisemmin keräämään n. 23 000 vastaajan aineistoon. Tutkimuksen avulla on saatu uutta tietoa stressin sekä oireiden ja sairauksien välisestä yhteydestä eri ammateissa.

Menetelmät

Pääosin aineisto on kerätty sähköpostikyselyjen avulla. Käytössä on ollut samat lomakkeet, joita on käytetty monissa aineistoissa v. 2008 alkaen. Pienelle joukolle tutkittavaia on tehty keuhkojen toimintakokeita sekä analysoitu verinäytteistä inflammaatiovasteita ja allergologisia ja immunologisia analyysejä. Rahoituksen niukkuuden vuoksi kliininen aineisto on valitettavan pieni, mutta se osoittaa objektiivisesti, että stressiin liittyy regulatoristen puolustussolujen ja spirometrian muutoksia.

Tulokset ja johtopäätökset

Työhön liittyvä stressi on seuranta-aikana voimakkaasti yleistynyt opetus- ja hoitoalan ammateissa. Nuoret ikäryhmät ja naiset ovat erityinen riskiryhmä, joiden tukeminen on tarpeen, ettei hoito- ja opetussektorin työntekijäpula kriisiydy ja jotta vanhenevien ikäryhmien työssä jaksamista voidaan tukea ja työuria pidentää. Osa eläkkeellä tai työelämän ulkopuolella olevista haluaa palata työhön. Osa-aikaisuus ja osa-aikaeläke tukee työssä jaksamista. Cov19-pandemia ei ollut tärkeä stressin syy.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti uutta tietoa työhön liittyvän stressin syistä ja stressiltä suojaavista tekijöistä. Opetus- ja hoitoalan lisäksi tuloksia voidaan soveltaa myös muilla ammattialoilla, sote-alueiden ja kunta-alan työpaikkojen lisäksi yksityissektorilla ja valtion työssä. Osa tuloksista on tuttuja työterveyshuollon toimijoille, mutta työsuojeluorganisaatioille, AVI:lle ja ministeriöille toimintamallit eivät ole tuttuja. Tuloksia voidaan ja niitä pitäisi hyödyntää myös opiskeluterveydenhuollossa.

Aineisto

Tuula Putus, Liisa Vilén, Eetu Suominen, Janne Atosuo . Loppuraportti Työsuojelurahaston projektiin #210375 : Työperäisen stressin yhteys oireiluun ja stressin aiheuttama uhka työkyvylle. Turun yliopisto. 2023
ISBN 978-951-29-9238-6 (PAINETTU)
ISBN 978-951-29-9239-3 (SÄHKÖINEN) Avaa

Liite A. Superliiton aineiston tulokset Avaa

Liite B. TEHY:n aineiston tulokset Avaa

Liite C. OAJ:n kyselyn tulokset Avaa

Julkaisuluettelo Avaa