Työskentelevä turisti Lapissa

Hanketiedot

Hankenumero
114447

Hakija
Christopher Brennan

Toteuttaja
Christopher Brennan

Lisätietoja
Christopher Brennan
brennglobal@gmail.com

Toteutusaika
1.11.2014 - 30.1.2017

Työsuojelurahaston päätös
10.12.2014
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.1.2017

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen kohteena ovat työskentelevien turistien (Working Tourists) monenlaiset työllisyystilanteet Lapissa.

Tutkimuksessa käytetty ilmaus ”työskentelevä turisti” viittaa ulkomaalaisiin työntekijöihin sekä suomalaisiin työntekijöihin, jotka ovat kotoisin eteläisestä Suomesta ja työskentelevät Lapissa kausiluontoiseen turismiin liittyvissä työtehtävissä. Syy siihen, että nämä suomalaiset ovat hakeneet työtä Lapista, liittyy osittain heidän lisärooliinsa turismin kuluttajina. Tutkimusta on tehty aiemmin alueen turismityöntekijöistä, mutta ei alueen ulkopuolelta tulevista työntekijöistä.

Tämä tutkimus tarjoaa uusia ja aitoja näkemyksiä tämänhetkiseen keskusteluun turismityöstä sekä ulkomaalaisesta työvoimasta Suomen Lapissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Christopher Brennan

Tiedote

Elämyspalkalla töissä Lapissa?

30.1.2017

Monet turistit tekevät pitkiä työpäiviä Suomen Lapissa ilman palkkaa. Ulkomaalaisia turisteja rekrytoidaan erityisesti husky-safareille töihin vapaaehtoisiksi työntekijöiksi, todetaan tuoreessa tutkimuksessa,

Tutkija Christopher Brennanin tutkimuksessa todetaan, että vapaaehtoisten käyttö työvoimana voi vaikuttaa virallisten työntekijöiden mahdollisuuksiin ja myös palvelujen turvallisuuteen. Brennan kysyykin tutkimuksessaan, korvaavatko revontulet palkan ja työantajan muut velvollisuudet.

Tutkimus tarkastelee uudella tavalla toimintaa, joka on tyypillisesti nähty vain turismiin liittyvänä piirteenä. Vapaaehtoiset työtä tekevät turistit saattavat saada tekemästä työstään henkilökohtaista tyydytystä ja täyttää turismin kuluttajan tavoitteita. Se ei silti tarkoita sitä, etteikö heitä silti käytettäisi työvoimana. Tämä voi puolestaan vaikuttaa virallisten matkailutyöntekijöiden mahdollisuuksiin ja työpaikkaa koskeviin vaatimuksiin.

Ilmiöön voi liittyä myös turvallisuusongelmia, jotka johtuvat siitä, että vapaaehtoisia käytetään tuottamaan käytännön palveluita maksaville matkailun asiakkaille jonkin matkailupalvelun tarjoajan puolesta, jolle he eivät virallisesti tee töitä.

Tutkijan mielestä kiinnostavaa on myös se, kuinka paljon jotkin matkailupalvelun tarjoajat kiertävät lainmukaisia työllisyysnormeja. Tutkimuksen tulokset tarjoavat paljon aiheita lisätutkimuksiin.

Luonto korvaa kaiken?

Fraasilla ”työtä tekevät turistit” viitataan tässä tutkimuksessa turisteihin, jotka tekevät palkatonta työtä matkailupalvelujen tarjoajille Lapissa. He voivat olla ulkomaalaisia tai muualla kuin Lapissa asuvia suomalaisia.  Kyseisten ihmisten lisärooli turismin kuluttajina selittää osittain sen, että he hakevat työtä kyseiseltä alueelta.

Alueen matkailutyöntekijöitä on tutkittu aiemmin, mutta tutkimukset eivät ole huomioineet työtä tekevien turistien käyttöä työvoimana. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että jotkin alueen matkailupalvelujen tarjoajat, erityisesti huskysafarien järjestäjät, rekrytoivat aktiivisesti ulkomaalaisia vapaaehtoisia työvoimaksi.

Rekrytoijat houkuttelevat usein ulkomaalaisia vapaaehtoisiksi työntekijöiksi vetoamalla Lapin alueen ainutlaatuisiin harrastusmahdollisuuksiin ja ympäröivään luontoon. Tutkimuksessa havaittiin, että joissain tapauksissa tällaiset palkattomat työtä tekevät turistit tekivät poikkeuksellisen pitkiä työpäiviä äärimmäisissä talviolosuhteissa. He myös tekivät samoja työtehtäviä kuin palkatut matkailutyöntekijät.

Koska työtä tekeviä turisteja ei ole virallisesti palkattu, työntekijän lailliset oikeudet ja työntekijän suojelu eivät päde heihin, jolloin he ovat alttiita riistolle. Tällaisen työvoiman käyttö voittoa tavoittelevan liiketoiminnan kontekstissa herättää kysymyksiä liittyen tämän hetken keskusteluun matkailualan työstä, työpaikkaturvallisuudesta ja siitä, miten virallisen työllisyyden muotoja kierretään.

Tutkija Christopher Brennanin tutkimuksista julkaistaan kaksi artikkelia vuonna 2017. Työsuojelurahasto on rahoittanut tutkimusta stipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Christopher Brennan: More than Just “Volunteers”? Working Tourists as a Labor Source in Finnish Lapland. Sosiologia 4/2017. www.sosiologia.fi ISSN 0038-1640. http://www.sosiologia.fi