Työssä oppiminen ja aistinvarainen arviointi

Hanketiedot

Hankenumero
117218

Hakija
Ulriikka Savela-Huovinen

Toteuttaja
Ulriikka Savela-Huovinen

Lisätietoja
Ulriikka Savela-Huovinen
ulriikka.savela-huovinen@helsinki.fi

Toteutusaika
18.8.2017 - 28.8.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 068 euroa

Tulokset valmistuneet
28.8.2017

Tiivistelmä

Konferenssimatkan tavoitteena on väitöskirjatyön osatutkimuksen esittely kansainvälisessä konferenssissa (Pangborn Sensory Science Symposium 20.-24.8.2017, Providence, Rhode Island, USA). Hakija on hyväksytty esittelemään tutkimuksen aineistoa lyhyessä Data Shot -esityksessä sekä koko tutkimusta posteriesityksenä (ohjelma: http://www.pangbornsymposium.com/conference-programme.asp). Matkan tavoitteena on myös tutustua muihin alan tutkimuksiin ja verkostoitua sellaisten tutkijayhteisöjen kanssa, jotka ovat lähellä hakijan omaa tutkimuskenttää ja näin ollen myös edesauttaa hakijan oman tutkimuksen etenemistä. Väitöskirjatyön tavoitteena on selvittää minkälaista osaamista asiantuntijat tarvitsevat ja minkälaisia vuorovaikutukseen liittyviä käytäntöjä asiantuntijat sekä tuotekehitykseen osallistuvat kuluttajat muodostavat digitaalisissa ympäristöissä. Kohteena ovat aistinvaraisesti tehtävä työ, työssä oppiminen ja kuluttajakohtaamiset. Tuloksena saadaan uutta tietoa asiantuntijuuden kehittymistarpeista. Tutkimusmenetelmä on laadullinen ja sen aineistoa on käsitelty abduktiivista sekä induktiivista sisältöanalyysia apuna käyttäen. Tuloksena saatujen luokkien luotettavuutta on tarkasteltu Cohens kappa -yhdenmukaisuutta kuvaavan arvon avulla. Tutkimus on empiirinen ja soveltava design -tutkimus, joka antaa heti mahdollisuuden tuottaa tuloksena malleja suoraan käytännön asiantuntijatyöhön.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ulriikka Savela-Huovinen

Tiedote

Digitalisaatio muuttaa elintarvikkeiden tuotekehitystyötä

28.8.2017

Suomalaisten elintarvikkeiden tuotekehitystyö muuttuu digitalisaation seurauksena. Myös elintarvikevienti vaatii yritysten asiantuntijoilta uudenlaista osaamista paikallisilla, kansainvälisillä ja digitaalisilla markkinoilla.

Digitaaliset alustat ovat jo mahdollistaneet yrityksille ottaa kuluttaja mukaan tuotteiden innovointiin, arvojen luomiseen, keskusteluun, tuotekehitykseen ja prototyyppien testaukseen.

MMM Ulriikka Savela-Huovinen tekee Helsingin yliopistossa kuluttajatutkimuksen väitöskirjaa aiheesta. Hän selvittää, millaista osaamista asiantuntijat tarvitsevat ja millaisia vuorovaikutukseen liittyviä käytäntöjä asiantuntijat sekä tuotekehitykseen osallistuvat kuluttajat muodostavat digitaalisissa ympäristöissä.

Tutkimustuloksena saadaan uutta tietoa asiantuntijuuden kehittymistarpeista.

Savela-Huovinen osallistui elokuussa 2017 Pangborn Sensory Science Symposiumiin Yhdysvalloissa. Kokoontuminen on elintarvikealan, aistinvaraisen arvioinnin sekä kuluttajatutkimuksen tutkijoille ja asiantuntijoille suunnattu konferenssi. Työsuojelurahasto tuki konferenssiosallistumista matkastipendillä.

Tutkija esitteli siellä väitöskirjansa ensimmäisen osatutkimuksensa tuloksia posterissa, joka oli valittu 20 parhaan posterin joukkoon.

Johtopäätösten mukaan yksilöllisten tietojen ja taitojen lisäksi työssä korostuvat vuorovaikutus sekä tiedon luomisen käytännöt. Johtopäätöksenä voitiin vielä todeta, että ongelmakeskeisen lähestymisen lisäksi asiantuntijatyössä esiintyi myös oppimiskeskeisiä käytäntöjä.   

Savela-Huovinen on lähettänyt tutkimustuloksistaan kirjoittamansa artikkelin vertaisarvioitavaksi ja julkaistavaksi alan kansainvälisen tiedejulkaisuun. Tavoitteena on, että artikkeli julkaistaan vuonna 2018.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Posteri: Learning at workplace: competencies and contexts in sensory evaluation. http://https://www.tsr.fi/documents/20181/860652/117218-posteri-Posteri_007_1.pdf

Kalvoesitys:Learning at workplace: competencies and contexts in sensory evaluation. Pangborn 2017. http://https://www.tsr.fi/documents/20181/860652/117218-kalvoesitys-PANG2017_Snapshot_TSR.pdf