Työssä vai eläkkeellä: Miten edistetään työssä jatkamista ja hyvinvointia vahvistamalla valmistautuneisuutta eläkeratkaisuihin – kenttäkokeellinen interventiotutkimus työorganisaatioissa

Hanketiedot

Hankenumero
114071

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Jari Laine
jari.laine@palkkataito.fi

Toteutusaika
1.6.2014 - 31.3.2017

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2014
170 000 euroa

Kokonaiskustannukset
368 950 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2017

Tiivistelmä

Työssä vai eläkkeellä hankeen tarkoituksena on tutkia miten voidaan vahvistaa lähellä eläkeikää olevien työntekijöiden motivaatiota jatkaa töissä, pidentää työuria ja vahvistaa mielenterveyttä. Samalla kehitetään ryhmämuotoinen preventiivinen ryhmämenetelmä, jota voidaan levittää kansallisesti ja kansainvälisesti.

Työelämän siirtymiin liittyvät kysymykset ja pidempien sekä ehyempien työurien tavoittelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin taloudellisen kestävyyden turvaamiseksi. Ihmiset säilyvät terveinä ja toimintakykyisinä nykyään huomattavasti aiempaa kauemmin. Samalla kuitenkin yhteiskunnassa tarjottavat roolit ja hallinnon sekä tukijärjestelmien rakenteet eivät ole ehtineet vastaavasti muuttua.

Tutkimuksessa selvitetään satunnaistetulla kenttäkokeellisella tutkimusasetelmalla (RCT) Töissä vai eläkkeellä -ryhmämenetelmän vaikutukset työuran loppuvaiheessa tehtäviin päätöksiin koskien muun muassa työn jatkamista sekä mielenterveyttä ja selvitetään niitä mekanismeja, joiden kautta nämä vaikutukset syntyvät. Näissä mekanismeissa tutkitaan muun muassa valmistautuneisuutta, työura- ja muita tavoitteita, sosiaalisia verkostoja ja ikäsyrjinnän kokemista.

Tutkimuksesta saatavaa tietoa käytetään interventiomenetelmän edelleen kehittämiseen sekä työssä jatkamista että onnistunutta eläkkeellesiirtymää edistävien ratkaisujen luomiseen työpaikoilla. Työssä vai eläkkeellä- hankkeen tulokset ovat käytettävissä keväällä 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Laine

Tiedote

Yli viisikymppisten työn imu lisättävissä

31.3.2017

Työterveyslaitoksessa on tutkittu, että ryhmävalmennus vahvistaa lähellä eläkeikää olevien voimavaroja ja lisää heidän keinojaan toimia oma-aloitteisesti. Hyöty valmennuksesta on suurin työpaikoilla, joissa on paljon nuoria esimiehiä ja heikosti koulutettuja työntekijöitä.

Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa kehitettiin Työn imua uran seniorivaiheeseen -ryhmämenetelmä, joka pohjaa kognitiivisen psykologian ja sosiaalisen oppimisen perusteisiin.

Menetelmän vaikuttavuutta testattiin 17 työorganisaation 699 työntekijälle puolena vuotena. Seurantakyselyyn vastasi sekä koe- että vertailuryhmäläisistä yli 90 prosenttia.

Työterveyslaitoksen tutkijoiden lisäksi hankkeessa oli mukana Jyväskylän, Turun ja Michiganin yliopistojen asiantuntijoita.

Valmennus valmensi valmistautumaan

Heti ryhmävalmennuksen jälkeen ryhmämenetelmä nosti valmistautuneisuutta – kuten puolien pitämistä työpaikalla sekä osaamisen ja terveyden ylläpitämistä – työuran loppuvaiheen hallintaan. Valmistautuneisuus tarkoittaa myös valmiuksia kohdata vastoinkäymisiä työuralla.

Nämä tulokset olivat samanlaisia riippumatta osallistujien sukupuolesta, iästä tai organisaatiosta.

Puoli vuotta ryhmävalmennuksen jälkeen koeryhmäläiset olivat tehneet vertailuryhmää enemmän muutoksia työrooliinsa; koeryhmäläisillä ikäsyrjinnän kokemukset vähenivät, mutta työn imu ja suuntautuminen tulevaisuuteen työssä vahvistuivat.

Valmistautuneisuus parantaa uranhallintaa

Ryhmävalmennus lisää varttuneiden työntekijöiden uranhallintataitoja vahvistamalla heidän voimavarojaan ja lisäämällä heidän motivaatiotaan toimia oma-aloitteisesti työurallaan.

Hyvin valmistautunut näkee mahdollisuuksia mielekkäälle työlle ja hän uskoo oppivansa työssään tärkeitä uusia asioita. Näin hän innostuu aiempaa enemmän työstään.

Ryhmävalmennus: pohdinnan paikka

Ryhmävalmennus kestää 16 tuntia, jolloin 12–16 osallistujaa pääsee tutustumaan samassa organisaatiossa toimiviin vertaisiin. Lisäksi valmennus antaa mahdollisuuden pohtia, mikä työssä motivoi ja mitä voisi muuttaa.

Ryhmävalmennuksen keskustelut ovat ratkaisukeskeisiä, ja keskusteluissa keskitytään oman uranhallinnan vahvistumiseen.

Ryhmävalmennusta voi tarjota 50 vuotta täyttäneille työntekijöille esimerkiksi terveydenhuoltoon ja yleensä organisaatioille, joissa on erityisiä muutospaineita.

Ryhmät kannattaa koota siten, että niihin osallistuu työntekijöitä eri ammateista ja toimenkuvista, jotta ryhmissä keskusteltaisiin monista näkökulmista.

Kansallista ja kansainvälistä esittelyä

Alkuvuonna 2017 Työterveyslaitoksen tutkijat kävivät esittelemässä hankkeen tuloksia kaikissa osallistuneissa yksiköissä. Lähes kaikissa oli jatkosuunnitelmat ryhmävalmennuksille.

Työterveyslaitoksen viestintä nostaa tutkimuksen tuloksen ja saatavilla olevan menetelmän laajasti suomalaisorganisaatioiden tietoisuuteen vuonna 2017.

Ryhmämenetelmä käännetään englanniksi. Tutkimustuloksista kertova esitys on hyväksytty kongressiin, joka pidetään Yhdysvaltain Minneapoliksessa kesäkuussa 2017. Kehitetty interventio ja sitä koskeva tutkimus voittivat kokouksessa järjestetyn Best Intervention Competition -kilpailuun.

Tulossa rekisteritutkimus

Osallistuneiden eläkerekisteriseurantatiedot valmistuvat vuoden 2017 lopussa. Sitten tarkastellaan myös rekistereistä ryhmämenetelmän vaikutuksia työssä jatkamiseen ja eläkesiirtymään.

Kyselytutkimuksessa selvitettyjen päävaikutusten lisäksi jatkotutkimuksilla voidaan tarkastella muita vaikutusmekanismeja, kuten työtavoitteita, sosiaalisia verkostoja ja hoivavastuita.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Vuori, Jukka; Wallin, Marjo; Kirves, Kaisa. . Työterveyslaitos. Juvenes Print, Tampere 2017 ISBN 978-952-261-735-4 (nid.) ISBN 978-952-261-734- (PDF) Avaa