Työstä palautumisen keinojen yhteydet opettajien työhyvinvointiin ja terveyteen

Hanketiedot

Hankenumero
190296

Hakija
Taina Hintsa

Toteuttaja
Taina Hintsa

Lisätietoja
Taina Hintsa
taina.hintsa@uef.fi

Toteutusaika
4.9.2019 - 7.9.2019

Työsuojelurahaston päätös
5.6.2019
850 euroa

Kokonaiskustannukset
1 385 euroa

Tulokset valmistuneet
23.10.2019

Tiivistelmä

Työstä palautumisen tutkimus kohdistuu positiivisen psykologian alueelle siten, että pyritään löytämään keinoja, joilla voi tukea työntekijän voimavaroja. Tutkimuksissa ei ole selvitetty näiden eri palautumisstrategioiden yhteyttä monipuolisesti hyvinvointiin. Tutkimme erilaisten työstä palautumisen keinojen yhteyttä itsearvioituun terveydentilaan, työhyvinvointiin ja psyykkiseen hyvinvointiin opettajilla (n=76). Tutkimus tuo uutta tietoa työstä palautumisen keinojen yhteydestä opettajien terveyteen, työhyvinvointiin sekä palautumisen keinojen yhtenevistä ja eriävistä yhteyksistä hyvinvoinnin eri osa-alueisiin.

Mittarit: työstä palautumisen keinot: itsearvioitu terveydentila; Työhyvinvointi: työkuormituskyselyt ja työuupumuskysely; Psyykkinen hyvinvointi: yleinen terveyskysely. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Päätulokset osoittivat, että psyykkinen irrottautuminen työstä sekä rentoutuminen olivat yhteydessä parempaan itsearvioituun terveydentilaan, työhyvinvointiin ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Työstä palautumisen keinoista psyykkinen irrottautuminen työstä ja rentoutuminen näyttävät olevan merkittävimpiä opettajien hyvinvoinnille. Taitojen hallinnan kartuttaminen vapaa-ajalla näyttäisi liittyvän vain työhyvinvointiin kun taas kontrolli vapaa-ajasta on yhteydessä selkeimmin työuupumukseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Nämä tutkimustulokset olisi hyvä huomioida kun kehitetään kohdennettuja opettajan hyvinvointiin liittyviä toimia ja ohjelmia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Taina Hintsa

Tiedote

Työstä palautumisen yhteydet opettajien työhyvinvointiin ja terveyteen.

23.10.2019

Tiivistelmä

Kongressissa esiteltiin työstä palautumisen yhteyksiä opettajien työhyvinvointiin ja terveyteen. Havaittiin, että erityisesti psyykkinen irrottautuminen työstä ja rentoutuminen ovat yhteydessä opettajien työhyvinvointiin ja itse-arvioituun terveydentilaan. Tämä tieto antaa suuntaa lisätutkimuksille aihepiiristä. Tutkimus osoittaa myös, että opettajien olisi hyvä kiinnittää huomiota riittävään työstä palautumiseen. Tutkimus lisää tietoa opettajien työhyvinvoinnista ja voi auttaa edistämään opettajien työhyvinvointia.

Tausta

EHPS (Annual Conference of the European Health Psychology Society) on merkittävä vuosittainen tapahtuma terveyspsykologian alueella toimiville ammattilaisille ja asiantuntijoille. Tässä kongressissa on mahdollisuus verkostoitua ja jakaa tietoa kansainvälisesti sekä kehitellä jatkotutkimusideoita. Lisäksi EHPS-kongressissa voi verkostoitua ja löytää mahdollisia yhteistyökumppaneita samojen aihepiirien kanssa työskentelevistä tutkijoista.

Aineisto

Tutkimme työstä palautumisen yhteyksiä opettajien työstressiin, työuupumukseen ja terveyteen. Tutkimus toteutettiin poikkileikkausasetelmassa ja osallistujina oli 76 luokanopettajaa. Työstä palautumista mitattiin Palautumiskokemukset –kyselyllä. Osallistujat arvioivat terveydentilansa ja vastasivat terveys- ja mielialakyselyyn. Koettua työstressiä arvioitiin työn piirteinä sekä ponnisteluiden ja palkkioiden välisen epäsuhdan mittarilla. Työuupumusta arvioitiin Maslachin työuupumuskyselyllä.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulokset osoittivat, että psykologinen irrottautuminen työstä oli yhteydessä paremmaksi arvioituun terveydentilaan, vähäisempiin masennusoireisiin, vähäisempään psyykkiseen oireiluun, matalampaan työkuormitukseen, työuupumukseen. Rentoutuminen oli yhteydessä paremmaksi koettuun terveydentilaan, vähäisempiin mielialaoireisiin ja parempaan työhyvinvointiin. Palautumiskokemuksista psykologinen irrottautuminen ja rentoutuminen olivat merkittävimpiä opettajien työhyvinvoinnin ja terveyden osalta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Opettajien työhyvinvointitutkimuksia tehdään paljon, mutta laaja-alaisesti palautumiskokemuksia kartoittavia tutkimuksia ei ole vielä riittävästi. Työhyvinvoinnin ja palautumisen väliset yhteydet ovat erittäin tärkeitä myös muissa ammattiryhmissä, joten tutkija on inspiroitunut tutkimaan teemaa lisää myös muissa ammattiryhmissä kuten esimiehillä, rehtoreilla ja urheiluvalmentajilla. Näitä kaikkia ammatteja yhdistää se, että heidän hyvinvointi heijastuu myös henkilöstöön ja työyhteisöön.

Aineisto

Taina Hintsa, Ulla Kinnunen & Marko Elovainio. Associations of recovery experiences with wellbeing at work and health on teachers. Konferenssiesitys Avaa