Työstressin yhteys kardiometabolisiin riskitekijöihin sekä diabeteksen kehittymiseen -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115469

Hakija
Solja Nyberg

Toteuttaja
Solja Nyberg

Lisätietoja
Solja Nyberg
solja.nyberg@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2016 - 30.4.2016

Työsuojelurahaston päätös
6.11.2015
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2016

Tiivistelmä

Työpaikka on yksi psykososiaalisista ympäristöistä, joka voi sekä kohentaa hyvinvointia että olla terveydellinen riskitekijä. Yksi keskeisimmistä psykososiaalisista riskitekijöistä on työstressi. Varsin yleisesti ajatellaan, että työstressin haitallinen vaikutus terveydelle on jo todistettu. Todellisuudessa tutkimusnäyttö on ristiriitaista, eikä työstressin aiheuttamaa vaaraa sairastumiselle ole luotettavasti voitu osoittaa. Aiemmat tulokset perustuvat usein pieniin aineistoihin, joista saadut tulokset ovat alttiita satunnaisvirheille eivätkä mahdollista osaryhmien välisten erojen analysointia. Lisäksi työstressimittareissa on vaihtelua, joka vaikeuttaa tutkimusten vertailua.

Tämän väitöskirjatyön tarkoituksena on selvittää työstressin yhteyttä elintapoihin sekä terveyteen laajassa tutkimusaineistossa. Aineisto on peräisin IPD-Work -konsortiosta, joka koostuu 17 eurooppalaisesta kohorttitutkimuksesta. Näissä on mitattu työstressi sekä elintapoja kuvaavat tekijät kyselylomakkeen avulla ja osallistujia on seurattu sairastumisen osalta rekisterien kautta.

Väitöskirjan osatöissä harmonisoidaan ja validoidaan työstressimittari koko käytetylle aineistolle. Lisäksi selvitetään työstressin yhteyttä verenkiertosairauksien ja metabolisten sairauksien riskitekijöihin sekä poikkileikkaus- että pitkittäisessä asetelmassa. Työn viimeisessä osassa tarkastellaan työstressin yhteyttä diabetes mellituksen ilmaantuvuuteen.

Väitöskirjatyö on tarkoitus jättää esitarkastukseen huhtikuussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Solja Nyberg

Tiedote

Diabeteksella ja työstressillä tilastollinen yhteys

30.4.2016

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Solja Nyberg tutkii tulevassa väitöskirjassaan työstressin yhteyttä diabetekseen ja sen riskitekijöihin. Hän havaitsi voimakkaimmat yhteydet lihavuuden, fyysisen passiivisuuden ja diabeteksen suhteissa. Työsuojelurahasto tuki väitöskirjan valmistumista stipendillä.
 
Nybergin suurella aineistolla saadut tulokset eivät kaikin osin vahvistaneet aiempia, pienempiin aineistoihin perustuvia löydöksiä. Nybergin mukaan aiempi tutkimustieto työstressistä perustuu usein pieniin aineistoihin ja ristiriitaisiin lopputuloksiin.
 
Nyberg itse käytti laajaa IPD-Work-konsortion tutkimusaineistoa. Kyseinen konsortio koostuu monen maan useista tutkimuskohorteista. Konsortio on perustettu tuottamaan tietoa työperäisten psykososiaalisten kuormitustekijöiden yhteyksistä muun muassa kroonisiin tauteihin, mielenterveyden häiriöihin, työkyvyttömyyteen ja kuolleisuuteen.

Yhteyksiä löytyi, mutta heikkoja

 
Solja Nyberg analysoi 19 tutkimuskohorttia, joissa on noin 47 000–170 000 tutkittavaa. Aineisto vahvistaa, että diabetes on muita yleisempää työstressistä kärsivillä. Lisäksi diabetekseen sairastui seuranta-aikana useammin henkilöitä, joilla oli työstressiä tutkimuksen lähtötilanteessa.

Nybergin havaitsemat yhteydet työstressin sekä diabeteksen, lihavuuden ja fyysisen passiivisuuden välillä olivat tilastollisesti merkitseviä, mutta heikkoja.
 
Niinpä Nyberg päättelee, että jos diabetesriskiä yritettäisiin vähentää interventioilla, joita kohdistettaisiin työstressin vähentämiseen, tulokset jäisivät väestötasolla vähäisiksi. Stressin hallinnan edistäminen voi kuitenkin monesta näkökulmasta edistää työntekijöiden hyvinvointia.

Nyberg tähtää siihen, että hänen väitöskirjansa tarkastetaan Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa syksyllä 2016. Väitöskirja koostuu yhteenvedosta ja viidestä vertaisarvioidusta artikkelista, jotka on jo julkaistu.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Nyberg Solja. 2017. Job Strain as a Risk Factor for Obesity, Physical Inactivity and Type 2 Diabetes – a Multi-cohort Study. University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2897-3