Työsuhteen päättämissopimusten oikeudenmukaisuudesta

Hanketiedot

Hankenumero
118023

Hakija
Juha-Matti Moilanen

Toteuttaja
Juha-Matti Moilanen

Lisätietoja
Juha-Matti Moilanen
juham.moilanen@gmail.com

Toteutusaika
1.4.2018 - 31.1.2019

Työsuojelurahaston päätös
22.2.2018
16 000 euroa

Kokonaiskustannukset
16 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2019

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan työsuhteen päättymiseen liittyviä työnantajan ja työntekijän välisiä sopimuksia (päättämissopimuksia), joissa työntekijä säännönmukaisesti luopuu esittämästä muita kuin sopimuksesta johtuvia vaatimuksia työnantajaa kohtaan. Työnantajan vahvempi asema korostuu usein päättämissopimuksista neuvoteltaessa. Tutkimuksessa selvitetään käytännössä solmittavien sopimusten oikeudellista luonnetta, nykyisen oikeustilan työntekijälle tarjoamaa suojaa sekä suojan riittävyyttä. Huomiota kiinnitetään erityisesti työntekijän suojelun ja sopimusvapauden väliseen jännitteeseen. Kyseessä on oikeusdogmaattinen de lege ferenda -tyyppinen tutkimus, joka liittyy työ- ja sopimusoikeuden aloihin. Tutkimusta syvennetään kansainvälisillä esimerkeillä. Tällä hetkellä työsopimuslaissa ei ole työsuhteen päättämissopimuksia koskevaa sääntelyä. Tavoitteena on selvittää, voidaanko työnantajan ja työntekijän välistä neuvottelutasapainoa parantaa niin, että samanaikaisesti vahvistettaisiin työntekijän suojelun, sopimusvapauden sekä oikeusvarmuuden periaatteiden toteutumista. Tavoitteena on löytää lainsäädännöllisiä keinoja päättämissopimuksia koskevan neuvottelumenettelyn oikeudenmukaisuuden parantamiseksi. Tulokset ovat käytössä väitöskirjatyön valmistuttua, arviolta vuoden 2018 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha-Matti Moilanen

Aineisto

Juha-Matti Moilanen, 2019, Työsuhteen päättämissopimukset. Tutkimus sopimusvapauden rajoista ja työntekijän suojelun keinoista ISBN 978-951-29-7542-6 (print)

Väitöstiedote 21.2.2019. https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/vaitos/tyosuhteen-paattamissopimuksiin-ehdotetaan-saantelya-vaitos-otk-juha-matti