Työsuojelu tuottavuuden kehittämisen veturina meijerialalla

Hanketiedot

Hankenumero
117070

Hakija
Osuuskunta Maitomaa

Toteuttaja
Osuuskunta Maitomaa

Lisätietoja
Anna-Maria Tuokko
anna-maria.tuokko@maitomaa.fi

Toteutusaika
1.2.2017 - 31.1.2018

Työsuojelurahaston päätös
17.2.2017
7 200 euroa

Kokonaiskustannukset
14 400 euroa

Tulokset valmistuneet
18.11.2020

Tiivistelmä

Osuuskunta Maitomaa on mukana verkostohankkeessa, jossa hyödynnetään työsuojeluorganisaatiota myös tuottavuuden kehittämisessä. Idea on laajentaa perinteisen työsuojelun näkökulmaa myös tuottavuuden kehittämiseen. Näin saadaan vähennettyä mahdollisia päällekkäisiä toimintoja, kun hyödynnetään lakisääteisiä rakenteita, joissa on jo olemassa sekä työnantajan että työntekijöiden edustus. Tämä mahdollistaa osallistavan kehittämisen periaatteet hyvässä yhteistyössä tehtävästä kehittämisestä. Työsuojelutoimikunnan rooli ja tehtävät tuottavuustyön koordinoimisessa kehitetään hankkeen aikana työturvallisuusasioita unohtamatta. Tuottavuuden kehittämisen tueksi luodaan jatkuvan parantamisen menetelmä, joka perustuu henkilöstön kehittämisajatuksiin. Tarkoitus on luoda malli, jossa kaikilla osastoilla on visuaalinen tapa kehittämis- ja parantamisideoiden tuottamiseen sekä niiden edelleen kehittämiselle. Esimiesten roolia hankkeessa kehitetään niin, että jatkuvan parantamisen tuottamat oivallukset saadaan aktiivisesti hyödynnettyä ja nopeasti käyttöön. Osastokohtaiset ideat koordinoidaan myös yritystasolla niin, että koko yritystä koskettavat ideat saadaan toteutettua koordinoidusti, ja tässä hyödynnetään työsuojelutoimikuntaa. Hanke kestää 2018 tammikuun loppuun.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Maria Tuokko

Tiedote

Veturi-hanke

18.11.2020

Tiivistelmä

Johtamiskulttuurin muutos, jolla tuetaan lean-hanketta ja osallistetaan mukaan myös työsuojelunäkökulma.

Lähtökohdat

Projektin taustana oli maito- ja maitotuotemarkkinoilla olevat voimakkaat muutokset. Maitomaan toiminnan kehittämisprojektin päämääränä oli selvittää ja varmistaa meijerin johtamisen kokonaisuus siten, että meijerin resurssit kohdentuvat parhaalla tavalla strategisten tavoitteiden toteuttamiseen. Kumppaniksi valittiin Tuottavuus Plus.

Kohderyhmät

Projektipäälliköksi Maitomaan johtoryhmä valitsi tehdaspalvelupäällikkö Mika Pitkäsen. Projektin ohjausryhmänä toimi Maitomaan johtoryhmä.
Maitomaan työsuojelutoimikunta toimi työturvallisuuden ja tuottavuuden kehittämisryhmänä

Menetelmät

Nykytila-analyysit, henkilöstön ja johdon haastattelut, esimiesten henkilökohtainen ohjaus ja tuotevalmistajien roolitus.

Vaikuttavuus

Projektin keskeiset tavoitteet olivat tuottavuuden ja työturvallisuuden kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Projektin aikana kehitettiin ja kuvattiin johtamisjärjestelmä. Lisäksi meijerin johtoryhmä teki päätöksen ottaa kehittämisen kokonaislinjaksi Lean-tuotantojärjestelmän.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke nosti esille useita kehittämiskohteita. Hankkeen myötä lean-ajattelun käyttöönotto sai alkunsa ja alkaa vähitellen muodostua osaksi koko tehtaan toimintatapaa.

Aineisto

Maitomaan kehittämisprojekti. Loppuraportti Avaa