”Työt etenee, pää räjähtää” – työntekijöiden pohdintoja viestintäteknologioiden käytöstä, autonomiasta ja tavoitettavuuden hallinnasta

73rd Annual International Communication Association (ICA) Conference, Reclaiming Authenticity in Communication, 25.–29.5.2023, Toronto, Ontario, Kanada. (Organizational Communication Division, Research Escalator session.)

Hanketiedot

Hankenumero
230084

Hakija
Anniina Huusko

Toteuttaja
Anniina Huusko

Lisätietoja
Anniina Huusko
anniina.a.huusko@jyu.fi

Toteutusaika
24.5.2023 - 30.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 819 euroa

Tulokset valmistuneet
6.6.2023

Tiivistelmä

Viestinnän konferenssin mentorointitilaisuudessa kansainväliset mentorit antavat palautetta viestintäteknologioiden käyttöä tarkastelevasta artikkelikäsikirjoituksestani. Palaute edistää käsikirjoituksen julkaisumahdollisuuksia, sillä mentorit ovat kokeneita viestinnän alan asiantuntijoita. Konferenssiin osallistuminen tarjoaa valmiudet käsikirjoituksen laadukkaaseen viimeistelyyn ja julkaisemiseen kansainvälisellä foorumilla sekä mahdollisuuden edistää suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anniina Huusko

Tiedote

Viestintäteknologioiden käytön hallinta työntekijän näkökulmasta

6.6.2023

Tiivistelmä

Esitykseni perustui tutkimukseen, jossa pyrin ymmärtämään, kuinka hajautetun organisaation työntekijät hallitsevat viestintäteknologioiden käyttöään. Tulosten perusteella viestintäteknologioiden käytön hallintaa lähestytään moninaisilla tavoilla, jotka vaihtelevat tietoisista ja aktiivisista strategioista joustaviin käytänteisiin, jopa neutraalin välinpitämättömään suhtautumiseen, joka kuvastaa teknologiavälitteisen viestinnän rutiininomaisuutta. Tutkimukseni lisää ymmärrystä työntekijöiden autonomian kokemuksista ja viestintäteknologioiden käytön hallintaan liittyvistä, myönteisistä ja kielteisistä ilmiöistä suomalaisessa työelämässä.

Tausta

Osallistuin konferenssiin saadakseni kansainvälisiltä mentoreilta palautetta artikkelikäsikirjoituksestani, johon esitys perustui. Mentorit pitivät tutkimustani ajankohtaisena ja tärkeänä ja antoivat tärkeitä neuvoja käsikirjoituksen viimeistelyn tueksi. Konferenssimatkan päätavoitteena olikin päästä viimeistelemään käsikirjoitus ja tarjoamaan sitä julkaistavaksi kansainväliseen journaaliin. Lisäksi matkan tavoitteena oli verkostoitua kansainvälisten kollegoiden kanssa.

Aineisto

Tutkimus perustuu suomalaisen organisaation työntekijöiltä (N= 20) vuoden 2022 aikana keräämääni, laadulliseen aineistoon. Aineisto on rikas, sillä sen keräämisessä on hyödynnetty pitkittäisyyttä kolmivaiheisen haastattelu- ja päiväkirjamenetelmien yhdistelmän avulla. Aineiston rikkaus ilmenee myös viestintäteknologioiden käytön hallinnan kuvauksissa, sillä työntekijöiden kokemuksista tulee ilmi suhtautumistapojen moninaisuus.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulokset osoittavat, että viestintäteknologioiden käytön hallinta on työntekijöiden näkökulmasta dynaaminen, yhtäältä tietoinen ja aktiivinen, toisaalta myös tiedostamaton prosessi. Viestintäteknologioiden käytön hallinta on yksilöllistä, kontekstista riippuvaista ja roolisidonnaista. Tulokset havainnollistavat viestintäteknologioiden keskeisen tärkeää merkitystä organisaatioissa, mutta nostavat esiin myös haastavia ilmiöitä, joiden ymmärtäminen olisi etenkin työhyvinvoinnin kannalta tärkeää.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferenssimatka kokonaisuudessaan asetti tätä yksittäistä tutkimusta kansainväliseen kontekstiin ja tarjosi arvokkaita verkostoja yhteistyön tueksi. Osallistuminen vahvisti käsitystä siitä, että tutkimukseni aineisto on rikas ja tuloksilla on laajat sovellusmahdollisuudet. Pääsin tulosteni pohjalta kertomaan suomalaisen työelämän trendeistä, mutta vertailemaan niitä kansainvälisten kollegoiden tutkimusten valossa myös globaaleihin viestinnän ilmiöihin.

Aineisto

Työntekijöiden lähestymistavat työhön liittyvään viestintäteknologioiden käytön hallintaan. Konferenssiesitys Avaa