Työterveys- ja työturvallisuusriskienarvioinnin kehittämistarpeiden tunnistaminen kolmessa suomalaisessa yrityksessä

5th International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2023), University of Dubrovnik, Kroatia, 27-29.9.2023

Hanketiedot

Hankenumero
230247

Hakija
Minna Rantala

Toteuttaja
Minna Rantala

Lisätietoja
Minna Rantala
minna.rantala@tuni.fi

Toteutusaika
25.9.2023 - 30.9.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
950 euroa

Kokonaiskustannukset
1 630 euroa

Tulokset valmistuneet
16.11.2023

Tiivistelmä

Konferenssiesityksessä kuvataan kolmen suomalaisen yrityksen työterveys- ja turvallisuusriskienarvioinnin kehittämistarpeita, jotka nousivat esiin kyselyn avulla. Suullisen esityksen tarkoituksena on esitellä kyselyä, jonka avulla saadaan esiin TTT-riskienarviointiin liittyviä kehitystarpeita. Esityksestä kirjoitetaan tieteellinen julkaisu.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Rantala

Tiedote

Työturvallisuusriskienarvioinnin kehittämistarpeiden tunnistaminen

16.11.2023

Tiivistelmä

Konferenssiesityksessä käydään läpi kolmen suomalaisen yrityksen työturvallisuusriskienarvioinnin kehittämistarpeita, jotka on tunnistettu kehittämämme kyselyn avulla. Kysely oli suunnattu koko henkilöstölle. Tulokset paljastivat, että työturvallisuusriskinarviointia on kehitettävä koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen, resursoinnin ja erityyppisen viestinnän osalta, mukaan lukien keskustelut työntekijöiden kanssa riskinarviointien tuloksista, etenemistoimenpiteistä ja riskien arviointien vertailusta yrityksen eri työpaikoissa. Tuloksia voidaan hyödyntää suomalaisessa työelämässä työturvallisuusriskienarvioinnin kehittämiseen.

Tausta

Konferenssiin osallistumisen lähtökohtana oli jakaa tutkimuksen tuloksia kansainväliselle tiedeyhteisölle. Tavoitteena oli nostaa esille tarve kehittää työturvallisuusriskienarviointia vastaamaan paremmin yritysten tarpeisiin. Työturvallisuusriskinarviointia pidetään tärkeänä osana yritysten turvallisuusjohtamista ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä. Yrityksissä ei kuitenkaan aina tiedetä, minkälaista osaamista ja näkemyksiä henkilöstöllä on työturvallisuusriskienriskinarvioinnista.

Aineisto

Kehittämistarpeiden tunnistamiseen käytetty kysely on kehitetty Kuinka tukea riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista -hankkeessa. Kyselyyn osallistui 348 vastaajaa kolmesta suomalaisesta organisaatiosta. Ensimmäisessä organisaatiossa kysely tehtiin heinäkuussa ja viimeisessä organisaatiossa syyskuussa 2022. Konferenssissa esittelin kyselyn tuloksia jaoteltuna neljään eri teemaan.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että riskienarvioinnin kehittämisessä pitäisi keskittyä koulutukseen ja tietoisuuden lisäämiseen siitä, miksi työturvallisuusriskin arviointeja tehdään sekä resurssien varaamiseen. Lisäksi viestinnän eri tapoihin ja riskienarviointien vertailuun pitäisi kiinnittää huomiota. Tietoisuutta voidaan lisätä edistämällä viestintää ja riskienarviointien säännöllistä tarkastelua sekä keskustelemalla niiden tuloksista ja korjaavien toimenpiteiden etenemisestä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kyselylomake nähtiin käyttökelpoiseksi välineeksi kerätä henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä työturvallisuusriskienarvioinnista erilaisissa organisaatioissa. Kyselyllä kerätyn tiedon avulla kehittämistoimenpiteiden kohdistaminen onnistuu yrityksissä paremmin. Konferenssissa jaoimme tätä tutkimustietoa kansainvälisesti.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa