Työterveys- ja työturvallisuustoimeen tiedon tarpeet ja päätöksenteko

Hanketiedot

Hankenumero
190257

Hakija
Christina Tikka

Toteuttaja
Christina Tikka

Lisätietoja
Christina Tikka
christina.tikka@uef.fi

Toteutusaika
1.10.2019 - 31.1.2022

Työsuojelurahaston päätös
3.9.2019
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2023

Tiivistelmä

Väitöskirjatyössäni tutkin työterveys- ja turvallisuusalan tutkimustiedon soveltamista käytäntöön. Tavoite on saavuttaa sekä tutkimusta, että käytännön työtä koskevia johtopäätöksiä siitä kuinka tiedon soveltamista työterveys- ja turvallisuusalalla voidaan parantaa. Vaikka käsite tutkimustiedon käytäntöön soveltamisesta on laajalti tunnettu, asiaa on työterveyden ja turvallisuuden osalta tutkittu hyvin vähän. Väitöskirjatyössäni käytin Cochrane-menetelmiä tiiviistääkseni tutkimustietoa ja arvioidakseni tuotetun näytön laatua koskien tiettyjen työperäisten sairauksien ja työtapaturmien ehkäisyä (esim. melusta johtuvien kuulonalenemien ehkäisy ja neulanpistotapaturmien ehkäisy). Selvitin ja arvioin myös työterveys- ja turvallisuusalalla tehdyissä interventiotutkimuksissa käytettyjä satunnaistamismenetelmiä aihealueen arviointitutkimuksen edistämiseksi, ja suoritin kyselyjä ja haastatteluja tutkiakseni erilaisia tapoja soveltaa katsausten tuloksia käytännön työhön. Väitöskirjatyöni viimeisessä osassa käytän monimenetelmäistä lähestymistapaa kehittää ja implementoida neulanpistotapaturmien ehkäisyvaihtoehtoja selventävä päätöksenteon tuki suomalaisille terveydenhuollon työntekijöille yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Sen tavoite on lisätä kaksinkertaisten suojahanskojen tarkoituksenmukaista käyttöä ja siten ehkäistä työtehtävissä tapahtuvia neulanpistotapaturmia ja niistä seuraavia infektioita.

Hankkeen vastuuhenkilö

Christina Tikka

Tiedote

Näyttöön perustuva päätöksenteko työterveyshuollossa

10.8.2023

Tiivistelmä

Väitöskirjatyöni koostuu erinäisten työterveyttä ja –turvallisuutta edistävien toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnista ja tulosten levittämisestä. Työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta suojaavien ja parantavien toimenpiteiden kysyntä on maailmanlaajuisesti jatkuvassa kasvussa ja päätöksenteon ja käytännön toimien halutaan yleisesti perustuvan tutkimusnäyttöön. Näin ollen on tärkeää tutkia, miten tutkimusten tuloksia voidaan parhaiten soveltaa käytäntöön tällä alalla. Väitöskirjatyöni tuloksia käytän a) parantamaan tutkimusnäytön laatua ja b) kehittämään uusia työkaluja auttamaan päätöksentekijöitä valitsemaan, millä toimenpiteillä he voivat parhaiten ehkäistä tapaturmat, sairaudet, ja haitalliset altistumiset työympäristössä.

Lähtökohdat

Päätökset toimenpiteiden käyttöönotosta (tai käytöstä poistamisesta) eivät perustu aina parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen näyttöön. Väitöskirjan tavoite on selvittää, kuinka tutkijat voivat tukea työterveys ja –turvallisuus -päätöksentekijöitä. Tätä varten tutkimme kuinka voimme parantaa tutkimustiedon laatua sekä kehitimme ja analysoimme uusia työkaluja jotka tukevat tietopohjaista päätöksentekoa.

Aineisto

Suoritimme kolme tutkimusta joissa analysoimme tiedon laatua työterveydessä ja –turvallisuudessa ja uusien työkalunjen käyttöä päätöksenteossa. Alan tutkimusaineisto on yleensä matalan tai erittäin matalan varmuuden asteikolla. Parempia tutkimus- ja raportointikeinoja tarvitaan. Tiedosta käytäntöön -työkalut mahdollistavat systemaattisen ja avoimen lähestymistavan päätöksentekoon, joka perustuu parhaaseen saatavilla olevaan tietoon asiaanliittyvissä kriteereissä, kuten tehokkuus, kulut, ja arvot

Menetelmät

Väitöskirja koostuu kahdesta Cochrane –systemaattisista katsausta, yhdestä laadunarviointi työterveys ja –turvallisuussektorilla RCT-tutkimuksesta, yhdestä monimenetelmällisestä tutkimuksesta joka hyödyntää Cochrane –systemaattisen arvioinnin tuloksia Suomen paikallisessa kontekstissa, ja yhdestä kehittämis- ja soveltuvuustutkimuksesta, jossa yhdessä Suomalaisessa sairaalassa testattiin päätöksenteon tukea terveydenhuollon työntekijöille.

Tulokset ja johtopäätökset

Laadukkaampi tutkimustieto antaa päätöksentekijöille suuremman luottamuksen tuloksia kohtaan. On kuitenkin otettava huomioon, että tutkimustiedon laatu työterveys ja –turvallisuusalalla on korkeintaan keskinkertaista. Ala tarvitsee enemmän puolueettomia tutkimuksia, parempaa raportointia tutkimusmenetelmistä sekä tiedosta käytäntöön -työkaluja parhaan mahdollisen tiedon käyttämiseksi päätöksenteon kriteereissä, kuten tehokkuus, kulut, ja henkilökohtaiset arvot.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Suoritimme kaksi tutkimusta, jotka analysoivat tiedosta käytäntöön -työkalujen käyttämistä työterveys ja –turvallisuusasioissa. Molemmat työkalut mahdollisivat systemaattisen ja avoimen lähestymistavan päätöksentekoon, joka pohjautuu parhaan saatavilla olevaan tietoon kriteereissä, kuten tehokkuus, kulut ja henkilökohtaiset arvot. Molempia työkaluja tulisi ottaa käyttöön muissa tilanteissa, kuten turvallisuus- ja terveysasioissa, ammatit sekä päätöksentekijät.

Aineisto

Cochrane review gloves Avaa

Cochrane review OSH tools Avaa

RCT reporting quality Avaa

EtD RTW article Avaa

Tiivistelmä Avaa

Suomenkielinen tiivistelmä Avaa