Työterveys- ja työturvallisuustoimeen tiedon tarpeet ja päätöksenteko

Hanketiedot

Hankenumero
190257

Hakija
Christina Tikka

Toteuttaja
Christina Tikka

Lisätietoja
Christina Tikka
christina.tikka@ttl.fi

Toteutusaika
1.10.2019 - 31.1.2022

Työsuojelurahaston päätös
3.9.2019
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tiivistelmä

Väitöskirjatyössäni tutkin työterveys- ja turvallisuusalan tutkimustiedon soveltamista käytäntöön. Tavoite on saavuttaa sekä tutkimusta, että käytännön työtä koskevia johtopäätöksiä siitä kuinka tiedon soveltamista työterveys- ja turvallisuusalalla voidaan parantaa. Vaikka käsite tutkimustiedon käytäntöön soveltamisesta on laajalti tunnettu, asiaa on työterveyden ja turvallisuuden osalta tutkittu hyvin vähän. Väitöskirjatyössäni käytin Cochrane-menetelmiä tiiviistääkseni tutkimustietoa ja arvioidakseni tuotetun näytön laatua koskien tiettyjen työperäisten sairauksien ja työtapaturmien ehkäisyä (esim. melusta johtuvien kuulonalenemien ehkäisy ja neulanpistotapaturmien ehkäisy). Selvitin ja arvioin myös työterveys- ja turvallisuusalalla tehdyissä interventiotutkimuksissa käytettyjä satunnaistamismenetelmiä aihealueen arviointitutkimuksen edistämiseksi, ja suoritin kyselyjä ja haastatteluja tutkiakseni erilaisia tapoja soveltaa katsausten tuloksia käytännön työhön. Väitöskirjatyöni viimeisessä osassa käytän monimenetelmäistä lähestymistapaa kehittää ja implementoida neulanpistotapaturmien ehkäisyvaihtoehtoja selventävä päätöksenteon tuki suomalaisille terveydenhuollon työntekijöille yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Sen tavoite on lisätä kaksinkertaisten suojahanskojen tarkoituksenmukaista käyttöä ja siten ehkäistä työtehtävissä tapahtuvia neulanpistotapaturmia ja niistä seuraavia infektioita.

Hankkeen vastuuhenkilö

Christina Tikka