Työterveyshuollon kemikaaliosaaminen

Hanketiedot

Hankenumero
210350

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Pauliina Kangas
pauliina.kangas@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 31.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
14.10.2021
26 000 euroa

Kokonaiskustannukset
42 516 euroa

Tulokset valmistuneet
19.9.2023

Tiivistelmä

Työterveyshuolloilla on iso rooli työperäisen kemikaalialtistumisen aiheuttamien tautien ja oireiden toteamisessa ja ehkäisemisessä. Työterveyshuoltojen kemikaaliasioiden hallitsemisissa on havaittu haasteita, mutta tarkempaa
tietoa, osaamisesta tai osaamistarpeista ole olemassa. Kyselytutkimuksen tarkoituksena on systemaattisesti kartoittaa työterveyshuollon ammattilaisten kemikaaliosaamista ja koulutustarpeita. Tutkimuksen tulosten perusteella kehitetään kemikaalikoulutusta Suomessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pauliina Kangas

Tiedote

Työterveyshuollot kaipaavat lisää koulutusta työpaikan kemiallisten tekijöiden arviointiin liittyen

19.9.2023

Tiivistelmä

Työterveyshuollolla on tärkeä rooli työpaikan kemiallisten tekijöiden arvioinnissa sekä työperäisten sairauksien ehkäisemisessä ja tunnistamisessa. Tässä hankkeessa selvitettiin kyselytutkimuksella työterveyshuollon ammattilaisten kemikaaliosaamista ja koulutustarpeita. Kyselytutkimusta täydennettiin työpaikoille sekä työterveyshuollon palveluntuottajille tehdyillä haastatteluilla. Tuloksissa korostuivat kemiallisten altisteiden terveydellisen merkityksen arvioinnin vaikeus, työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyön kehittämistarve sekä selkeä tarve työterveyshuollon ammattilaisten lisäkoulutukselle. Hankkeen tuotoksena syntyi työterveyshuollon arkityössä hyödynnettävä miniopas. Tulosten perusteella kehitetään kemikaalikoulutusta Suomessa.

Kerro hankkeen käynnistämisen lähtökohdat, teoriatausta, uutuusarvo ja tavoitteet.

Kemialliset tekijät ovat edelleen merkittävä ammattitautien aiheuttaja Suomessa. Työpaikan kemiallisten altisteiden arviointi koetaan työterveyshuollossa usein kuitenkin vaikeana. Kattavaa tietoa työterveyshuollon osaamisesta ei ole ollut aiemmin saatavilla. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa työterveyshuollon ammattilaisten kemikaaliosaamista ja koulutustarpeita sekä saada lisätietoa siitä, millaisia kokemuksia ammattilaisilla on kemiallisten altisteiden arvioinnista ja hallinnasta.

Aineisto

Työterveyshuollon erikoislääkäreiden, työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkäreiden sekä työterveyshoitajien kokemuksia kerättiin Webropol-kyselyllä. Kyselyyn vastasi 152 henkilöä. Yhdeksää paljon kemikaaleja käyttävää työpaikkaa haastateltiin liittyen siihen, kuinka työterveysyhteistyö kemikaalialtistumisen arvioinnissa ja hallinnassa toteutuu. Viiden työterveyshuollon palveluntuottajan omaa kemikaalikoulutusta kartoitettiin haastattelemalla johtavia tai kemikaaliasioista vastaavia lääkäreitä.

Menetelmät

Tutkimuksen luonne oli pääosin kuvaileva. Poikkileikkausasetelmassa tarkasteltiin vastausten yhteyksiä, kuten sitä kuinka kemikaaliosaaminen ja kokemukset vaihtelivat työterveyshuollon eri ammattiryhmien välillä. Työterveyshuollon ammattilaisten kyselyaineiston tuloksia täydennettiin työpaikolle ja työterveyshuollon palveluntuottajille tehtyjen haastatteluiden aineistolla. Avoimia vastauksia tarkasteltiin laadullisella sisällönanalyysillä.

Tulokset ja johtopäätökset

71 %:ia kyselyyn vastanneista koki, ettei ollut saanut riittävästi koulutusta kemikaalien terveydellisen merkityksen arviointiin. Vaikeina koettiin etenkin tilanteet, joissa kemikaaleja esiintyy työpaikalla paljon, tai kun tulee tarve arvioida kemikaalien yhteisvaikutuksia. Etenkin erikoistuvat lääkärit kokivat, että kemikaalien arviointiin käytettävä aika on riittämätön. Tietojen saannissa työpaikalta on usein haasteita. Työpaikat toivoivat tiiviimpää yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti kattavaa, uutta tietoa työterveyshuollon kemikaaliosaamisesta, koulutustarpeista ja työpaikan kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tuotoksena syntynyt miniopas sisältää tiiviissä muodossa perusasioita altistumisen arviontiin liittyen, tarkistuslistan työpaikkaselvitystä varten sekä linkkejä kemikaalitiedonlähteisiin. Tutkimustulosten perusteella kehitetään kemikaalikoulutusta, ja siten parannetaan työterveyshuollon osaamista sekä kemikaaliturvallisuutta suomalaisilla työpaikoilla.

Aineisto

Pauliina Kangas, Tarja Säily, Satu Soini ja Katri Suuronen. Työterveyshuollon kemikaaliosaaminen. Loppuraportti. Työterveyslaitos. 2023.
ISBN 978-952-391-128-4 (PDF) Avaa

Julkaisuluettelo Avaa

Miniopas: Kemiallisten tekijöiden arviointi osana työpaikkaselvitystä Avaa