Työterveysneuvottelu käytäntöjen yhtenäistäminen

Hanketiedot

Hankenumero
118201

Hakija
Sanna Pesonen

Toteuttaja
Sanna Pesonen

Lisätietoja
Sanna Pesonen
Sanna.Pesonen@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2018 - 8.10.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.6.2018
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 226 euroa

Tulokset valmistuneet
8.10.2018

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on esitellä Työterveysneuvottelu työhön paluun tuessa hankkeen (TSR) tuloksia posterilla Nordic Conference in Work and Rehabilitation Oslossa 1-3.10.2018. Hankkeen tavoitteena on kuvata, miten työterveysneuvottelu toimii työhön paluun välineenä. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia aiheita työterveysneuvottelussa käsitellään ja kuka aiheita nostaa esiin sekä miten neuvottelu toteutuu suhteessa työpaikan työkyvyn tuen malliin. Tutkimusaineistona on 14 neuvottelusta kyselyaineisto ennen neuvottelua, videotallenteet neuvottelutilanteista, haastatteluaineisto neuvottelun jälkeen ja työpaikan työkyvyn tuen malli sekä neuvottelun muistio. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysillä. Posterissa esitellään tuloksia kahdesta neuvottelutapauksesta. Tulosten mukaan toisessa tapauksessa neuvottelussa keskusteltiin työntekijän lääketieteellisestä historiasta, kun taas toisessa työntekijän työssä selviytymisestä. Toisessa tapauksessa esimies ei ollut osannut valmistautua keskustelemaan työntekijän työhön paluusta ja työn muokkaamisesta. Vain toisessa tapauksessa työpaikan työkyvyn tuen mallissa oli kuvattu työterveysneuvottelukäytäntöjä työhön paluussa. Työterveysneuvottelu käytäntöjä tulisi yhtenäistää. Kaikille neuvotteluun osallistujille tulisi kirkastaa, että neuvottelussa haetaan ratkaisuja työntekijän työhön ja työuraan. Työpaikan työkyvyn tuen mallissa kuvatut työterveysneuvottelukäytännöt tukevat käytäntöjen yhtenäistämistä.
asiasanat: työhönpaluu, työterveyshuolto, työkyky, neuvottelut.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Pesonen

Tiedote

Työterveysneuvottelun tarkoitus selväksi

8.10.2018

Tutkija Sanna Pesonen Työterveyslaitokselta esitteli työterveysneuvottelututkimuksen tuloksia pohjoismaisessa kuntoutuskonferenssissa, joka järjestettiin Oslossa 1.–3. lokakuuta 2018. Työterveysneuvottelussa etsitään työntekijälle ratkaisuja työhön paluuseen ja työuran edistämiseen. Pesosen posterin mukaan osallistujat eivät aina olleet riittävästi valmistautuneet. Ennen työterveysneuvottelua tulisikin varmistua, että kaikki osallistujat tietävät neuvottelun tarkoituksen.

Pesosen esittelemät tulokset ovat alustavia, sillä kyseinen Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston tutkimus oli lokakuussa vielä meneillään. Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimuksen (TSR 115127) aineisto sisältää 14 tapauskuvausta, joista Pesonen esitteli seitsemän tapauksen analyysit. Posterin muut tekijät ovat Inka Koskela ja Pirjo Juvonen-Posti.

Tutkituissa työterveysneuvotteluissa työntekijän työhön paluun käsittely perustui työntekijän työratkaisuihin. Yksi tapaus perustui työntekijän lääketieteelliseen historiaan. Neuvotteluissa käsiteltiin työntekijän työajan lyhentämistä, työtehtävien muokkaamista ja ergonomisia ratkaisuja.

Työterveyslääkäri oli yleensä neuvottelun puheenjohtaja ja aloitteentekijä. Työntekijän aktiivisuus vaihteli. Esimies teki yleensä työn muokkausehdotuksia.

Tuloksista on julkaistu oppimisohjelma työntekijöiden, työpaikkojen ja työterveyshuoltojen hyödynnettäväksi.

Pesonen sai Norjan-konferenssiin Työsuojelurahaston matkastipendin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Sanna Pesonen, Inka Koskela, Pirjo Juvonen-Posti.

The practice of the joint negotiation should be improved and unified. https://www.tsr.fi/https://www.tsr.fi/documents/20181/1361304/118201-posteri-posteri_joint_negotiation_FINAL.pdf

. Posteriesitys.