Työterveysneuvottelu työhönpaluun tuessa (konsortiohanke Tamprereen yliopiston kanssa 115127)

Hanketiedot

Hankenumero
115185

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Pirjo Juvonen-Posti
pirjo.juvonen-posti@ttl.fi

Toteutusaika
3.8.2015 - 31.3.2019

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2015
180 000 euroa

Kokonaiskustannukset
330 617 euroa

Tulokset valmistuneet
25.9.2020

Tiivistelmä

Useiden tutkimusten mukaan tärkein työhön paluuta vauhdittava tekijä on mahdollisuus muokata työntekijän työtä ja työolosuhteita työntekijän jäljellä olevan työ- ja toimintakyvyn mukaisesti. Tämä tapahtuu työterveysneuvottelussa työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijän kanssa. Tutkimustietoa neuvotteluprosessin kulusta, hyvistä käytänteistä ja hyödyistä ei kuitenkaan ole saatavilla.

Tutkimushankkeessa selvitetään, miten työterveysneuvottelu toimii työhönpaluun tuen suunnittelun ja seurannan välineenä, mistä työterveysneuvotteluissa puhutaan, millaisen neuvotteluprosessin kautta työhönpaluuseen liittyvät ratkaisut tehdään ja millä tavoin neuvottelun eri osapuolet osallistuvat päätöksentekoon. Lisäksi hankkeessa selvitetään työterveysneuvotteluun osallistuneiden toimijoiden kokemuksia neuvottelun onnistumisesta. Hankkeessa käytetään laadullisen tutkimuksen, erityisesti vuorovaikutustutkimuksen menetelmiä.

Hankkeen tuloksena syntyy kuvauksia yhteistyön käytänteistä, rakenteista ja muodoista, joita tarvitaan eri tilanteissa ja erilaisissa työhönpaluuprosessin vaiheissa. Näiden käytänteiden ja erilaisten neuvottelumallien kuvaaminen mahdollistaa niiden soveltamisen käytäntöön.Tulosten pohjalta kootaan digitaalinen oppimisohjelma esimiesten, henkilöstön ja työterveyshuollon käyttöön. Työterveysneuvottelu työhönpaluun tuessa -hanke toteutetaan Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston konsortiohankkeena.

asiasanat: työterveys, neuvottelut, työhönpaluu, vuorovaikutus, työterveysyhteistyö, päätöksenteko

Hankkeen vastuuhenkilö

Pirjo Juvonen-Posti

Tiedote

Työterveysneuvottelu työhön paluun tuessa

25.9.2020

Työurien pidentäminen ja työhön osallistumisen asteen nostaminen edellyttävät, että työkyvyltään erilaisista lähtökohdista työelämään osallistuvia tuetaan työhön kiinnittymisessä ja työssä jatkamisessa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, millaisena työhön osallistumista tukevana välineenä työterveysneuvottelu toimi työhönpaluun prosesseissa.

Työhönpaluuseen liittyvissä työterveysneuvotteluissa tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen on tärkeää. Kaikkien neuvotteluun osallistuvien tulee tulla kuulluiksi ja työntekijän tulee voida vaikuttaa omaa työtään ja työuraansa koskevaan päätöksentekoon. Tilanteiden rakentamiseksi mahdollisimman neuvotteleviksi on kehitettävä työterveysneuvottelun vuorovaikutuskäytänteitä ja päätöksenteon vastavuoroisuutta.

Neuvotteluun osallistujat pitivät neuvottelua hyödyllisenä. Työhön paluu suunnitellaan asteettaiseksi ja usein työntekijän toimeentulona tässä vaiheessa on osasairauspäiväraha. Neuvottelut sujuivat pääasiassa hyvin, mutta sekä terveydenhuollon salassapitovelvollisuuden että työelämän yksityisyyden suojan ylläpitämiseen on jatkossa myös kiinnitettävä enemmän huomiota.

Tämän tutkimuksen merkitys suomalaiselle työelämälle korostaa, että työhön paluuseen liittyvissä työterveysneuvotteluissa on tärkeää tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Työntekijä aseman, osallistumismahdollisuuden tulee olla neuvottelutilanteessa sellainen, että hän pystyy vaikuttamaan hänen työtään ja työuraansa koskevaan päätöksentekoon. Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden tulisi näkyä myös siinä, että kaikkien neuvotteluun osallistuvien näkökulmat tulevat kuulluiksi. Työterveysneuvottelun puheenjohtaja on tässä avainroolissa. 

Tutkimuksessamme olemme myös näyttäneet, että neuvottelukäytänteiden kehittymisellä on merkitystä työurien pidentämisen prosesseissa. Tämä tutkimus on myös näyttänyt monitoimijaisen verkoston eri osapuolten osaamisessa tiedon puutteita ja niitä olemme pyrkineet ratkaisemaan oppimisohjelman ja sen aktiivisen levittämisen avulla. Avoin ja maksuton oppimisohjelma ttl.fi/tyoterveysneuvottelu-osoitteessa on toukokuun loppuun mennessä ladattu jo yli 28 000 kertaa.

Aineisto

Ratkaisuja työhönpaluuseen työterveysneuvottelussa : Moniaineistoinen tutkimus päätöksenteosta ja koetusta hyödystä
Juvonen-Posti, Pirjo; Ristimäki, Hanna-Leena; Pesonen, Sanna; Weiste, Elina; Koskela, Inka; Nyman, Helena; Nukari, Eero; Ruusuvuori, Johanna. Ratkaisuja työhönpaluuseen työterveysneuvottelussa : Moniaineistoinen tutkimus päätöksenteosta ja koetusta hyödystä. Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto. 2019.

ISBN 978-952-261-859-7 (nid.)
ISBN 978-952-261-860-3 (PDF)

Tutkimuksen loppuraportti on julkaistu osoitteessa: http://www.julkari.fi/handle/10024/138296