Työtoveri- ja esimiessuhteet sekä hyvinvointi kulttuurisesti monimuotoisissa työyhteisöissä -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
111161

Hakija
Barbara Bergbom

Toteuttaja
Barbara Bergbom

Lisätietoja
Barbara Bergbom
barbara.bergbom@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2011 - 31.5.2014

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2011
13 300 euroa

Kokonaiskustannukset
40 167 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2014

Tiivistelmä

Työtoveri- ja esimiessuhteet sekä hyvinvointi kulttuurisesti monimuotoisissa työyhteisöissä

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida maahanmuuttajien myötä kulttuurisesti monimuotoistuneiden työyhteisöjen työtoverien välisiä suhteita sekä esimiessuhteita ja näiden yhteyksiä hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. Tutkimuksen kohteena on erään suurehkon kuljetusalan yrityksen maahanmuuttajataustaiset (n = 183) sekä kantaväestöön (n = 186) kuuluvat työntekijät. Tutkimus toteutettiin postikyselynä, ja vastausprosentti oli 45. Aineisto analysoidaan ja siitä kirjoitetaan tieteellisistä artikkeleista koostuva väitöskirja vuosien 2011—2013 aikana.

Tutkimus antaa uutta tietoa kulttuurisesti monimuotoisten työyhteisöjen sosiaalisista suhteista ja suhteiden yhteyksistä hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. Saatavaa tietoa voidaan hyödyntää kulttuurisesti monimuotoisten työyhteisöjen sosiaalisen toimivuuden kehittämisessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Barbara Bergbom

Tiedote

Läheisimmäksi koettu työtoveri on samasta maasta tai kulttuurista

31.5.2014

Suomalaisen linja-autonkuljettajan läheisimmäksi kokema työtoveri on useimmiten suomalainen. Sama pätee myös maahanmuuttajataustaisiin kuljettajiin: läheisimmäksi koettu työtoveri on useimmiten samasta maasta tai kulttuurista. Ylipäätään niin suomalaissyntyiset kuin maahanmuuttajataustaiset kokevat työtoverisuhteet myönteisemmiksi omaan kulttuuriin kuuluvien kuin muita kulttuureita edustavien kanssa.

Toisaalta hyvät työtoverisuhteet erilaisiin ryhmiin kuuluvien kanssa lisäävät työtyytyväisyyttä.

Tiedot sisältyvät psykologian lisensiaatti Barbara Bergbomin psykologian väitöskirjaan. Työterveyslaitoksella vanhempana asiantuntijana työskentelevän Bergbomin artikkeliväitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopistossa kesäkuussa 2017.

Työyhteisöt ovat lisääntyneen maahanmuuton myötä kulttuurisesti monimuotoistumassa, ja tutkimus tuotti kaivattua tietoa maahanmuuttajataustaisten ja valtaväestöön kuuluvien työtoverisuhteista, työpaikkakiusaamisen kohteeksi joutumista sekä sosiaalisten suhteiden yhteyttä työhyvinvointiin.

Työsuojelurahasto tuki tutkimuksen tekemistä stipendillä.

Etäisyyden ylittäminen lisää hyvinvointia

Maahanmuuttajien suhteiden laatu suomalaissyntyisiin työtovereihin riippuu tutkimuksen mukaan kulttuurisesta etäisyydestä. Mitä suurempi etäisyys, sitä vähemmän myönteisiksi suhteet suomalaisiin työtovereihin koettiin. Mitä suurempi etäisyys, sitä suurempi oli myös riski joutua työpaikkakiusaamisen kohteeksi.

Mitä myönteisemmiksi työtoverisuhteet koettiin, sitä paremmaksi koettiin myös työtyytyväisyys ja psykologinen hyvinvointi. Maahanmuuttajien ja suomalaissyntyisten keskinäiset työtoverisuhteet olivat kuitenkin voimakkaammin yhteydessä työtyytyväisyyteen kuin muut suhteet sekä maahanmuuttajien että suomalaissyntyisten keskuudessa. Maahanmuuttajien keskuudessa suhteet suomalaissyntyisiin työtovereihin olivat myös voimakkaammassa yhteydessä psykologiseen hyvinvointiin kuin suhteet samasta kulttuurista tulleisiin.

Sosiaalista osallisuutta kaikkien ryhmien osalta edistettävä

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että kulttuurisesti monimuotoisissa työyhteisöissä huomiota olisi kiinnitettävä maahanmuuttajien ja suomalaissyntyisten välisten myönteisten työtoverisuhteiden edistämiseen, koska tämä voi myös parantaa työhyvinvointia, erityisesti työtyytyväisyyttä.

Lisäksi kulttuurisesti etäisimmillä maahanmuuttajilla voi olla suurin riski joutua kokemaan sosiaalista ulkopuolisuutta ja työpaikkakiusaamista.

Näin ollen Bergbomin mukaan on suositeltavaa, että kulttuurisesti monimuotoisissa työpaikoissa, joissa on sekä maahanmuuttajataustaisia että suomalaissyntyisiä työntekijöitä, kohdistetaan huomiota sosiaalisen osallisuuden edistämiseen kaikkien työntekijöiden osalta. Lisäksi tarvitaan toimia työpaikkakiusaamisen ehkäisemiseen.

Satoja kuljettajia kaupunkiliikenteen linja-autoyhtiöstä

Väitöstutkimus pohjautuu poikkileikkausaineistoon, joka kerättiin kyselyin vuonna 2006 osana Työterveyslaitoksen laajempaa tutkimusta Monikulttuuriset työyhteisöt – maahanmuuttajien integroituminen työyhteisöön, työhyvinvointi, työturvallisuus ja yhdenvertaisuus työhönottoprosessissa (TSR 104376).

Tutkimusjoukko koostui maahanmuuttajataustaisista (N = 183) ja kantaväestöön (N = 186) kuuluvista linja-autonkuljettajina (93 %) ja mekaanikkoina (7 %) suomalaisessa kaupunkiliikenteen linja-autoyhtiössä työskentelevistä työntekijöistä.

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Barbara Bergbom. Immigrants’ and Natives’ Intra- and Intercultural Co-worker Relations and Their Associations With Employee Well-being: A study in an urban bus transportation company. Tampere University Press 2017. Acta Universitatis Tamperensis: 2281. Acta Electronica Universitatis Tamperensis: 1783. ISBN (print):    978-952-03-0442-3 ISBN (pdf):    978-952-03-0443-0 https://tampub.uta.fi/handle/10024/101321