Työturvallisuuden edistäminen anestesianaikaisia hätätilanteita harjoittelemalla

Hanketiedot

Hankenumero
115253

Hakija
Minna Silvennoinen

Toteuttaja
Minna Silvennoinen

Lisätietoja
Minna Silvennnoinen
minna.silvennoinen@gmail.com

Toteutusaika
1.9.2015 - 15.11.2015

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2015
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
6 750 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2015

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus on tukea terveydenhuollon koulutusten kehittämistyötä sekä edistää potilasturvallisten ja työhyvinvointia lisäävien koulutusten käyttöönottoa ja tutkimusta Suomessa sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Tutkimuksessa analysoidaan simulaation keinoin tapahtuvan täydennyskoulutuksen opetustilanteita, joissa harjoitellaan vaikeaa anestesiatilannetta. Tutkimuksessa pyritään selvittämään sitä, miten työssäoppimista ja sitä tukevaa moniammatillista vuorovaikutusta voitaisiin tehostaa. Koulutuksessa testataan itse- ja vertaisarviointiin perustuvaa menetelmää, jossa stimuloidaan harjoittelijoiden reflektointia. Tavoitteena on sekä menetelmien testaaminen, että uusien opetusmenetelmien kehittäminen.

Laadullinen analyysi toteutetaan yhdessä tanskalaisten tutkijakollegoiden kanssa tutkijatriangulaatiota hyödyntäen. Tutkimusaineistona ovat teemahaastattelut, jälkipuintikeskustelut sekä lomakkeet jotka on kerätty simulaatiokoulutustilanteista, joihin osallistui 6 moniammatillista tiimiä. Lomakeaineistoa käytetään tukemaan haastatteluaineistosta saatuja tuloksia.

Tulosten pohjalta koulutusmenetelmiä kehitetään edelleen tukemaan asetettuja tavoitteita ja oppimista. Loppuraportti valmistuu marraskuussa 2015. Kokonaisuudessaan tutkimustulokset tullaan julkaisemaan mahdollisimman pian tutkimuksen päätyttyä alan tieteellisessä lehdessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Silvennnoinen

Tiedote

Uutta tietoa anestesiatiimien simulaatiokoulutukseen

15.11.2015

Anestesiatiimien ei-teknisten taitojen harjoittelua simulaation keinoin pitäisi Suomessa lisätä, projektitutkija, simulaatiokouluttaja ja yrittäjä Minna Silvennoinen sanoo.

Hän on vienyt tanskalaisten tutkijoiden kanssa läpi tutkimuksen, joka toi uutta tietoa terveydenhuollon, erityisesti anestesiatiimien, simulaatiokoulutusten kehittämistyöhön.

Tutkijat – anestesialääkäri, psykologi ja Silvennoinen itse kognitiotieteilijänä – analysoivat simulaatioon perustuneen täydennyskoulutuksen opetustilanteita, joissa harjoiteltiin sekä rutiiniluontoista että vaikeaa anestesiatilannetta.

Itsearvioinnin työkalu käytössä

Koulutuksessa testattiin itsearvioinnin työkalujen hyödyntämisen mahdollisuuksia osana simulaatiokoulutusta ja näiden työkalujen vaikutusta anestesiatiimien ei-teknisten taitojen, kuten tiimityön, johtamisen, tilannetietoisuuden ja päätöksenteon arviointiin.

Käytössä oli tanskalaisten tutkijoiden kehittämä ANTSdk (Anaesthetists’ Non-Technical Skills in Denmark), joka on väline työssäoppimisen arviointiin ei-teknisten taitojen näkökulmasta. Tätä työkalua ei ollut aiemmin käytetty oman toiminnan arviointiin niin kuin tässä tutkimuksessa käytettiin.

Tutkijat perehtyivät siihen, miten anestesiatiimit keskustelivat työsuorituksistaan. Kiinnostuksen kohteena oli, millaiset tekijät vaikuttavat omien taitojen arvioimiseen ja sitä kautta tiimityöhön ja oppimiseen.

Tutkimusaineisto oli kerätty haastattelemalla anestesiatiimejä hoitotilanteen ja sitä seuranneen ei-teknisten taitojen arvioinnin jälkeen. Koulutuksiin osallistui kuusi moniammatillista tiimiä, joissa jokaisessa oli anestesiahoitaja ja -lääkäri.

Tietoa kertyi siitä, miten omien taitojen arvioinnin työkaluja voidaan tuoda osaksi simulaatiokoulutusta ja miten niiden avulla ei-teknisten moniammatillisessa tiimityössä tarvittavien taitojen tiedostamista ja oppimista edistävää keskustelua voidaan stimuloida.

Yhteistyö lisäsi tietämystä Tanskan ja Suomen hyvistä opetuksen käytänteistä ja uusista mahdollisuuksista terveydenhuollon ammattilaisten taitojen opetuksessa.

Silvennoinen arvioi, että ANTSdk on erinomainen työkalu osataitojen määrittelemiseen, niiden ymmärtämiseen ja arvioimiseen työn aikana sekä niistä keskustelemiseen. Pohjoismaisena työkaluna se sopii hyvin myös suomalaisten anestesiatiimien koulutukseen.
 
Laajaa viestintää tuloksista

Silvennoinen viestii hankkeen tuloksista laajasti Suomessa, Tanskassa ja kansainvälisillä foorumeilla, myös Rovaniemellä hoitoalan simulaatiokonferenssissa helmikuussa 2016.

Hän myös julkaisee tutkimuksesta artikkelin kansainvälisessä Simulation in Healthcare -tiedelehdessä vertaisarviointien jälkeen todennäköisesti keväällä 2016.

Työsuojelurahasto on tukenut stipendillä tutkimustyön saattamista julkaisuksi.

Tuloksista Silvennoinen hän tiedottaa myös  Jyväskylän yliopiston Agora Centerin yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille muun muassa verkkosivujen kautta sekä simulaatiokoulutusyrityksensä MinSim Oy:n verkkosivuilla ja puolivuosittaisessa uutiskirjeessä.

Varmuus omista taidoista tärkeätä

Simulaatiokoulutus on työssäoppimisen menetelmä, jonka avulla voidaan merkittävästi vähentää työstressiä sekä lisätä työhyvinvointia ja varmuutta omista taidoista sekä ammattilaisten vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja.

Puutteelliset ei-tekniset taidot aiheuttavat jopa 70 prosenttia sairaalassa tapahtuvista haittatapahtumista. Työhyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä terveydenhuollossa ovat muun muassa työstressi ja ahdistus, kollegiaaliset suhteet, yhteistyö ja kommunikaatio, motivaatio, työn vaativuus ja ammattitaidot.

Nykypäivän terveydenhuollon koulutus painottaa potilasturvallisuutta: potilailla ei pidä harjoitella. Simulaatiokoulutuksissa vaikeita ja stressaavia tilanteita voidaan harjoitella turvallisesti.

Silvennoisen väitöskirja vuodelta 2014 käsitteli kirurgien tähystysleikkaustaitojen oppimista kahdessa ympäristössä, leikkaussalissa ja simulaatioympäristössä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

ANTSdk on esitelty verkossa osoitteessa http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4364884/