Työturvallisuuden, ergonomian ja työn tehokkuuden kehittäminen 2014

Hanketiedot

Hankenumero
114302

Hakija
Viherpojat Oy

Toteuttaja
Viherpojat Oy

Lisätietoja
Johanna Soukkio
johanna.soukkio@viherpojat.fi

Toteutusaika
1.7.2014 - 15.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
18.6.2014
7 600 euroa

Kokonaiskustannukset
15 200 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2014

Tiivistelmä

Alkuhaastatteluissa katoitettiin kehittämiskohteiksi määritettyjen töiden kehittämishaasteet. TTS ja Viherpojat yhdessä määrittivät tavoitteet kehittämistyölle. TTS laati tavoitteden pohjalta tiedonkeruusuunnitelman, tiedotti tiedonkeruusta sekä kehittämistyön etenemisestä Viherpoikien henkilöstölle. Aineisto kerättiin työmailta videoimalla, havannoimalla ja haastattelemalla. Analysointi tapahtui TTS:n ennakkokatseluissa ja koko kohittämisryhmän neljässä kokoontumisessa.

Tarkastelussa työtä ja prosesseja arvioitiin kriittisesti mm. psyykkisen ja fyysisen kuormituksen, tapaturmavaarojen ja tehtävien toistumisen näkökulmasta.

Kehittämisryhmän ehdottamat korjaavat toimenpiteet työn organisointiin, tekniikkaan ja/ai työtapoihin kirjattiin. Osa toimenpiteistä toteutettiin jo hankkeen aikana, valtaosa jäi toteutettavaksi seuraavan sesongin aikana (hanke päättyi joulukuussa, jolloin viherrakentaminen oli jo päättynyt). Viherpojilta osallistuu parhaillaan henkilö työntutkijakoulutukseen, joten kehitystyö jatkuu vastaisuudessakin.

Tuloksia on jo käytetty yleisen tietoisuuden lisäämiseksi jo Viher- ja ympäristörakentajat ry:n syyskokouksessa ja aiotaan käyttää vastakin sopivan tilaisuuden ilmaantuessa. Hankkeeseen osallistunut työpäällikkömme opettaa talvella Lepaalla ja TTS:llä, joten sielläkin hyviä esimerkkejä käytetään opetuksen tukena.

Viherpojat koki hankkeen onnistuneena, vaikka työtä on toki vielä jäljellä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Soukkio

Tiedote

Työtä kehitetään suunnitellen ja viestien

15.12.2014

Viherpojat Oy haluaa kehittää työnsä sujuvuutta ja turvallisuutta sekä työhyvinvointia. Yritys sai kehittämiskumppaniksen TTS Kehitys Oy:n. Kehittämishankkeen tuloksista Viherpojat laati tehtävälistan ja vastuuhenkilöt toteutettavista toimenpiteistä.

Hankkeessa päätellään, että huomio pitää kiinnittää kaikissa töissä etenkin suunnitteluun sekä työnjohdon ja työntekijöiden väliseen viestintään.

Työnopastusta pitää tehostaa niin koneiden käytössä ja huollossa, työtavoissa kuin työturvallisuudessa.

Huomiovaatteita pitäisi käyttää nykyistä enemmän ja yleensäkin olisi saatava selvät pelisäännöt.

Tuloksista on jo tiedotettu Viher- ja ympäristörakentajien syyskokouksessa ja oppeja aiotaan jatkossakin jakaa. Vaikka Työsuojelurahaston rahoittama hanke tuntuu onnistuneen, tulokset on saatu vasta, kun tehdään listatut kehitystoimet.
 
Menetelmät olivat monet

Ennen kenttätutkimuksia TTS-asiantuntijat haastattelivat projektiryhmäläisiä heidän tietämistään työongelmista.

Projektissa kuvatusta videoaineistosta editoitiin analysoitavaksi noin seitsemän tuntia, josta kaivuutöitä lähes kolme tuntia.

Havainnoimalla selvitettiin tutkittujen ajankäytön jakauma tekemis-, apu-, häiriö-, odotus- ja taukoaikoihin.

Vidar-videoanalyysilla arvioitiin työn fyysiset ja psykososiaaliset kuormitukset.

Owas-työasentoanalyysillä kartoitettiin työasennot: TTS-asiantuntija havainnoi videokuvasta samanaikaisesti ylävartalon, yläraajat, alaraajojen asennon ja taakan painon. Ohjelma luokittelee tyyppiasennot neljään toimenpideluokkaan sen mukaan, miten suurta kuormitusta asento aiheuttaa tuki- ja liikuntaelimistölle.

Niosh (amerikkalainen työterveyden laitos) määrittelee suositeltavan enimmäistaakan. Jos todellinen taakka on enimmäistaakkaa suurempi, nostotilanne on suunniteltava uudelleen.
Projektiryhmän tiiviin yhteistyön myötä ajatus kehitystoiminnan tärkeydestä kiteytyi.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Vesilahti Keijo, Pere Annikki. Työturvallisuuden, ergonomian ja työn tehokkuuden kehittäminen Viherpojat Oy:ssä. 15.12.2014. Lyhennetty versio, 12 sivua. TTS Työtehoseura. Avaa