Työturvallisuuden, ergonomian ja työn tehokkuuden kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
113225

Hakija
Koiviston Vihertyö Oy

Toteuttaja
Koiviston Vihertyö Oy

Lisätietoja
Hannu Koivisto
hannu@koivistonvihertyo.fi

Toteutusaika
1.6.2013 - 15.11.2013

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2013
7 600 euroa

Kokonaiskustannukset
15 200 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2013

Tiivistelmä

Tämän projektin aikana kokoonnumme seurantaryhmän ja tutkijoiden kanssa keskustelemaan parannusehdotuksista ja investointiehdotuksista. Yhtiön johto on näissä investointia koskevissa kysymyksissä mukana ja tarvittaessa voimme tehdä nopeita päätöksiä.

Tavoitteena on työprosessien, työympäristöjen, työvälineiden sekä työtapojen ja -sisältöjen kehittäminen. Kehittämistoimenpiteet jakautuvat teknisiin, organisatorisiin ja työtapaan liittyviin toimenpiteisiin. Tavoitteisiin päästään analysoimalla nykytilanne: kuormituksen ja vaaratekijöiden kartoitus, työnkulun kuvaaminen, ajankäytön jakautuminen. Sen jälkeen seuraa kehityskohteiden tunnistaminen ja priorisointi.

Ohjausryhmä muodostettiin toukokuussa. Kesä-heinäkuussa TTS tekee työtehtävien analyysit ehdotetuista tutkimuskohteista: kasvualusta ja tasaustyö, nurmetus ja viimeistely, kiveystyö, istutustyö, työmaan aloitus. Loppuraportti tehdään marraskuun puolivälissä.

Tästä projektista on tarkoitus yhdessä Viherympäristöliiton ja Viheraluerakentajien kanssa tehdä koulutus/tiedotusmateriaali alan kehittämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannu Koivisto

Tiedote

Ergonomiaa viherrakentamiseen

15.11.2013

Koiviston Vihertyö Oy panosti kehittämishankkeessa
viherrakentamistyön kuormittavuuden vähentämiseen.

Viherrakentamiskaudella 2014 työskentelystä tehdään projektin
annin perusteella ergonomisempaa ja houkuttelevampaa. Apuna
käytetään tekniikkaa, parempaa työn organisointia sekä
työmenetelmien ohjaamista mahdollisimman tehokkaiksi ja
turvallisiksi.

Ulkopuolisena asiantuntijana hankkeessa toimi TTS (Työtehoseura)
Kehitys Oy, ja Työsuojelurahasto rahoitti hanketta
kehittämisavustuksella.

Apuna videomateriaalia

Viherrakentamisen työvaiheita tarkasteltiin neljällä
pääkaupunkiseudun työmaalla kesällä 2013. Työvaiheita olivat
työmaan aloitustyöt, kasvualustan levitys ja tasaus, nurmetus ja
viimeistely, istutus sekä kiveys.

Apuna käytettiin videomateriaalia, jota kuvattiin kaikkiaan 10
tuntia. Analysointimenetelmiä olivat VIDAR-videoanalyysi (käytetään
erilaisten töiden, työympäristöjen ja työvälineiden ergonomian
arviintiin ja kehittämiseen), havainnointitutkimus, työntekijöiden
haastattelut, OWAS-työasentoanalyysi (työasentoja kartoittava ja
luokitteleva järjestelmä, jonka tarkoituksena on työmenetelmien
kehittäminen työterveyden edistämiseksi) ja NIOSHin nostokaava
(Yhdysvaltain kansallisen työterveysinstituutin määrittelemä
turvallinen enimmäistaakka).

Videoiden perusteella havaintoja työn tehokkuuden ja
turvallisuuden puutteista ja kehittämiskohteista kertyi runsaasti
muun muassa työasentokuormituksesta ja nostokuormituksesta. Niitä
käytiin kehittämisryhmän kokouksissa läpi yhdessä tutkimukseen
osallistuneiden työntekijöiden ja työnjohdon sekä yrityksen johdon
kanssa.

Kommunikaatio parani

Kehittämisehdotukset ja keskustelujen yhteenvedot kirjattiin, ja
ergonomiset työmenetelmät otetaan mukaan työnopastukseen. Uusia
apuvälineitä otetaan mukaan työskentelyyn, ja tarkoituksenmukaisten
työvaatteiden hankinta kaikille varmistetaan.

Hanke edisti työyhteisön keskinäistä kommunikaatiota ja
työskentelyn suunnittelua sekä korosti työturvallisuuden tärkeyttä
kenttätyössä.

Myös yksittäisen työvaiheen huolellisen ja tarkoituksenmukaisen
tekemisen vaikutukset seuraavan työvaiheen tekoon on paremmin
tiedostettu, ja yhteistyöhön perustuvan suunnittelun tärkeys
korostuu. Lähes kaikki kehittämisideat toteutetaan, tavoitteena
viherrakentamiskausi 2014.

 

Koko alaa hyödyttämään

Hankkeen taustalla oli viherrakentamisalalla käyty keskustelu
työn kuormittavuudesta ja työvoiman saatavuudesta.
Viherympäristöliitto haki keväällä 2013 viheralan yrityksiä mukaan
ergonomian, työturvallisuuden ha työn tuottavuuden
kehittämishankkeeseen.

Koiviston Vihertyö kiinnostui asiasta, vei läpi
kehittämishankkeen ja osallistuu koko viheralan kehittämiseen
antamalla hankkeessa kerättyä tietoa koulutuskäyttöön.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Vesilahti Keijo, Tuure Veli-Matti. 7.1.2014. Työturvallisuuden, ergonomian ja työn tehokkuuden kehittäminen Koiviston Vihertyö Oy:ssä. Avaa