Työturvallisuus materiaalikuljetuksissa -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
110397

Hakija
Pia Perttula

Toteuttaja
Pia Perttula

Lisätietoja
Pia Perttula
pia.perttula@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2011 - 1.6.2011

Työsuojelurahaston päätös
21.10.2010
5 000 euroa

Kokonaiskustannukset
53 400 euroa

Tulokset valmistuneet
1.6.2011

Tiivistelmä

Logistiikka on jokapäiväistä toimintaa lähes kaikilla toimialoilla. Teknologian kehittyessä ja tuotantoprosessien pilkkoutuessa maailmanlaajuisesti, logistiikka nousee yhä tärkeämmäksi asiaksi. Logistiikkaa arvioidaan perinteisesti tehokkuusperiaatteella, mutta tässä tutkimuksessa pääpainona on materiaalinsiirtoihin liittyvä työturvallisuus. Työturvallisuuden kehittäminen parantaa myös tuottavuutta.

Tutkimuksen päätavoite on parantaa materiaalinsiirtojen työturvallisuutta. Lähestymistapana on löytää tapaturmien taustalla olevia tekijöitä ja sitä kautta tekijöitä, joiden avulla työturvallisuutta voidaan parantaa. Vaikka jokaisella työpaikalla on omat erityispiirteensä, suuri osa tapaturmantorjuntaan liittyvistä toimenpiteistä voidaan soveltaa mille tahansa työpaikalle.

Tutkimuksessa tarkastellaan työtapaturmiin vaikuttavia tekijöitä sekä työturvallisuutta edistäviä tekijöitä materiaalinkuljetuksissa. Logistiikka on laaja tutkimusalue ja tässä työssä keskitytään maantiekuljetuksiin ja rakennustyömaan materiaalinsiirtoihin. Väitöskirja koostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä artikkeleista. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2011 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Perttula

Tiedote

Työtapaturmia voidaan ennaltaehkäistä

1.6.2011

Suunnittelu on tärkeää työtapaturmien ennaltaehkäisyssä niin
maantiellä kuin rakennustyömaalla.
Pia Perttulan väitöskirjan tavoitteena on parantaa
työturvallisuutta materiaalinsiirrossa antamalla välineitä
tapaturmien taustalla olevien tekijöiden tunnistamiseen. Tutkimus
keskittyi raskaan liikenteen maantiekuljetuksiin ja rakennustyömaan
tavaransiirtoon. Työsuojelurahasto osallistui väitöstutkimuksen
rahoittamiseen.

 

Perttulan väitöstutkimus osoittaa, että materiaalinsiirtoon
liittyviä työtapaturmia voidaan ehkäistä. Vaikka ehkäisyn päävastuu
on työnantajalla, työntekijä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa
työturvallisuuteen.

 

Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijöiden on tunnistettava
materiaalinsiirtoihin liittyvät riskit, jotta yhteistyössä voidaan
kehittää työskentelyolosuhteita turvallisemmaksi.

 

Yleinen virhe työturvallisuutta kehitettäessä on keskittyä vain
yhden työpaikan tai osaston turvallisuuden kehittämiseen ja
tapaturmien tutkimiseen. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja
tuottavuus edellyttävät, että tarkastellaan koko logistiikkaketjua.
 

 

Logistiikkaketjussa tulee huomioida edeltävät ja seuraavat vaiheet,
sillä tapahtumat ketjun alkupäässä vaikuttavat ketjun myöhempiin
vaiheisiin. Logistiikkaketjun riskit saattavat johtaa tapaturmiin
ja sitä kautta myös ylimääräisiin kustannuksiin. Riskejä ovat
esimerkiksi viivästykset ja materiaalivauriot.

 

Kasvava liikenne lisää riskejä

 

Vaikka väsymyksen vaarat liikenteessä tunnetaan, ylittävät raskaan
liikenteen kuljettajien työajat toisinaan lain sallimat rajat.
Tutkimus osoitti, että kun kuljettaja sai valita taukojensa
ajankohdan, riski nukahtamisesta ajon aikana pieneni.

 

Selän rasitusta voidaan pienentää asianmukaisilla apuvälineillä ja
laitteilla, joita käyttämällä  vähennetään tarpeetonta
taakkojen nostamista ja kantamista.

 

Tapaturmien ja onnettomuuksien riski materiaalinsiirrossa on
kasvanut, koska tavarankuljetukset ovat lisääntyneet. Tuotteiden
valmistaminen on globaalia toimintaa. Tuotteiden osia valmistetaan
eri maissa, kokoonpano tehdään toisaalla ja valmiit tuotteet
kuljetetaan kaikkialle maailmassa. Logistiikan toimivuuden merkitys
on siten kasvanut koko ajan.

 

Tavaransiirto riski työtapaturmille

 

Tutkimus jakaantui kolmeen osaan. Ensimmäinen osa keskittyi
Suomessa sattuneisiin materiaalinsiirtotapaturmiin. Tapaturmia ja
vahingontorjuntaa tutkittiin analysoimalla tilastoja ja
 arvioimalla logistiikkaketjun riskikohtia.

Toinen osa keskittyi työturvallisuuteen maantiekuljetuksissa.
Kolmas osio käsitteli rakennustyömaan materiaalikuljetusten
onnettomuus- ja tapaturmariskin ennaltaehkäisyä.

 

Tapaustutkimuksessa tarkasteltiin paperinkuljetusketjua ja siihen
liittyviä tapaturmariskejä sekä materiaalivaurioita. Taukojen
pitämistä ja työaikaista väsymystä arvioitiin kyselytutkimuksen
avulla.

 

Rakennustyömaan tapaturmia tutkittiin analysoimalla sattuneita
työtapaturmia ja arvioimalla  apuvälineiden vaikutusta
työturvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseen.

 

Tavaransiirroissa sattuu paljon työtapaturmia. Suomessa
materiaalinsiirrot aiheuttavat neljäsosan kuolemaan johtaneista
työtapaturmista. Rakennustyömaalla tehty tutkimus osoitti, että
materiaalinsiirtoihin liittyneet tapaturmat olivat vakavampia kuin
muut rakennustyömaalla sattuneet tapaturmat.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

Perttula Pia. 2011. Improving Occupational Safety in Logistics – Accident Risks of Heavy Vehicle Drivers and Material Transfers at Construction Sites. People and Work Research Reports 95. Finnish Institute of Occupational Health. Helsinki 2011. ISBN 978-952-261-142-0 (paperback) ISBN 978-952-261-143-7 (PDF) ISSN-L 1237-6183 ISSN 1237-6183 Avaa