Työturvallisuuskulttuurin luominen tuotannollisessa organisaatiossa

Hanketiedot

Hankenumero
112323

Hakija
Novart Oy

Toteuttaja
Novart Oy

Lisätietoja
Arto Silvast
arto.silvast@novart.fi

Toteutusaika
1.10.2012 - 1.2.2013

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2012
39 000 euroa

Kokonaiskustannukset
78 513 euroa

Tulokset valmistuneet
1.2.2013

Tiivistelmä

Novart Oy pyrkii vähentämään työtapaturmia tuomalla työturvallisuutta edistävän johtamiskulttuurin organisaatioon, kehittämällä työturvallisuusraportointia sekä siirtämällä omistajuuden työntekijöille – ”työturvallisuus on myös minun asiani”.

Johtamiskulttuuria kehitetään jakamalla tehdas pienempiin alueisiin, joita esimiehet auditoivat kerran viikossa ja joiden edistymistä tuotannon johto katselmoi viikkorytmillä.

Työturvallisuusraportointia kehitetään kouluttamalla työntekijät tunnistamaan ja kirjaamaan paremmin läheltä piti -tilanteita ja riskialtista työskentelyä. Kirjaukset tapahtuvat alueella oleville tauluille, joista esimiehet vievät tiedon sähköiseen muotoon keskitettyä seurantaa varten. Esimiehet analysoivat tilanteita, päättävät toimenpiteet sekä tulostavat seurantatiedot tauluille työntekijöiden nähtäviksi. Esimiehiä koulutetaan kategorisoimaan juurisyitä kolmeen luokkaan sekä ohjaamaan korjaavia toimenpiteitä tunnistettujen juurisyiden mukaan.
(1) yksilön tiedon ja taidon puute (kyky tunnistaa vaaroja),
(2) yksilön motivoituneisuuden puute (ilmoitusten tekeminen, ohjeiden noudattaminen),
(3) tilannetekijät (fyysiset työolosuhteet, kuten tekniset suojaukset, näkyvyys, merkinnät).

Omistajuutta siirretään työntekijöille asettamalla jokaiselle alueelle järjestyksestä vastaava viikkotarkastaja, mikä on kiertävä tehtävä työntekijöiden keskuudessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arto Silvast

Tiedote

Novart Oy vähensi työtapaturmia

1.2.2013

Suomen suurin keittiö- ja kylpyhuonekalusteiden valmistaja
Novart Oy vei läpi työturvallisuushankkeen tehtaallaan Nastolassa.
Työyhteisö onnistui vähentämään merkittävästi työtapaturmia ja
niistä aiheutuvia poissaolopäiviä.

Ulkopuolisena asiantuntijana hankkeessa toimi Capacent Oy.
Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Työturvallisuus on minunkin asiani

Novartissa on ollut suuri tapaturmataajuus – vuoden 2012
keskiarvo 50 – ja paljon työtapaturmien aiheuttamia poissaoloja.
Vuonna 2012 poissaolopäiviä oli 426. Kuitenkin raportoituja läheltä
piti -tilanteita on ollut vain vähän.

Tapaturmia on yritetty vähentää kouluttamalla, motivoimalla,
palkitsemalla, mutta tulokset ovat jääneet laihoiksi.

Työturvallisuutta vaativaa ja siihen kannustavaa kulttuuria ei
ole yrityksistä huolimatta saatu aikaan. Johtamisjärjestelmä
työturvallisuusasioissa on ollut epäselvä lakisääteisten
velvoitteiden ulkopuolella. Työtapaturmien raportointi on
tapahtunut työntekijöiden silmien ulottumattomissa, ja palautetta
korjaavista toimenpiteistä on annettu harvoin.

Soveltamiskohteena oli Nastolan tehtaan tuotanto-organisaatio.
Työturvallisuuskulttuurin kehittäminen on osa Novart 2014
-muutosohjelmaa.

Tavoitteeksi asetettiin merkittävä työtapaturmien vähentäminen
Nastolan tehtaalla, työympäristön työturvallisuusedellytysten
parantaminen sekä työturvallisuuskulttuurin kehittäminen teemalla
Työturvallisuus on myös minun asiani.

Kolmella tasolla

Työturvallisuuskulttuurin kehittäminen tapahtui kolmella
tasolla:

1) Työturvallisuusraportoinnin kehittäminen,

2) Työturvallisuutta edistävän johtamisjärjestelmän tuominen
organisaatioon ja

3)  Työntekijöiden osallistaminen oman työpaikkansa, alueensa
ja työpisteensä turvallisuuden, siisteyden ja järjestelmällisyyden
parantamiseen.

Tutkimus vietiin läpi kahdessa osassa kyselynä koko tehtaan
työntekijöille, ja tuloksia verrattiin toisiinsa. Kyselyiden
aikaväli oli kuusi kuukautta. Tutkimuksessa on erotettavissa
tehtaan pilottialueet ja alueet, joissa kehittämistoiminta ei ollut
vielä lähtenyt käyntiin.

Merkittävää muutosta

Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat merkittävää muutosta sekä
ajallisesti että tehtaan eri alueiden välillä sen mukaan, onko
kehittämistoiminta käynnistynyt vai ei.

Työtapaturmat ovat vähentyneet merkittävästi sitä mukaa kun
kehitysohjelmaa on laajennettu kattamaan koko tehdasta.
Tapaturmataajuuden rullaava 12 kuukauden keskiarvo kesäkuun 2012 ja
kesäkuun 2013 välillä oli 17,1. Poissaolopäiviä vuoden 2013
ensimmäisellä puoliskolla on ollut 15,8. Tämä edustaa 92,5
prosentin parannusta poissaolopäivissä.

Kaksisuuntaista kommunikaatiota

Työturvallisuus on johtamista, turvallisen työympäristön
luomista, työntekijöiden vastuunottoa sekä keskinäisen luottamuksen
vahvistamista työnantajan ja työntekijöiden välillä.

Keskeistä turvallisen ympäristön luomisessa on, että työntekijät
saadaan mukaan oman ympäristönsä riskien tarkkailuun ja että
havaituista riskeistä syntyy toimenpide-ehdotuksia, jotka johto
ottaa vakavasti.

Kaksisuuntainen kommunikaatio – eli työntekijöiden ilmoitukset
ja työnantajan palaute – parantaa työntekijöiden luottamusta
siihen, että ilmoitetuille asioille tehdään jotakin. Syntyy
positiivinen itseään vahvistava kierre, jolla on vaikutusta
työtapaturmien ja niistä aiheutuvien poissaolojen määrään.
Visuaalinen ohjaus tiedon keräämisessä ja datan esittämisessä on
osa tehtaan lattiatason johtamisjärjestelmää.

Hankkeeseen osallistui vaiheittain lähes koko tuotannon
henkilöstö, johdosta työntekijään. Yhteistoiminta on ollut
aktiivista ja opettavaa kaikilla tasoilla. Perusta uudenlaiselle
työturvallisuuskulttuurille on luotu, ja aktiivinen osallistuminen
jatkossakin tulee olemaan avainasia.

Toimittaja
Leena Huovila