Työturvallisuusoppiminen immersiivisessä virtuaalitodellisuudessa, Safety Learning in Immersive Virtual Reality – SLIVeR (yhteishanke 210182)

Hanketiedot

Hankenumero
210177

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Maria Tiikkaja
maria.tiikkaja@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2021 - 30.9.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.6.2021
80 000 euroa

Kokonaiskustannukset
139 905 euroa

Tulokset valmistuneet
9.10.2023

Tiivistelmä

Työterveyslaitoksen ja Lapin yliopiston yhteishankkeessa kehitetään virtuaalitodellisuuden (VR) työturvallisuuskoulutusten pedagogiikkaa. Hankkeessa kehitetään pedagoginen malli immersiivisessä VR:ssa järjestettäville koulutuksille, vertaillaan VR:ssa osallistavaa ja tarkkailevaa opiskelumenetelmää ja tutkitaan opitun siirtymistä työelämän käytäntöihin. Hanke kehittää valmiuksia toteuttaa vaikuttavia työturvallisuuskoulutuksia täysipainoisesti virtuaalitodellisuuden ominaisuuksia hyödyntäen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maria Tiikkaja

Tiedote

Työterveyslaitoksen ja Lapin yliopiston yhteistutkimuksesta eväitä VR-työturvallisuuskoulutukseen

9.10.2023

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin oppimisteoreettisesti perusteltu, työpaikoilla testattu turvallisuusoppimista tukeva malli, jonka avulla organisaatiot ja koulutuksen tarjoajat voivat hyödyntää immersiivistä virtuaalitodellisuutta työturvallisuusosaamisen tehokkaaseen kehittämiseen.

Monimenetelmällisessä hankkeessa onnistuttiin mittaamaan koulutusten positiivisia työturvallisuusosaamisen ja -käyttäytymisen vaikutuksia ja näitä voidaan hyödyntää työelämässä laajasti toteutettaessa vuorovaikutteisia pienryhmä- ja yksilöoppimiseen perustuvia työturvallisuuskoulutuksia.

Kerro hankkeen käynnistämisen lähtökohdat, teoriatausta, uutuusarvo ja tavoitteet.

Immersiivinen virtuaalitodellisuus (IVR) mahdollistaa työturvallisuuskoulutusten kehittämisen innostavammiksi ja vuorovaikutteisemmiksi. IVR-oppimisen tutkimus ei tähän mennessä ole tarjonnut kouluttajille tutkimukseen perustuvaa mallia, jonka avulla VR:n hyödyntäminen voitaisiin nivoa osaksi laajempaa koulutuskokonaisuutta. Tavoitteena oli 1) kehittää pedagoginen malli, joka yhdistää sosiaalisen ja yksilöoppimisen hyötyjä, sekä 2) ymmärtää vuorovaikutteisuuden vaikutus oppimistuloksiin.

Aineisto

Toteutimme yhteensä 22 työturvallisuuskoulutusta 2 organisaation toimipisteissä. Koulutusinterventioihin osallistui 76 työntekijää ja 5 kouluttajaa Tullista ja Fortumista. Keskeisenä kohteena oli käyttäjän ja IVR-ympäristön välinen vuorovaikutteisuus, kognitiivinen kuormittuminen ja työturvallisuusoppiminen. Tutkimusta varten kehitettiin kolmesta työturvallisuusharjoitteesta kaksi versiota. Aineistoon kuului myös kysely-, haastattelu-, video- ja havainnointiaineistoa koulutustilanteista.

Menetelmät

Hankkeessa toteutettiin työturvallisuuskoulutusinterventioita satunnaissokkokokeena työpaikoilla kohdeorganisaatioiden työntekijöiden kanssa. Hankkeessa mitattiin koulutustavoitteisiin, koulutuskokemukseen, sekä koulutuksen vaikuttavuuteen liittyviä tuloksia kvantitatiivisesti kyselymittareilla kolmessa tutkimuksen vaiheessa. Ymmärrystä koulutusodotuksista, -vaikutuksista ja -kokemuksista tarkennettiin hyödyntämällä kvalitatiivisia haastattelu- ja havainnointimenetelmiä.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulosten perusteella kehitetyn pedagogisen mallin mukaiset koulutukset kehittivät työturvallisuusosaamista tehokkaasti. Kun oppija on vahvemmin osallinen tapahtumankuluista VR-ympäristössä, keskittyminen oppimistilanteeseen, edellytykset tunnistaa omien turvallisuustekojen vaikutuksia sekä työturvallisuuteen kohdistuva hallinnan tunne paranee; turvallisuustoimien hyötyodotukset, motivaatio työturvallisuuden edistämiseen ja työturvallisuustiedot vaarojen havainnoinnista vahvistuvat.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke paransi ymmärrystä IVR-koulutusten suunnittelun vaikutuksista ja oppijan osallistamisen merkityksestä ja loi ensimmäisen pedagogisen yksilö- ja pienryhmäoppimista yhdistävän mallin tehokkaiden työturvallisuuskoulutusten kehittämiseen.

Hankkeessa toteutettuja IVR-harjoituksia, sekä tutkimustuloksia hyödyntävää oppimistapaa hyödynnetään Työterveyslaitoksen Virtuario™-palvelussa, jossa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia voi suorittaa virtuaalitodellisuudessa.

Aineisto

Kristian Lukander, Eero Lantto, Anu Lehikko, Mikko Nykänen, Heli Ruokamo, Elias Salonen, Frans Simpura1, Maria Tiikkaja, Jose Uusitalo, Työturvallisuusoppiminen immersiivisessä virtuaalitodellisuudessa. SLIVeR — Safety Learning in Immersive Virtual Reality -hanke 2021–2023. Loppuraportti. Työterveyslaitos, Lapin yliopisto.
ISBN 978-952-391-138-3 (pdf) Avaa

Julkaisuluettelo Avaa

TTL blogin kirjoitus Avaa

Rakennuslehden artikkeli
https://www.rakennuslehti.fi/2022/05/pelillistaminen-herattaa-motivaation/ Avaa