Työturvallisuuteen vaikuttavien ryhmäilmiöiden tutkiminen etnografisen lähestymistavan avulla

11th International Conference WorkingOnSafety.net, WOS.net, 25.-28.9.2022, Algarve, Portugali

Hanketiedot

Hankenumero
220198

Hakija
Ilkka Asikainen

Toteuttaja
Ilkka Asikainen

Lisätietoja
Ilkka Asikainen
ilkka.asikainen@ttl.fi

Toteutusaika
24.9.2022 - 28.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 708 euroa

Tulokset valmistuneet
19.10.2022

Tiivistelmä

Esitys käsittelee etnografisen tutkimusmenetelmän hyödynnettävyyttä turvallisuuden tutkimuksessa. Esityksessä havainnollistetaan lähestymistapaa tukeutuen vahvasti Työsuojelurahaston rahoittaman Turvaa tiimistä! -hankkeen aineistonkeruuseen ja tuloksiin. Operatiivisen työn arjelle sensitiivistä tutkimustapaa on peräänkuulutettu aiemmin ko. konferenssin esityksissä. Inhimillisten tekijöiden ja erityisesti turvallisuuteen vaikuttavien ryhmäilmiöiden tutkimiseksi tarvitaan etnografista otetta

Hankkeen vastuuhenkilö

Ilkka Asikainen

Tiedote

Turvaa Tiimistä! @WOS2022

19.10.2022

Tiivistelmä

Konferenssiesityksessä kuvattiin, miten työturvallisuutta, erityisesti turvallisuuteen vaikuttavia ryhmätason tekijöitä, voidaan tutkia organisaatioetnografisen lähestymisen avulla. Havainnollistavana esimerkkinä esiteltiin tilannetietoisuuden ylläpidon käytäntöjä merkittäviä kommunikaatiovaatimuksia sisältävässä prosessiteollisuuden tuotantotyössä. Ryhmien turvallisuus on vakiintunut tärkeäksi osa monien turvallisuuskriittisten organisaatioiden turvallisuuden hallintaa. Esitetyn tutkimuksen aineisto kerättiin suomalaisen prosessiteollisuuden tuotanto- ja kunnossapitotehtävistä. Esitys ja siinä esitelty tutkimus auttavat suomalaisia prosessiteollisuuden organisaatioita soveltamaan turvallisuuden kehittämisessään tiimien näkökulmaa.

Tausta

Joka toinen vuosi järjestettävään Working on Safety -konferenssiin osallistuu pääosin eurooppalaisia turvallisuusaiheista tutkimusta tekeviä tutkijoita. Tilaisuus tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden esitellä omaa tutkimusta, verkostoitua ja kuulla ajankohtaisesta turvallisuustutkimuksesta. Konferenssi myös tarjoaa julkaisuväylän. Lähetimme konferenssiin esitystä mukailevan pitkän nk. full paper manuscriptin, ja tarkoituksena oli saada osviittaa, millaisia ajatuksia sen teemat herättävät.

Aineisto

Esitelmässä keskityttiin TSR:n rahoittaman Turvaa Tiimistä! -hankkeen osaan, jossa aineisto kerättiin varjostamiseksi kutsutun havainnointimenetelmän avulla. Viittä suomalaisen prosessiteollisuuden työpaikan tuotanto- ja kunnossapitotiimiä havainnoitiin kutakin kolmen päivän ajan tiimien turvallisuuden näkökulmasta. Havainnoinnin aikana huomiot kirjattiin kynällä muistivihkoon. Muistivihkomerkinnät jalostettiin saman viikon aikana vielä ajallisesti eteneviksi päiväkirjoiksi.

Tulokset ja johtopäätökset

Organisaatioetnografia ja varjostamisena tunnettu havainnointimenetelmä auttavat turvallisuustutkimusta huomioimaan työn arkisen suorittamisen näkökulman sekä turvallisuutta tukevat tiimien vahvuudet. Tilannetietoisuuden ylläpito on turvallisuuden suhteen välttämätön taito monelle teollisuuden tuotanto- ja kunnossapitotiimille.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Suomalaisittain turvallisuuden näkökulmasta tehdystä organisaatioetnografisesta tutkimuksesta on varsin vähän esimerkkejä. Myös työturvallisuuden lähestyminen tiimin toiminnan näkökulmasta on harvinainen tutkimusavaus. Esitys ja siihen liittyvä tutkimus auttava suomalaisia työpaikkoja ottamaan tiimien näkökulman tiiviimmin mukaan turvallisuuden kehittämiseen.

Aineisto

Process Industry Work Safety as Group Accomplishment: examining Safety II through organizational ethnography. Konferenssiesitys. Avaa