Työuran hallinta ja depression ehkäisy läpi työiän valmistautuneisuutta vahvistamalla

Hanketiedot

Hankenumero
112008

Hakija
Jari Laine

Toteuttaja
Jari Laine

Lisätietoja
Jari Laine
jari.laine@palkkataito.fi

Toteutusaika
2.8.2012 - 31.5.2013

Työsuojelurahaston päätös
30.1.2012
15 000 euroa

Kokonaiskustannukset
74 350 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2013

Tiivistelmä

Tutkijavierailun päätavoitteena on työuran hallintaa ja työelämässä koetun masennuksen ehkäisyä koskevien tulosten koonti sekä kansainvälisen yhteistyön laajentaminen tutkimusalueella. Aiemman yhteistyön tuloksina Suomeen on kehitetty ja levitetty laajasti käyttöön valmistautuneisuuden vahvistamiseen perustuvia työuran hallintaa lisääviä ja masennusta ehkäiseviä ryhmämenetelmiä. Nyt on tarkoitus vahvistaa preventiivisten työelämän interventioiden tutkimusta ja implementointia kansainvälisesti ja vauhdittaa kotimaista menetelmien implementointia työelämään.

Vierailun aikana kootaan työuran hallintaa edistäviä menetelmiä ja niiden soveltamista työelämän tukijärjestelmiin koskeva tieto kansainvälisesti levitettäviksi kokonaisuuksiksi. Tarkoituksena on toimittaa tältä aihealueelta kirja kansainvälisten kumppanien kanssa. Lisäksi jatketaan Työuran uurtaja aineiston analyyseja, sekä järjestetään kansainvälisiä alan kokouksia.

Vierailu hyödyttää suomalaista työelämää pyrittäessä lisäämään työhön osallistumista ja ehkäisemään työssä koettua masennusta. Vierailun tulokset edistävät masennusta ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelua ja niiden vaikutustutkimusta suomalaisessa työelämässä sekä kehitettyjen menetelmien siirtämistä käytännön toiminnaksi. Tulokset auttavat tunnistamaan toimenpiteiden suunnittelussa tärkeitä vaikuttavia elementtejä ja riskiryhmiä. Vierailu myös laajentaa työuria koskevan tutkimusalueen kansainvälistä yhteistyötä. Loppuraportti on valmis kesällä 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Laine

Tiedote

Työuran hallinnasta luvassa kirja

31.5.2013

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori
Jukka Vuori toimi vierailevana tutkijana
Michiganin yliopistossa. Vuoden mittainen tutkijavierailu
käynnistyi. 1. elokuuta 2012. Päätuloksena oli kustannussopimus
kirjasta, jossa käsitellään kansainvälisesti työuran hallintaa.
Työsuojelurahasto oli myöntänyt Vuoren työhön stipendin.

Vuori luonnehtii Institute for Social Research (ISR)-vierailuaan
hyvin onnistuneeksi. Vierailu poiki paljon uusia kansainvälisiä
yhteyksiä. ISR on yksi johtavista käyttäytymistieteellisistä
tutkimuslaitoksista.

Vuoren tutkijavierailun päätavoite oli tieteellisen kirjan
tekeminen. Kirja Sustainable Work Careers – Managing Work and
Health Transitions across the Life Course esittelee työuran
hallintaa edistäviä menetelmiä ja niiden soveltamista työelämän
tukijärjestelmiin.

Kirjan kustantamisesta tehtiin syyskuussa 2013 sopimus
arvostetun kustannusyhtiö Springer Verlagin kanssa. Vuori on
pääkirjoittajana kirjan kahdessa luvussa ja toisena kirjoittajana
yhdessä.

Kirjan kirjoittamiseen osallistuu 22 asiantuntijaa
Yhdysvalloista ja Euroopasta. Kirjan lähes kaikkien kappaleiden
ensimmäiset versiot olivat elokuussa 2013 valmiita, kappaleista
valtaosa on myös jo kertaalleen vertaisarvioitu.

Kirja on määrä julkaista vuoden 2014 loppupuoliskolla sekä
painettuna että sähköisesti.

Sekä tutkimusta että ratkaisuja

Toimitettu kirja esittelee työntekijöiden elämänkulkuun ja sen
muutostilanteisiin perustuvan viitekehyksen. Tämä pohjaa
uudentyyppistä tutkimusta, jossa yhdistyvät sekä ilmiöiden tutkimus
että pyrkimys kehittää toimivia ratkaisuja löydettyihin ongelmiin.

Kirja sisältää monia kansainväliseen tutkimustietoon perustuvia
kehittämisideoita sekä interventioita työhön ja työpaikoille.
Niillä pyritään nykyistä kestävämpiin työuriin yhä heikommin
ennustettavassa työuraympäristössä. Näitä ideoita ja interventioita
yhdistävät elämänkulku työelämässä, työurien hallinta sekä henkisen
hyvinvoinnin ja työmotivaation edistäminen.

Syksyllä 2013 kirjoitettavassa kirjan johtopäätöskappaleessa Vuori
ja kirjan muut toimittajat käsittelevät yksityiskohtaisesti kirjan
hyödyntämis- ja jatkotutkimustarpeita. Tuloksia pyritään
hyödyntämään sekä kansainvälisesti että antamalla ideoita
yrityksille. Esiteltäviä interventioita voivat hyödyntää niin
yritykset kuin työelämän tukijärjestelmät.

Puheita, työpaja, suunnittelua ja
kirjoitustöitä

Michigan-aikana Jukka Vuori kutsuttiin puhujaksi työuran
hallintaa käsitelleeseen tapahtumaan, joka järjestettiin Australian
Perthissä lokakuussa 2012. Vuori järjesti työuran hallinnasta myös
suomalaisten ja amerikkalaisten tutkijoiden symposiumin
kongressissa, joka pidettiin toukokuussa 2013 Los Angelesissa.
Meksikon Aquascalientesissa hän järjesti työpajan nuorten
työurainterventioista kesäkuussa 2013.

Vuori myös neuvottelee ison kansainvälisen työurakokouksen
järjestämisestä. Ilmeisesti kokous järjestetään vuonna 2014
Amsterdamissa, Alankomaissa.

Vierailuaikana Vuori jatkoi Työuran uurtaja
-interventiotutkimusaineiston analysoimista. Lisäksi hän kirjoitti
kappaleen työuranhallinnan interventioista American Psychological
Associationin käsikirjaan.

Tutkijavierailun aikana Vuorelta julkaistiin myös artikkeli
Occupational and Environmental Medicine -lehdessä. Artikkelissa
tutkijat paneutuvat masennuksen ryhmäehkäisyyn vahvistamalla
valmistautuneisuutta työpaikoilla. Tämän artikkelin kirjoittajat
ovat
Kirsi Ahola, Jukka Vuori,
Salla Toppinen-Tanner,
Pertti Mutanen ja
Teija Honkonen.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Kirsi Ahola, Jukka Vuori, Salla Toppinen-Tanner, Pertti Mutanen, Teija Honkonen. 2012. Resource-enhancing Group Intervention Against Depression at Workplace: Who Benefits? A Randomised Controlled Study With a 7-month Follow-up. Occup Environ Med. 2012;69(12):870-876.

Vuori J, Blonk R, Price R (Eds). Sustainable Work Careers – Managing Work and Health Transitions across the Life Course.