Työuupumuksen ennaltaehkäisyn toimintamallin kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
200273

Hakija
Etelä-Savon Koulutus Oy

Toteuttaja
Kuntoboss Oy

Lisätietoja
Sanna Lahti
sanna.lahti@esedu.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2020
9 486 euroa

Kokonaiskustannukset
18 972 euroa

Tulokset valmistuneet
4.8.2021

Tiivistelmä

Menestyäkseen Etelä-Savon Koulutus Oy tarvitsee hyvinvoivan johdon ja henkilöstön. Työnantaja haluaa ennaltaehkäistä henkilöstönsä työuupumuksen syntymistä. Kyse on tavoitteellisesta ja pitkäjänteisestä toiminnasta, joka käynnistetään tämän kehittämishankkeen aikana. Uutuusarvo hankkeessa syntyy, kun työyhteisössä työuupumus tunnustetaan todelliseksi sairaudeksi (työperäiseksi) ja löydetään keinoja työuupumuksen voittamiseen. Työyhteisössä kehitetään jaksamista ja työhyvinvointia yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Työuupumuksen tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osaksi arjen johtamistoimintaa. Tavoitteena on avoin suhtautuminen työuupumukseen, sillä se on tehokkain tapa ehkäistä työuupumusta. Tavoitteena on myös luoda oppilaitokseen yrityskulttuuri, jossa työuupumuksesta voidaan avoimesti puhua. Pidetään huolta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Ymmärretään, että työuupumus työntekijän kohdalla voidaan ennaltaehkäistä hyvällä johtamisella ja esimiehen tuella. Työuupumuksen prosessimalli ja työuupumuksen kehittymisen malli toimivat ymmärryksen lisäämisessä. Työterveyshuolto toimimaan työuupumusta aiheuttavissa tekijöissä ennaltaehkäisevästi esimiesten kanssa.

Hanke kohdistuu Etelä-Savon Koulutus Oy:n koko henkilöstöön. Painottuen kuitenkin johtoryhmän jäseniin ja esimiehiin. Hankkeessa lisätään ymmärrystä henkilöstötuottavuuden johtamiseen filosofian tohtori Ossi Auran johdolla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Lahti

Tiedote

Työuupumuksen ennaltaehkäisy ja sen vaikutukset henkilöstötuottavuuteen oppilaitosympäristössä

4.8.2021

Tiivistelmä

Huoli henkilöstön työuupumuksen lisääntymisestä oppilaitosympäristössä sai liikkeelle kehittämishankkeen. Hankkeen teemana on, miten ennaltaehkäistään henkilöstön työuupumus. Miten lisätään avointa keskustelua, tiedon tuottamista ja ymmärrystä työuupumuksesta. Miten tuetaan henkilöstön jaksamista työssä, ja mikä vaikutus sillä on henkilöstötuottavuuteen. Hankkeessa rakennettiin selkeä toimintamalli ensimmäistä kertaa oppilaitosympäristöön, ja jalkautettiin se organisaation joka tasolle.

Lähtökohdat

Hankkeen tavoitteena oli nostaa työuupumus esille ja avoimeen keskusteluun, jotta työuupumus osataan tunnustaa oikeaksi sairaudeksi. Sen kautta ennaltaehkäisy onnistuisi ja henkilöstötuottavuus paranisi. Tavoitteena oli rakentaa toimintamalli oppilaitosympäristöön.
Hankkeen asiantuntijoina toimivat filosofian tohtori Ossi Aura ja kauppatieteiden tohtori Annemaija Summanen. Molemmilla heillä on vankka kehittämiskokemus työyhteisöissä takana, ja molemmat ovat väitelleet teemoista, joita ohjaavat.

Kohderyhmät

Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallitus, johtoryhmä, esihenkilöt ja koko henkilöstö. Eli organisaatio kokonaisuudessaan, kaikki henkilöstöryhmät.

Menetelmät

Uutuusarvona voidaan mainita, että Suomessa ei ole missään oppilaitosympäristössä aiemmin mallinnettu työuupumuksen ennaltaehkäisyn toimintamallia. Hankkeessa haettiin avoimuutta ja uskallusta ottaa esille työyhteisössä työuupumus. Lisäksi se osataan tunnustaa todelliseksi sairaudeksi, koska silloin se ohjaa löytämään keinoja työuupumuksen voittamiseen. Rakennettiin käytännön työkalupakki henkilöstölle toimintamalli ja podcastit. Esihenkilöt voivat hyödyntää podcasteja esim. tiimipalavereissa.

Vaikuttavuus

Kehittämishankkeen vaikuttavuuden, ja vaikutukset henkilöstötuottavuuteen voidaan todentaa vasta myöhemmin, kun toimintamalli on ollut käytössä vähintään vuoden verran. Tällöin saamme vertailutietoja joita voimme peilata aikaisempiin vuosiin. Kuitenkin jo hankkeen aikana tämän aiheen esille nostaminen sai valtavasti positiivista huomiota ja palautetta. Jo pelkästään huolen sekä työuupumuksen ehkäisyn esiin nostamisen myötä henkilöstö innostui rohkeasti keskustelemaan ja ideoimaan yhdessä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työuupumuksen ennaltaehkäisyä ei ole aiemmin mallinnettu oppilaitosympäristössä. Malli on sovellettavissa myös muissa oppilaitoksissa. Hanke tuotti jatkoa ajatellen parempaa -nopeampaa palvelua työterveyshuollosta työntekijän mielenterveyden häiriön kohdatessa. Psykoterapiaan pääsyä nopeutettiin näissä tilanteissa. Asioita huomioitiin työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Työterveyshuollon tulee pystyä täyttämään työuupumuksen ennaltaehkäisyn toimintamallissa sovitut velvoitteensa.

Aineisto

Työuupumuksen ennaltaehkäisyn toimintamalli/ohje Avaa

tiedote1 Avaa

tiedote2 Avaa

Arja Flinkman, toimitusjohtaja, Sanna Lahti, henkilöstöpäällikkö, Etelä-Savon Koulutus Oy. Työuupumuksen ennaltaehkäisyn toimintamallin kehittäminen -hankkeen loppuraportti. Avaa