Työväkivallan hallinnan coaching

Hanketiedot

Hankenumero
190584

Hakija
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Toteuttaja
Jutta Karvonen

Lisätietoja
Marita Simola
marita.simola@phhyky.fi

Toteutusaika
1.2.2020 - 15.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
19.12.2019
33 247 euroa

Kokonaiskustannukset
66 494 euroa

Tulokset valmistuneet
18.1.2022

Tiivistelmä

Työväkivallan hallinnan coaching -hankkeella kehitetään uudenlaista turvallisuusjohtamiskulttuuria, jossa työväkivallan tilanteissa ei etsitä virheitä vaan yhdessä työyhteisön kanssa tutkitaan, opitaan ja kehitetään uusia ennakoivia toimintamalleja. Päämääränä on työväkivallan uhan kokemuksen vähentyminen, väkivaltatilanteiden parempi ennakointi ja väkivaltatilanteissa toimiminen.

Hanke kohdistetaan työyksiköihin, joissa työväkivalta on aiheuttanut työyhteisöön kuormittuneisuutta, eikä nykyiset keinot tilanteen hallintaan saamiseksi ole olleet riittäviä. Prosessinomaisessa työskentelyssä annetaan tarpeen mukaista ja kohdennettua tukea yhdistämällä coachingin, työnohjauksen ja kriisityön menetelmiä. Työskentelyn avulla pyritään vaikuttamaan asiaan syvemmän ymmärtämisen avulla, jotta työntekijän ammatillisen itsevarmuuden, tunteiden säätelyn, itsereflektion, työ- ja toimintakyvyn, turvallisuuskulttuurin ja työyhteisön ilmapiirin on mahdollista kehittyä. Työskentelyn keskiössä on työyhteisön oman asiantuntijuuden ja osaamisen paraneminen sekä vuorovaikutustaitojen, luottamuksen ja työyhteisötaitojen kehittyminen. Tavoitteena on osata uhkaavassa tilanteessa hoitaa asiat ammatillisesti, ymmärtää työturvallisuusvastuut ja velvollisuudet omassa toiminnassa.

Lähiesimiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työväkivallan hallinnan osaamista tuetaan yksilöcoachingilla. Hankkeella valmistellaan myös osaamista tulevaisuuteen, sillä asiakkaiden haastava käytös tulee lisääntymään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marita Simola

Tiedote

Työväkivallan hallinnan coaching, tukea työturvallisuusosaamisen kehittämiseen

18.1.2022

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää uudenlaista, työyhteisön resilienssiä vahvistavaa työturvallisuusjohtamisen kulttuuria, jossa fyysisen turvallisuuden lisäksi kiinnitettiin huomio psykologisen turvallisuuden vahvistamiseen. Työyhteisön omaa asiantuntijuutta, vuorovaikutusta ja luottamusta vahvistamalla sekä hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisellä pystytään parantamaan työturvallisuutta, työn hallinnan tunnetta, työhyvinvointia ja madaltamaan kynnystä kriisi-interventioiden käytölle.

Lähtökohdat

Työväkivallan hallinnan coaching -prosessin tavoitteena oli katkaista työväkivallan aiheuttama noidankehä työyhteisössä vuorovaikutusta, luottamusta ja yhteisöllisyyttä kehittämällä. Lisäksi vahvistettiin työturvallisuusjohtamisen osaamista.
Asiantuntijana toimi Jutta Karvonen, Soili Poijula, tutkimustaustana Virve Pekurisen väitöskirja Factors that expose nurses to patient aggression in psychiatric and non-psychiatric settings.

Kohderyhmät

Hanke kohdistettiin Päijät-Soten 29 työyksikköön, jossa työväkivalta oli aiheuttanut työyhteisöön kuormittumista, eivätkä käytettävissä olleet keinot riittäneet tilanteen hallintaan saamiseksi. Työskentelyyn osallistuivat työyksiköiden esihenkilöt, työyhteisöt ja heidän työsuojeluvaltuutetut. Lisäksi yhden toimialueen johdolle ja esihenkilöille toteutettiin työväkivallan hallinnan coaching -prosessi.

Menetelmät

Työväkivallan hallinnan coaching -prosessilla annettiin kohdennettua ja räätälöityä tukea kolmella eri menetelmällä, coachingilla, työnohjauksella ja kriisityönohjauksella, työyksikön tarpeen mukaisesti. Lisäksi mallinnettiin työyhteisön resilienssiä vahvistava työturvallisuusjohtamisen prosessi. Työyhteisön oman asiantuntijuuden, avoimen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden vahvistuminen ovat merkittävä työturvallisuusosaamista ja turvallisuuskulttuuria parantavia tekijöitä.

Vaikuttavuus

Työyhteisön omaa asiantuntijuutta, vuorovaikutusta ja luottamusta vahvistamalla sekä hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisellä pystytään parantamaan työn turvallisia rakenteita ja hallinnan tunnetta, työyhteisön resilienssiä ja psykologista turvallisuutta. Tunnetyöskentelyn, voimavarojen ja stressitason tunnistaminen ovat keinoja normalisoida työväkivallasta nousevia reaktioita ja auttaa psykososiaalisen kuormituksen vähenemisessä, tuen tarpeen tunnistamista ja oikeanlaisen avun kohdentamisessa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työväkivallasta aiheutuneet ilmiöt ovat yhdenmukaisia organisaation eri toimialueiden välillä, mutta työyksikkökohtaiset tuen tarpeet ovat yksilöllisiä. Niitä voidaan tukea työyhteisön resilienssiä vahvistavalla työturvallisuusjohtamisen prosessilla ja työväkivallan hallinnan coachingilla -prosessilla. Työväkivallan hallinnan kehittämisessä on huomioitava työyhteisön vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä työntekijöiden hyvinvoinnista huolta pitävä johtaminen.

Aineisto

Jutta Karvonen. Työväkivallan hallinnan coaching. Loppuraportti. 15.12.2021. Avaa