Työväkivallan hallinta turvallisuusjohtamisen osana terveydenhuollossa

Hanketiedot

Hankenumero
110123

Hakija
Tampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalouden laitos Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu

Toteuttaja
Tampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalouden laitos Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu

Lisätietoja
Kaija Leena Saarela
Puuttuu migraatiossa

Toteutusaika
1.5.2010 - 31.1.2012

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2010
107 000 euroa

Kokonaiskustannukset
189 800 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2012

Tiivistelmä

Hoitohenkilökuntaan kohdistuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä on lisääntynyt voimakkaasti terveydenhuollossa. Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää turvallisuusjohtamisen toimintatapoja työväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi terveydenhuollossa.

Hankkeessa tunnistetaan yleisiä turvallisuuskulttuuriin ja ihmisten johtamiseen (safety leadership) liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintaan moni ammatillisissa työyhteisöissä ja organisaatioissa. Toimintatapojen luomisessa on tavoitteena työväkivallan hallintaa tukevan turvallisuuskulttuurin edistäminen sekä turvallisuuden hallintaan liittyvän ihmisten johtamisen kehittäminen.

Hankkeen tuloksena toteutetaan työväkivallan hallintamalli osaksi turvallisuusjohtamista. Mallin avulla voidaan parantaa henkilöstöön kohdistuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyä ja hallintaa terveydenhuollossa. Toimintamalli on sovellettavissa yleisesti terveydenhuollon eri yksiköissä Suomessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaija Leena Saarela

Tiedote

Sairaalaväkivalta järjestelmällisesti kuriin

31.1.2012

Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet
mallin, jolla sairaaloissa voi entistä järjestelmällisemmin ottaa
huomioon väkivaltatilanteet. Tällöin uhkatilanteet kytketään osaksi
turvallisuusjohtamista. Mallissa kuvataan tehtävien ja vastuiden
jakautuminen uhkien ehkäisyn ja hallinnan näkökulmista.
Työsuojelurahasto tuki tutkimus- ja kehityshanketta.

 

Työväkivallan ehkäisy- ja hallintamalli on tarkoitettu
sairaalajohdon eri tasoille ja asiantuntijoille, mutta se ohjeistaa
myös työntekijöitä. Mallin soveltaminen turvallisuusjohtamisessa
edellyttää ohjeistusta ja koulutusta. Tärkeintä on kuitenkin
kaikkien halu sitoutua turvallisuuden kehittämiseen ja ymmärrys
oman toiminnan vaikutuksista.

Tutkimushankkeessa kehitettiin myös turvallisuusjohtamisen
toimintatapoja työväkivallan ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi
terveydenhuollossa. Lisäksi tunnistettiin turvallisuuskulttuurista
ja ihmisten johtamisesta tekijöitä, jotka vaikuttavat uhka- ja
väkivaltatilanteiden hallintaan moniammatillisissa
työyhteisöissä.

Vaiheittain väkivallattomaan sairaalaan

 

Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun tutkijat laativat
työväkivallan ehkäisyyn ja hallintaan mallin, joka pyrkii kohti
väkivallatonta sairaalaa. Mallissa otetaan huomioon niin potilaiden
kuin henkilöstön turvallisuus ja hyvinvointi.

 

Mallissa esitetyt työväkivallan ehkäisyn ja hallinnan vaiheet
noudattelevat yleisiä turvallisuusjohtamisen ohjeita. Vaiheet ovat
nykytilanteen selvittäminen, tavoitteiden ja periaatteiden
asettaminen, vastuiden määrittäminen, keinojen suunnittelu,
keinojen käytäntöön ottaminen sekä keinojen vaikutusten seuranta ja
arviointi.

 

Kaikkia vaiheita on käsitelty mallissa sairaalaorganisaation
ylimmän johdon, toimialuejohdon, vastuualuejohdon, toimintayksikön
johdon ja työntekijöiden näkökulmista. Lisäksi mallissa otetaan
huomioon organisaation omat asiantuntijat, kuten turvallisuus- ja
työsuojeluhenkilöstö. Niin ikään työterveyshuolto ja muut
asiantuntijat, kuten vartiointipalvelu, vakuutusyhtiö ja
viranomaiset asemoidaan mallissa.

Väkivalta uhkaa terveysväen terveyttä

 

Työväkivallan yleisyys ja vakavuus terveydenhuollossa vaatii
toimenpiteitä. Vaikka väkivallan ehkäisyyn ja hallintaan
terveydenhuollossa on kehitetty apuvälineitä ja ohjeita, toimiala
kuuluu Suomen riskialttiimpiin.

 

Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat päättelevät, että
toteutetut toimet ovat pääosin olleet käytännönläheisiä. Väkivallan
ehkäisy ja hallinta edellyttävät kuitenkin nykyistä
kokonaisvaltaisempaa turvallisuusjohtamista organisaation joka
tasolla. Tarvitaan sekä käytäntöjen yhtenäistämistä että
konkreettisia välineitä.

Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikkö sai
yhteistyökumppanit Satakunnan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireistä,
sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Terveys- ja sosiaalialan
ammattijärjestö Tehystä.

 

Tutkijat keräsivät aineistoa haastatteluilla, kyselyillä ja
havainnoinneilla. Ensiksi kartoitettiin 24 puhelinhaastattelulla
työväkivallan esiintyminen ja työväkivaltatilanteiden
hallintakeinoja kuudessa sairaanhoitopiirissä. Haastatteluja
täydensi sähköinen kysely, johon tuli vastaus seitsemältä
sairaanhoitopiiriltä. Eniten vastauksia saatiin, kun
kohdeorganisaatioiden edustajilta kysyttiin näkemyksiä
työväkivallasta ja sen hallintakeinoista.  

Sairaaloissa väkivaltaongelma

 

Lähes kaikissa tutkimukseen osallistuneissa sairaanhoitopiireissä
väkivaltatilanteiden määrä on kasvanut 2000-luvulla. Tilanteet ovat
aiempaa mielivaltaisempia ja vaikeampia ennakoida. Suurimmassa
osassa tarkastelluista sairaanhoitopiireistä väkivalta myös koetaan
ongelmaksi.

 

Ongelmaksi kokemisessa on alueellisia eroja, ja ongelman suuruus
vaihtelee. Suomen eteläosissa väkivalta koetaan suuremmaksi
ongelmaksi kuin pohjoisosissa.

 

Useimmiten väkivaltaisesti käyttäytyväksi henkilöksi nimettiin
potilas. Myös saattajat ja omaiset ovat syyllistyneet väkivaltaan
terveydenhuoltoväkeä kohtaan, erityisesti uhkailuun.

Väkivaltariskit arvioitu yleisesti

 

Väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan on ryhdytty
sairaanhoitopiireissä kiinnittämään vahvemmin huomiota vasta viime
vuosina. Vain joissakin sairaanhoitopiireissä väkivallan ehkäisyä
ja hallintaa on lähestytty järjestelmällisesti
turvallisuusjohtamisen näkökulmasta.

 

Väkivaltariskejä on silti arvioitu kaikissa sairaanhoitopiireissä
ja muutama sairaanhoitopiiri on ottanut käyttöön väkivallan
nollatoleranssin.

Koulutusta luvassa

 

Tuloksista julkaistiin tiedote helmikuussa 2012. Tuloksia on
esitelty myös loppuseminaarissa, tieteellisessä konferenssissa,
tieteellisessä lehdessä ja kotimaisissa ammattilehdissä.

Hankkeesta on lähetetty kaksi abstraktia kansainväliseen
konferenssiin 10th International Conference on Occupational Risk
Prevention, joka järjestetään Espanjan Bilbaossa toukokuussa 2012.

 

Kohdeorganisaatioiden kanssa hankkeesta on sovittu keväälle 2012
kolme koulutustilaisuutta.

Hankeaikana nousi tarve laatia työväkivallan ehkäisy- ja
hallintamallin sähköisen version lisäksi painettu versio sekä
koulutusaineistopaketti, joka tukee turvallisuuden
kehittämistä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Juha Vasara, Johanna Pulkkinen & Sanna Anttila. Työväkivallan hallinta turvallisuusjohtamisen osana terveydenhuollossa. Loppuraportti. Tampere 2012, Tampereen teknillinen yliopisto. 28 sivua. 1-23. ISBN 978-952-15-2766-1.  http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-2766-1 Avaa

Juha Vasara, Johanna Pulkkinen & Sanna Anttila. Työväkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta sairaalassa. Organisaatiotasojen vastuut ja tehtävät turvallisuusjohtamisessa. Tampere 2012, Tampereen teknillinen yliopisto 1-29. 45 sivua. ISBN 978-952-15-2767-8. http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-2767-8 Avaa