Työyhteisöjen haasteet lähisuhdeväkivallan ehkäisyssä ja siihen puuttumisessa -lisensiaattityö

Hanketiedot

Hankenumero
110198

Hakija
Vuokko Nietola

Toteuttaja
Vuokko Nietola

Lisätietoja
Vuokko Nietola
vuokko.nietola@diak.fi

Toteutusaika
31.10.2010 - 1.4.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
5 200 euroa

Tulokset valmistuneet
1.4.2011

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää auttamisprosessin rakentumista moniammatillisena yhteistyönä lähisuhdeväkivaltailmiössä. Tutkimuksen pääkysymyksenä on, miten auttamisprosessi rakentuu moniammatillisena yhteistyönä ja alakysymyksinä miten lähisuhdeväkivalta näyttäytyy eri työyhteisöissä, miten auttamisprosessi rakentuu eri työyhteisöissä ja mikä on asiantuntijayhteistyön merkitys auttamisprosessin rakentumisessa.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan peruspalveluita ja erityispalveluita tuottavat työyhteisöt, oikeusviranomaiset, kasvatusorganisaatiot, seurakunta sekä väkivaltaspesifejä palveluja tuottavat kolmannen sektorin työyhteisöt. Tutkimus toteutetaan Satakunnan alueella Porissa ja Raumalla. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa aineisto on kerätty neljän fokusryhmähaastattelun avulla. Fokusryhmät ovat olleet kooltaan viidestä seitsemään työntekijää, ja ne on muodostettu siten, että kussakin ryhmässä on ollut yksi edustaja väkivaltaspesifistä organisaatiosta. Aineiston analyysimetodina on sisällönanalyysi.

Moniammatillisen yhteistyön osaaminen on yksi sosiaali- ja terveysalojen työyhteisöjen keskeisistä ja haasteellisimmista ammatillisen osaamisen alueista. Lähisuhdeväkivalta ilmiönä tuo erityisiä jännitteitä yhteistyön tekemiseen. Tarve tutkimuksen tekemiseen on tullut esille alueiden lähisuhdeväkivaltatyötä koordinoivien ja keskeistä lähisuhdeväkivaltatyötä tekevien tahojen näkemyksistä. Tutkimuksen avulla voidaan kehittää toimivia, sekä asiakkaita että työntekijöitä palvelevia yhteistyökäytäntöjä. Tutkimukseen osallistuu molempien kuntien lähisuhdeväkivaltatyöryhmien edustajia, mikä vahvistaa tutkimustulosten hyödynnettävyyttä kunnissa sekä laajemmin.

Tutkimus valmistuu keväällä 2011, jolloin tutkimustulokset ovat käytettävissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Vuokko Nietola

Tiedote

Lähisuhdeväkivalta kyettävä tunnistamaan

1.4.2011

Vuokko Nietola tutkii sosiaalityön
lisensiaattityössään väkivaltatyötä asiantuntijoiden yhteistyönä.
Hän selvittää, kuinka lähisuhdeväkivalta näyttäytyy ja miten
auttamisprosessi rakentuu työyhteisöissä. Hän myös tarkastelee
asiantuntijayhteistyön merkitystä auttamisessa. Nietola kirjoitti
työtään Työsuojelurahaston stipendin turvin.

 

Aineisto koostui neljästä ryhmähaastattelusta, joihin osallistui 23
työntekijää. Tutkitut edustavat Porin ja Rauman sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuottajia, oikeusviranomaisia,
kasvatusorganisaatioita, seurakuntaa sekä väkivaltaan
erikoistuneita palvelun tuottajia kolmannelta sektorilta.

 

Väkivalta on vaikea kohdattava

 

Nietolan mukaan lähisuhdeväkivalta näkyy vaihtelevasti, ja myös
asiantuntijat käsittelevät sitä vaihtelevasti. Hän jaottelee
lähisuhdeväkivallan näkymisen neljään ryhmään sen perusteella,
miten lähellä ilmiö on organisaation päivittäistä toimintaa.
Nelijaon hän tekee myös auttamisesta ja asiantuntijoiden
yhteistyöstä.

 

Lähisuhdeväkivallan näkymiseen työyhteisöissä vaikutti suuresti
organisaation perustehtävä. Työyhteisöissä koettiin väkivaltailmiö
vaikeaksi, koska ongelma on arkaluontoinen.

 

Auttamisprosessin toimivuutta sanelivat työyhteisön käytössä olevat
toimintamallit sekä työntekijöiden asenteet ja valmiudet puuttua
ongelmaan. Toimintamallit vaikuttivat myös asiantuntijayhteistyön
merkitykseen.

 

Koulutus tarpeen

 

Vuokko Nietola päättelee, että työyhteisöissä pitäisi järjestää
koulutusta, jotta lähisuhdeväkivalta kyettäisiin tunnistamaan ja
kohtaamaan. Asia on tärkeä etenkin julkisissa palveluissa. Niin
ikään pitää korostaa jokaisen työntekijän vastuuta.

 

Nietola suosittaa, että auttamisprosessin ja asiantuntijayhteistyön
toimintamalleja kehitettäisiin työyhteisöissä konkreettisiksi.
Toimintamalleihin pitää olla helposti löydettävät ohjeistukset.

 

Asiantuntijayhteistyöhön kuuluvat myös toimintamallit, joilla
varmistetaan se, että uudet työntekijät pääsevät mukaan. Myös
vastavuoroisuus ja vuoropuhelut pitää mahdollistaa
asiantuntijatyössä.

 

Asiantuntijayhteistyö pitää selvästi määritellä sekä työyhteisöissä
että yhteistyöryhmissä. Pitää myös selvittää toisten odotukset ja
omat toimintamahdollisuudet.

 

Kaikenlainen yhteistyö hyväksi

 

Yleisesti tarvitaan yhteistyötä, jotta erilaiset käytännöt saadaan
toimiviksi. Epävirallista yhteistyötä syntyy asiakkaiden tarpeista.
Keinoksi käyvät esimerkiksi työyhteisöjen toisiinsa tutustuminen ja
arkikäytäntöihin perustuvat pienet koulutustilaisuudet. Tällaiset
keinot madaltavat kynnystä ottaa yhteyttä toisiin.

 

Nietola arvioi, että asiantuntijayhteistyö pitäisi määritellä
nykyistä selvemmin. Tutkia pitäisi sitä, mitkä seikat vaikuttavat
asiantuntijayhteistyön toimivuuteen. Tämän tutkiminen voisi
tehostaa asiakkaiden saamaa palvelua ja tukea työntekijöiden
jaksamista.

 

Vuokko Nietolan lisensiaattityö tarkastettiin Turun yliopistossa
18. toukokuuta 2011.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Vuokko Nietola. Väkivaltatyö asiantuntijayhteistyönä. Lisensiaatin tutkimus. Turun yliopisto. 124 sivua. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A tutkimuksia 30. Helsinki 2011. ISBN 978-952-493-138-0 ((nid.). ISBN 978-952-493-139-7. ISSN 1455-9919. http://www.diak.fi/files/diak/Julkaisutoiminta/A_30_ISBN_9789524931397.pdf Avaa