Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen – Esimiesten ja asiantuntijoiden työn selkeyttäminen uuden henkilöstöstrategian mukaiseksi

Hanketiedot

Hankenumero
200186

Hakija
Mestaritoiminta Oy

Toteuttaja
Masari Oy

Lisätietoja
Nina Silvonen
nina.silvonen@mestaritoiminta.fi

Toteutusaika
23.9.2020 - 31.5.2021

Työsuojelurahaston päätös
1.4.2020
15 625 euroa

Kokonaiskustannukset
31 250 euroa

Tulokset valmistuneet
2.6.2021

Tiivistelmä

Itsensä johtaminen on johtamisen vaativin laji. Ihmiseltä odotetaan paljon. Täytyy osata tasapainottaa omaa elämää työn ja vapaa-ajan välillä. Hyvä johtaminen ei tuota pelkästään tulosta vaan myös työhyvinvointia. Tätä haemme tämän hankkeen kautta. Hankkeeseen osallistuvat Mestaritoiminta Oy:n avainasemassa olevat esimiehet ja asiantuntijat, joiden tehtävänä on jalkauttaa kehittämishankkeen kautta oivalletut asiat koko henkilöstölle. Organisaatiossamme vaatii yhä selkeämpää, laadukkaampaa ja tahdikkaampaa henkilöstön johtamista.

Hankkeessa yhdistetään tieteellinen innovaatio BrainID® ja MaSari Oy:n tarjoama mentorointi kokonaisvaltaiseksi kokonaisuudeksi, joiden avulla tuetaan ja oivallutetaan osallistujia omaan henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittämiseen. Mittaus itsessään jo motivoi toimimaan kohti henkilökohtaisia ja työyhteisön tavoitteita.

Hankkeessa syntyy uudenlainen toimintamalli koko organisaatiomme itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen kautta. Koemme, että nyt olemme edelläkävijöitä ja uskomme, että hanke antaa organisaatiollemme sekä koko kiinteistöalalle uudenlaisia näkökulmia ja toimintamalleja liittyen ihmisten johtamiseen ja hyvinvoivaan alaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Nina Silvonen

Tiedote

Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen, itsensä johtamisen jalkauttaminen organisaation sisällä

2.6.2021

Tiivistelmä

Itsensä johtaminen on johtamisen vaativin laji. Ihmiseltä odotetaan paljon. Täytyy osata tasapainottaa omaa elämää työn ja vapaa-ajan välillä. Hyvä johtaminen ei tuo pelkästään tulosta vaan myös hyvinvointia. Hyvinvoiva työyhteisö vaatii yhä selkeämpää, laadukkaampaa ja tahdikkaampaa henkilöstön johtamista. Avainasemassa olevien esimiesten ja asiantuntijoiden työhyvinvointi ja työssä jaksaminen olivat tämän hankkeen lähtökohtia sekä lisäksi omien oivallusten jalkauttaminen työntekijöille.

Lähtökohdat

Mestaritoiminta Oy:n ja Järvenpään kaupungin yhteinen kiinteistötoiminnasta vastaava organisaatio on Kiinteistöallianssi, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat kaupungin kiinteistötavoitteisiin ja toimimaan kaupungin parhaaksi. Työmme on hyvin vaativaa, hektistä ja läpinäkyvää. Uusi henkilöstöstrategia korostaa myös itseohjautuvuutta. Hanke tarjosi osallistujille kokonaisvaltaisen jaksamisen lisäämistä ja erityisesti työkaluja arkeen, joita he voivat jalkauttaa koko henkilöstön pariin.

Kohderyhmät

Hankkeessa oli mukana Mestaritoiminta Oy:n esimiehet ja asiantuntijat.

Menetelmät

Esimiesten kanssa kehityshankkeessa hyödynnettiin qEEG-mittauksen ja BrainMind Audit® -profiilin avulla saatavaa tietoa aivojen hyvinvoinnista.
Asiantuntijoille räätälöity Toimiva arki® -tilannearviointi omasta hyvinvoinnista ja arjessa jaksamisesta tehtiin kokonaisuuden alussa jo lopussa.
Molemmat mittaukset toimivat yksilösparrausten ja henkilön omien hyvinvointiin liittyvien kehitysaskelten pohjana.

Vaikuttavuus

BrainMind Audit® -profiilit osoittivat aivojen hyvinvoinnin kehittyneen useilla mitatuilla osa-alueilla kohti optimaalista tasoa. Mittariston sisäinen fokusointi osoittautui yhteiseksi kehittämiskohteeksi kaikkien esimiesten keskuudessa.
Myös Toimiva arki ® -tilannearvioinnin tulokset kertoivat kehityksestä.
Koronapandemian vaikutukset tulivat esille hyvin vähissä määrin ja mittaustuloksissa ei vielä ollenkaan.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kehityshankkeen lopputuloksena syntyi toimintamalli, jossa yhdistettiin Toimiva arki® itsensä johtamisen menetelmät ja BrainID®- aivokuntokartoitus toimivaksi kokonaisuudeksi ylläpitämään työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Kokonaisuus soveltuu hyvin käytettäväksi erilaisissa työyhteisöissä ja erityisesti sen osallistava toimintamalli lisää henkilöstön sitoutumista ja opittujen käytänteiden ylläpitämistä myös pitkällä tähtäimellä.

Aineisto

Sari Hämäläinen, Masari Oy ja Nina Silvonen, Mestaritoiminta Oy. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen. Esimiesten ja asiantuntijoiden työn selkeyttäminen uuden henkilöstöstrategian mukaiseksi. Loppuraportti. 2021. Avaa

Tiedote hankkeesta #200186 Avaa