Työyhteisön kehittämisen yhteys työhyvinvointiin ja työkykyyn teknologiateollisuudessa -lisensiaattityö

Hanketiedot

Hankenumero
116026

Hakija
Raija Muinonen

Toteuttaja
Raija Muinonen

Lisätietoja
Raija Muinonen
raija.muinonen@aalto.fi

Toteutusaika
7.3.2016 - 30.6.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
5 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2016

Tiivistelmä

Teknologiateollisuutta koetteleva muutos aiheuttaa kuormitusta henkilöstölle ja uusia vaatimuksia lähijohtamiselle.
Työssäkäyvän väestön tuottavuutta ja hyvinvointia heikentävät terveysongelmat, työn pirstaleisuus, pienenevät ikäluokat ja varhaiset eläköitymiset. Nämä haasteet aiheuttavat kasvavan tarpeen työkyvyn ylläpitämiselle ja työhyvinvoinnin edistämiselle. Tutkimukseni käsittelee teknologiateollisuuden yrityksissä työskentelevien henkilöiden työhyvinvoinnin osallistavaa kehittämistä. Tutkimus täydentää aikaisempaa työhyvinvointitutkimusta. Tutkimuksessa selvitetään lisäksi, miten ’Työpaikka -tutka’ – menetelmä toimii osallistavana kehittämisen priorisointimenetelmänä.
Tutkimus toteutetaan osana Teknologiateollisuus ry:n johtamaa ’Hyvä työ – Pidempi työura’ – hanketta. Tutkimuksen tavoitteena on edistää työhyvinvointia teknologiateollisuuden yrityksissä ja kehittää malli osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Aineisto sisältää 18 kohdeyrityksen henkilöstön ’Yksilö -tutka’ – kyselyaineiston (n=2512). Työhyvinvointikyselyt toteutettiin yrityksissä ’Hyvä työ – Pidempi työura’ – hankkeen toimesta tietokoneavusteisesti. Kvalitatiivinen aineisto koostuu tutkijan suorittamista 43 henkilön puolistrukturoidusta haastattelusta.

Aineistot analysoitiin laadullisella menetelmällä. Tausta-aineistona toimiva kyselyaineisto analysoitiin tilastollisella menetelmällä.
Tulokset ovat käytettävissä lisensiaatintutkimuksen valmistuttua. Työn on tarkoitus valmistua vuoden 2016 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Raija Muinonen

Tiedote

Kehittämishankkeet hyödyksi työyhteisöille

30.6.2016

Aalto-yliopiston tohtorikoulutettava Raija Muinonen vahvistaa tuotantotalouden lisensiaatintutkimuksessaan, että työyhteisön kehittäminen edistää henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä. Kehittämisessä onnistuminen edellyttää johdon sitoutumista kehittämistyöhön.

Työpaikat voivat hyödyntää Muinosen kehittämää työhyvinvoinnin johtamismallia ja tutkimukseen sisältyviä konkreettisia esimerkkejä työn kehittämisestä. Työsuojelurahasto tuki Muinosen opinnäytetyön valmistumista stipendillä.

Muinonen teki työnsä Teknologiateollisuus ry:n kanssa. Hän valitsi Teknologiateollisuuden Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeesta 18 yrityksen kyselyaineiston, johon tuli 5 482 vastausta 2011–2013. Muinonen keskittyi kymmeneen yritykseen. Työhyvinvoinnissa niistä viisi oli hyvin edistynyttä, kolme jonkin verran edistynyttä ja kaksi taantunutta. Lisäksi Muinonen haastatteli 43 henkilöä 2013–2014.

Työkyky on yhteiskunnallisesti tärkeä

Työkyvyn ylläpitäminen ja työhyvinvoinnin ennakoiva edistäminen ovat tärkeitä koko yhteiskunnalle. Väestön terveysongelmat, pienenevät ikäluokat ja varhaiset eläköitymiset aiheuttavat paineita myös yrityksissä.

Muinonen tutki työyhteisön kehittämisen yhteyttä työhyvinvointiin ja työkykyyn, erityisesti osallistavien työhyvinvoinnin kehitysprojektien tuloksia. Tutkimus täydentää alan aiempaa tutkimusta.

Muinonen selvittää, miten työhyvinvointi kehittyi yrityksissä vähintään vuoden seuranta-aikana kehitysprojektista. Hän vastaa myös kysymyksiin, mitkä toimet edistävät henkilöstön kokemaa työhyvinvointia ja mitkä seikat vaikuttavat projektin onnistumiseen.

Lisensiaatintyö on julkaistu Aalto-sarjassa 23. marraskuuta 2016.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Raija Muinonen. Aalto-yliopiston tiede + teknologia -julkaisusarja 4/2016. 160 sivua. Avaa

ISBN 978-952-60-7161-9 (sähköinen),ISBN 978-952-60-7162-6 (painettu), 1799-4888 (sähköinen),ISSN 1799-487X (painettu), 1799-487X(ISSN-L) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7161-9