Työyhteisön kehittämishanke ”KUKUTUKU – kuule – kuuntele – tule kuulluksi” Hausjärven kunnan vanhuspalvelut

Hanketiedot

Hankenumero
115210

Hakija
Hausjärven kunta Perusturvalautakunta

Toteuttaja
Hausjärven kunta Perusturvalautakunta

Lisätietoja
Teija Suorsa-Salonen
teija.suorsa-salonen@hausjarvi.fi

Toteutusaika
4.5.2015 - 31.5.2017

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2015
14 966 euroa

Kokonaiskustannukset
29 932 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2017

Tiivistelmä

Hausjärven vanhustenhuollossa kolmessa toimintayksikössä (hoivayksikkö, Koivumäen asumispalveluyksikkö ja kotihoito) on halu ja tarve kehittää toimintakulttuuria. Lisäksi halutaan kehittää avointa osallistavaa vuorovaikutusta – yhteisöllistä vastuuta. Tavoitteena on, että hankkeen aikana KuKuTuKu-toimintatavan (kuule-kuuntele-tule kuulluksi) syntyminen työyhteisöihin.

Toimintakulttuurin muutosta edistetään toimintatapoja kehittämällä työyhteisöjen toimintaa ja asiakkaiden palvelutarpeita vastaavaksi. Lisäksi kehitetään työyhteisön jäseniä ja asiakkaita osallistavia työmenetelmiä sekä kuulemiskulttuuria.

Vuorovaikutuskulttuurin kehittämisellä vahvistetaan luottamusta ja sitoutumista työyhteisöissä sekä kehitetään työyhteisöjä osallistavaa yhteistoimintaa. Johtajuuden kehittämisessä painopisteenä ovat vuorovaikutteinen hyvinvointijohtajuus.

Hankkeessa sovelletaan dialogia, vuorovaikutusta ja voimaantumista koskevaa tutkimustietoa ja menetelmiä käytännön kehittämistyössä. Hankkeessa käytetään myös toimintatutkimuksellista otetta, jossa pyritään auttamaan ihmisiä tutkimaan ja muuttamaan sosiaalista todellisuutta.

Hanke rakentuu vuorovaikutteista keskustelukulttuuria edistävistä kehittämisfoorumeista, KUKUTUKU-työpajoista sekä työyksikkökohtaisista tiimitapaamisista ja -työskentelystä.

Hankkeen aloitus tapahtui syyskuussa 2015. Hanke päättyy huhtikuun lopussa 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Teija Suorsa-Salonen

Tiedote

Kuule, kuuntele, tule kuulluksi

31.5.2017

Kukutuku-toimintapa rakentui henkilöstölähtöisesti Hausjärven kunnan vanhuspalveluihin puolentoista vuoden kehittämishankkeessa. Toimintatavassa kuullaan, kuunnellaan ja tullaan kuulluiksi.

Hankkeessa vauhditettiin toimintakulttuurin muutosta ja kehitettiin avointa osallistavaa vuorovaikutusta sekä vuorovaikutuskulttuuria. Näin haluttiin vaikuttaa sekä työntekijöiden työhyvinvointiin että asiakaspalvelun kuulemiskulttuuriin ja laatuun.

Kehittämishankkeen toteutti kolme yksikköä Hausjärven vanhuspalveluista: silloinen hoivayksikkö, asumispalveluyksikkö ja kotihoitoyksikkö. Työntekijöitä näissä oli yhteensä lähes 70. Yksiköillä oli ilmeinen tarve kehittämiseen toimintakulttuurin muutoksen vaativuuden ja tulevaisuuden haasteiden johdosta.

Ulkopuolisena asiantuntijana toimi FT, työyhteisökehittäjä Heini Wink Julkisten ja hyvinvointialojen keskusliitosta (JHL). Hankkeessa sovellettiin hänen väitöskirjansa teoreettista viitekehystä dialogista ja dialogisista lähestymistavasta (TSR 105234).

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Tasavertaista vuoropuhelua

Kehittämisote perustui tasavertaisen vuoropuhelun eli dialogin periaatteisiin ja menetelmiin. Hankkeessa sovellettiin dialogiperusteisia teoreettisia lähestymistapoja ja menetelmäsovelluksia, jotta avoimen dialogin ja dialogisen toimintakulttuurin olisi mahdollista syntyä.

Dialogista toimintakulttuuria rakennettiin yhteistoiminnallisesti ja osallistavasti sekä dialogisella että toimintatutkimuksen otteella. Päämääränä oli aikaansaada muutoksia sosiaalisissa toiminnoissa, mutta samalla myös tutkittiin näitä muutoksia.

Hankkeen käytännön toteuttamisessa ei kuitenkaan ole käytetty käsitettä dialogi vaan osallistujien toivomuksesta puhuttiin avoimesta vuorovaikutuksesta.

Työpajoja ja työyksikkötyöskentelyä

Kukutuku- kehittämishanke rakentui vuorovaikutteisista kehittämisfoorumeista, jotka nimettiin Hausjärven vanhuspalveluun sopiviksi Kukutuku-työpajoiksi. Niitä oli yhteensä 27.

Lisäksi toteutettiin työyksikkötyöskentelyä. Se on ollut itsenäistä työskentelyä yksikkötasolla yksikkökohtaisten kehittämiskohteiden parissa. Työskentely käynnistyi työyhteisökehittäjän avustuksella, ja sen jälkeen yksiköt jatkoivat työskentelyä itsenäisesti.

Kukutuku-työpajoissa seurattiin valittujen kehittämistehtävien etenemistä.

Tilaa kokeilevalle kehittämiselle

Hankkeen koko toiminta perusti kuulemisen, kuuntelemisen ja kuulluksi tulemisen teemalle, jota on pidetty esillä ja korostettu kaikessa yhteisessä työskentelyssä. Se oli mukana sekä rakenteissa (miten on organisoiduttu) että sisällöissä (miten ja mistä on puhuttu).

Vuorovaikutus- ja toimintakulttuuria rakennettiin prosessinomaisesti vähitellen hankkeen edetessä. Tilaa annettiin kokeilevalle kehittämiselle, jotta voisi löytyä tälle työyhteisölle sopivia kehittämismenetelmiä ja -tapoja.

Hankkeen aikana kehitettiin arviointimenetelmiä ja kokeiltiin teemakeskustelua mutta se ei soveltunut tähän työyhteisöön. Asiakaskyselyä kokeiltiin, ja siitä jäi vain pieni osuus työyhteisön käyttöön, joten se onnistui osittain. Työyhteisökysely toimi ja jää työyhteisön käyttöön jatkossakin.

Demokraattinen oppimisprosessi

Henkilöstölähtöinen kehittämisprosessi on ollut oppimisprosessi tiedon vastaanottamisesta oman tiedon ja kokemuksen kautta uuden tiedon tuottamiseen. Kukutuku-ajattelutapa on luonut demokraattisen tavan toimia työyhteisössä: jokaisen mielipide on tärkeä.

Henkilöstö tarvitsee keskustelufoorumeita, joissa on mahdollisuus puhua työhön liittyvistä asioista, kuulla toisten kokemuksia ja ajatuksia sekä uskaltautua ilmaisemaan omia näkemyksiä.

Ajattelutapa laajentuu Hausjärven kunnan perusturvan muihin toimijoihin ja laajemmin osaksi kunnan toimintatapaa. Ajattelutapa tulee osaksi henkilöstölähtöistä kehittämistä. Muutos- ja kehittämisilmapiiri on muuttunut entistä myönteisemmäksi.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Avaa

. Hausjärven kunnan vanhuspalvelu – työyhteisön kehittämishanke. 09/2015–05/2017. Laatinut Heini Wink, työyhteisökehittäjä, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto. 23 sivua.