Työyhteisön parhaaksi Ergossa 2010-2012 -hanke

Hanketiedot

Hankenumero
110292

Hakija
Ergo-Kalusteet Oy

Toteuttaja
Ergo-Kalusteet Oy

Lisätietoja
Harri Holopainen
harri.holopainen@ergo-kalusteet.fi

Toteutusaika
1.8.2010 - 29.6.2012

Työsuojelurahaston päätös
2.6.2010
6 800 euroa

Kokonaiskustannukset
27 575 euroa

Tulokset valmistuneet
29.6.2012

Tiivistelmä

TYÖYHTEISÖN PARHAAKSI ERGOSSA 2010-2012 –HANKE

Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena on kehittää työyhteisön toimivuutta ja edistää yhteistyötä. Painopisteenä on työyhteisön jäsenten välinen vuorovaikutuksen laatu. Kehittämistyön kohdealueita ovat organisaation johdon ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus, tiimien sisäiset pelisäännöt ja jäsenten välinen vuorovaikutus.

Kehittämisohjelman työskentelytapoja ovat psykoedukatiiviset luennot kehittämisohjelman aihepiireistä keskusteluineen sekä työnohjauksellinen asian soveltaminen, jossa tavoitellaan opetettujen menetelmien ja toimintatapojen sisäistymistä työntekijöiden ajatteluun, suhtautumiseen ja toimintaan työssä.

Kehittämistyön tulokseksi tavoitellaan organisaation jäsenten parempaa vuorovaikutusta, parempaa työilmapiiriä ja työssä jaksamisen lisääntymistä.

Hankkeen arviointi toteutetaan tekemällä työyhteisölle lähtötilanteen kartoitus, väliarviointi ja hankkeen päättyessä loppuarviointi. Näistä mittauksista annetaan jokaiselle työntekijälle erikseen henkilökohtainen palaute.

Kehittämisohjelma etenee siten, että syksyllä 2010 ja keväällä 2011 käydään läpi yleisluennoilla työyhteisön toimivuuteen ja tiimityöhön liittyviä asiasisältöjä, joista keskustellaan luennon jälkeisissä työnohjauksissa ja sovelletaan omassa työssä. Syksyllä 2011 ja keväällä 2012 syvennetään ensimmäisenä vuonna läpikäytyjä aihepiirejä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Harri Holopainen

Tiedote

Aina voi parantaa

29.6.2012

Vaikka suuri osa työntekijöistä piti työyhteisöä hyvänä jo alkuun, lisääntyi työntekijöiden välinen vuorovaikutus projektin aikana. Projektin jälkeen työntekijät kertoivat keskustelevansa keskenään myös työpaikan ulkopuolisista asioista. Tämän koettiin lisäävän työviihtyvyyttä. Ergo-kalusteet Oy kehitti työyhteisöään projektilla ”Työyhteisön parhaaksi Ergossa”.  Työsuojelurahasto osallistui projektin rahoittamiseen.
 
Henkilöstö arvioi viimeisessä kehittämispäivässä tuloksia vertaamalla tilannetta asetettuihin odotuksiin. Arviointi toteutettiin myös työyhteisölle tehdyillä lähtötilanteen ja lopputilanteen mittauksilla. Jo projektin aikana kävi ilmi, että työntekijät pääsääntöisesti pitivät työyhteisöä hyvänä ja talon toimintaa reiluna. Arvioinnin mukaan työntekijät ovat jaksavia ja viihtyvät työssään.
 
Tavoitteena oli lisätä työntekijöiden työhyvinvointia, parantaa työilmapiiriä sekä lisätä työn sujuvuutta ja tehokkuutta. Kehittämisen kohteina olivat tiimityö, johtaminen, työyhteisön vuorovaikutus ja ongelmien käsittely työyhteisössä. Työskentelytapoina käytettiin psykoedukatiivisia luentoja, keskusteluja ja työnohjausta.
 
Psykoedukaatiota käytetään varsinaisesti vaikeissa mielenterveyden häiriöissä, mutta sovellettuna se sopii myös työyhteisöjen kehittämiseen. Psykoedukaation tavoitteena on lisätä osallistujan ymmärrystä omasta tilanteestaan ja ongelmien mahdollisimman hyvää hallintaa arjen keskellä. Kehittämistyön viitekehys sijoittuu organisaatiokulttuuriteorioihin, sosiaalipsykologiaan ja kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan.
 
Kuopiolainen Ergo-Kalusteet Oy valmistaa kaiutinkoteloita, hygienia- ja Corian-kalusteita. Suunnittelussa hyödynnetään uusinta teknologiaa ja tuotteiden valmistuksessa CNC-tekniikkaa. Henkilömäärä yrityksessä on 15 henkilöä. Yhteisön kehittämistä on jatkettu markkinointiin liittyvän hankkeen avulla. 

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

Tiivistelmä Avaa