Työyhteisön sosiaalisen pääoman vaikutukset työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn -tutkijavierailu

Hanketiedot

Hankenumero
110021

Hakija
Tuula Oksanen

Toteuttaja
Tuula Oksanen

Lisätietoja
Tuula Oksanen
tuula.oksanen@uef.fi

Toteutusaika
1.2.2010 - 30.4.2010

Työsuojelurahaston päätös
1.2.2010
4 500 euroa

Kokonaiskustannukset
4 500 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2010

Tiivistelmä

Monien tutkimusten mukaan sosiaalinen pääoma vaikuttaa terveyteen. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan luottamusta, yhteisiä arvoja ja normeja sekä verkostoja, jotka edistävät yhteistyötä. Vaikka työssä käyvät viettävät merkittävän osan valveillaoloajastaan työyhteisössä, siellä kertyvää sosiaalista pääomaa on toistaiseksi tutkittu vähän.

Post doc -tutkijavierailuni suuntautuu Harvard Yliopistoon. Tutkijavierailuni tavoitteena on tuottaa uutta tietoa työyhteisön sosiaalisen pääoman terveysvaikutuksista.

Tutkimusaineisto koostuu laajasta Työterveyslaitoksen Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimuksesta, johon kuuluu 10 kunnan ja 6 sairaanhoitopiirin koko henkilökunta. Tutkimuksessa hyödynnetään sekä toistokyselyjä että laajoja kansallisia terveysrekistereitä.

Tulokset julkaistaan kansainvälisissä tieteellisissä julkaisusarjoissa. Vierailuni tarkoituksena on myös rakentaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä alan johtavien tutkijoiden ja tutkimusryhmien välille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Oksanen

Tiedote

Mukava työpaikka ei käy pumpun päälle

30.4.2010

Työterveyslaitoksen tiimipäällikkö
Tuula Oksanen päättelee, että korkea työyhteisön
sosiaalinen pääoma voi osaltaan vähentää työikäisten kuoleman
riskiä. Oksanen selvittää työyhteisön sosiaalisen pääoman
vaikutuksia työikäisen väestön kuolleisuuteen. Osana tutkimusta hän
vieraili amerikkalaisessa Harvard School of Public Health
(Harvardin yliopiston yksikkö) -oppilaitoksessa. Työsuojelurahasto
oli myöntänyt vierailujaksoon stipendin.

 

Yhdysvaltain-matka on osa Työterveyslaitoksen laajaa
seurantatutkimusta kuntien henkilöstöstä. Helmikuusta huhtikuulle
2010 ajoittunut matka on Oksasen tohtorin tutkinnon jälkeinen eli
post doc -tutkijavierailu.

 

Oksasen tulos tukee sitä näkemystä, että työyhteisö on sosiaalisen
pääoman lähde. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan luottamusta,
yhteisiä arvoja ja normeja sekä yhteistyötä edistäviä verkostoja.

 

Jos korkea työyhteisön sosiaalinen pääoma kohentaa työntekijöiden
terveyttä, on tärkeää kannustaa toimintaan, joka lisää
suvaitsevaisuutta, luottamusta ja vastavuoroisuutta. Suhteiden
pitää toimia sekä työntekijöiden kesken että työntekijöiden ja
esimiesten välillä. Oksanen tarkentaa, että aiheesta tarvitaan
vielä laajoihin seuranta-aineistoihin perustuvaa lisätutkimusta.

 

Heikolla työfiiliksellä yhteys sairasteluun

 

Tuula Oksanen ja muut suomalaistutkijat ovat jo aiemmin
osoittaneet, että jos työyhteisössä vallitsee matala sosiaalinen
pääoma, työntekijän riski sairastua masennukseen nousee ainakin 20
ja jopa 50 prosenttia.

 

Myös japanilaiset tutkijat ovat todentaneet, että vähäinen
sosiaalinen pääoma ja huono terveys liittyvät toisiinsa.

 

Aiemmissa tutkimuksissa sivuutettu muutoksen
mahdollisuus


 

Muualla kuin työympäristössä toteutetut sosiaalisen pääoman
pitkittäistutkimukset ovat osoittaneet vähäisen sosiaalisen pääoman
liittyvän työikäisen väestön sydän- ja verisuonisairastavuuteen ja
kuolleisuuteen. Näitä tutkimuksia rajoittaa se, että sosiaalista
pääomaa on mitattu vain kerran. Täten mahdollisen sosiaalisen
pääoman muutoksen vaikutusta ei oteta huomioon.

 

Toistomittauksia puoltavat työelämän jatkuvat muutokset, kuten
organisaatiouudistukset, henkilöstön vähentämiset ja yhtiöiden
fuusiot. Nämä eivät edistä sosiaalisen pääoman pysyvyyttä, jos
aiemmat yhteistyösuhteet sekä niissä koetut luottamus ja
vastavuoroisuus loppuvat.

 

Aineistona 28 000 Suomen kuntien työntekijää

 

Tuula Oksasen mukaan työyhteisön sosiaalisen pääoman ja
kuolleisuuden yhteyttä ei ole aiemmin tutkittu. Hän selvitti
stipendiajalla, vaikuttaako työyhteisön sosiaalinen pääoma
kuntatyöntekijöiden kuolleisuuteen.

 

Tutkimusjoukossa oli yli 28 000 kuntatyöntekijää, jotka
olivat vastanneet sosiaalisen pääoman kyselyyn sekä 2000–2002 että
2004. Tutkimusjoukko on kerätty kymmenen kunnan ja kuuden
sairaanhoitopiirin koko henkilöstöstä. Vastaukset yhdistettiin
kansallisiin terveys- ja kuolleisuusrekistereihin. Viiden vuoden
seuranta-aikana kuoli 196 työntekijää.

 


Suomen, Yhdysvaltain ja Japanin yhteistyötä


 

Tuula Oksanen rakensi kansainvälistä tutkimusyhteistyötä etenkin
yhdysvaltalaisten tutkijoiden kanssa. Hänen tutkimuskumppaneinaan
olivat kaksi tutkijaa Harvardista ja kaksi japanilaisesta Okayaman
yliopistosta. Oksanen ja kumppanit kirjoittivat tutkimuksesta
artikkelin, joka on määrä julkaista kansainvälisessä tiedelehdessä.
 

 

Oksanen kutsuttiin kesäkuuksi Japaniin luennoimaan sosiaalisesta
pääomasta. Suomen, Yhdysvaltain ja Japanin sosiaalisen pääoman
tutkijoiden yhteistyö suo hyvän mahdollisuuden verrata työyhteisön
sosiaalisen pääoman kertymistä ja sen terveysvaikutuksia eri
työympäristöissä, väestöryhmissä ja kulttuureissa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Oksanen, Tuula. Työyhteisön sosiaalisen pääoman vaikutukset työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn -tutkijavierailu. 2010. Avaa