Työyhteisön uudistaminen ja vaikuttavuuden parantuminen sytyttävällä strategiaprosessilla

Hanketiedot

Hankenumero
115063

Hakija
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry

Toteuttaja
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry

Lisätietoja
Airi Tella
airi.tella@mtlh.fi

Toteutusaika
1.2.2015 - 31.5.2015

Työsuojelurahaston päätös
9.2.2015
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2015

Tiivistelmä

Strategian, toimintakulttuurin ja yksilötason mindsetin uudistamisella MTLH tavoittelee toiminnan vaikuttavuuden tehostamista, ihmisten arvostuksen kokemisen ja hyvinvoinnin tukemista entistä pitkävaikutteisemmin.

TAVOITTEET
1. Strategian uudistaminen
– varmistetaan se, että MTLH pystyy vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin sekä asiakkaiden tarpeisiin
– sisältää selkeät peruspilarit ja toiminnan eli palvelut
– samalla toimintakulttuuri uudistuu; strategia on pitkän matkan hiihto, ei sprintti
– laaditaan yhdessä onnistumisen prosessina
– toimii uudistuvan, innostavan ja asiakaslähtöisen brändin perustana
2. Luodaan ihmisarvolähtöinen sytyttävän tavan toimintakulttuuri, joka
– mahdollistaa strategian mukaisten asioiden toteutumisen
– sisältää yhdessä määritellyt sytyttävän tavan ydinasiat, joiden pohjalta toimitaan ja onnistumista arvioidaan
3. Henkilöstön ja hallituksen jäsenten omalle kasvulle ja uudistumiselle tilan antaminen siten, että
– oman mindsetin eli ajattelu-, toiminta-, uskomus- ja tunnemallien uudistumista ei kiirehditä, vaan voimaantumisteorian mukaisesti tilaa annetaan itsestä lähtevälle havahtumiselle. 100% ihmisarvoon ja jokaisen merkityksellisyyteen pohjautuvalla otteella vahvistetaan entisestään luottamusta ja yhdessä onnistumisen henkeä.

MENETELMÄNÄ käytetään Sytyttävän tavan otetta™ metodeineen (Siitonen 2014)

TULOKSET ovat käytettävissä 15.6.2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Airi Tella

Tiedote

Sytyttävän tavan ote MTL:n uudeksi ohjenuoraksi

31.5.2015

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry kehitti uudenlaisen
toimintakulttuurin Sytyttävän tavan otteella. Samalla luotiin uusi
strategia, jonka palveluratkaisuilla järjestö voi vaikuttaa entistä
monipuolisemmin ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä tuoda
toivoa. 

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n toimintakulttuurin
uudistus toteutettiin henkilöstön avulla.  Prosessissa myös
järjestön säännöt uudistettiin. Uudistus toteutettiin
kehityskonsultti
Juha Siitosen kehittämällä ihmisarvolähtöisellä
Sytyttävän tavan otteella™ ja metodeilla.

Työsuojelurahasto tuki työtä kehittämisavustuksella.

Siitosen Voimaversum Oy:n kehittämät metodit antavat tilaa uuden
nousulle, vapauttavat osallistujat rohkeasti tarkastelemaan
järjestön toiminnan tarkoitusta ja merkityksellisyyttä sekä omia
totuttuja toimintamalleja ja ohjaavia uskomuksia.

Uudistus aloitettiin loppuvuodesta 2014 ja se päätettiin
seminaariin kesäkuussa 2015. Henkilökunnan ja hallituksen mielestä
prosessin lopputuloksena syntynyt toimialaa uudistava
toimintakonsepti on ennakkoluuloton ja innostava.

Prosessin aikana eläydyttiin eri asiakasryhmien
elämäntilanteisiin ja ideoitiin millaisilla palveluratkaisuilla
järjestö voisi parhaiten vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin.
Prosessissa myös ideoitiin uusia tapoja, joilla järjestö voi tuoda
ihmisille toivoa ja vaikuttaa heidän uskomusperustaansa ja sitä
kautta arkeen hyvinvointia ylläpitävästi. Siinä myös tarkasteltiin
digitaalisuuden mahdollisuuksia ja yhteiskunnallisia trendejä sekä
pohdittiin, miten suomalaisten hyvinvoinnin uhkatekijöihin voidaan
vaikuttaa.

Kolmen sosiaalisen lomajärjestön sosiaalinen lomatoiminta
yhdistyi Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:ksi. Jäsenjärjestöjen
määrä kasvoi 23 järjestöön, joiden jäsenmäärä on 778 742 henkilöä.
Toiminta jatkuu sosiaalisena lomatoimintana ja tuettujen lomien
järjestämisenä. Tärkeä osa järjestön toimintaa on maaseudun
tukihenkilötoiminta.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Siitonen Juha, Tella Airi. 2015. Työyhteisön uudistaminen ja vaikuttavuuden parantuminen sytyttävällä strategiaprosessilla. Loppuraportti, kehittämisavustus 115063. Avaa

MTLH:n strategia vuoteen 2021 Avaa