Työyhteisön vuorovaikutussuhteet ja työyhteisöön kuuluminen

Hanketiedot

Hankenumero
200005

Hakija
Sari Rajamäki

Toteuttaja
Sari Rajamäki

Lisätietoja
Sari Rajamäki
sari.v.p.rajamaki@jyu.fi

Toteutusaika
1.5.2020 - 31.10.2020

Työsuojelurahaston päätös
3.2.2020
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tulokset valmistuneet
16.11.2020

Tiivistelmä

Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, millä tavoin työntekijät kokevat työyhteisön vuorovaikutussuhteiden kehittymisen ja työyhteisöön kuulumisen rakentumisen. Työyhteisöön kuulumisen rakentumista tarkastellaan jäsenyysneuvottelun ja vuorovaikutussuhteiden kehittymisen näkökulmista. Tutkimus vahvistaa ymmärrystä siitä, että yksilön jäsenyys rakentuu vastavuoroisesti, organisaatio ei vain perehdytä ja sosiaalista työntekijää osaksi yhteisöä, vaan työntekijä on aktiivinen osa tätä vuorovaikutusprosessia. 1. osatutkimuksen aineisto on osa hanke-aineistoa. 2. osatutkimus tarkasteli analyyttisesti jo olemassa olevaa tietoa työyhteisöön liittymisestä. 3. ja 4. osatutkimuksen aineisto muodostuu 23 vasta korkeakoulusta valmistuneen nuoren aikuisen kokemuksista. Aineisto on kerätty olemalla yhteydessä tutkimushenkilöihin 4-6 kuukauden ajan, 2-3 viikon välein, 7-10 kertaa. Aineisto koostuu sähköpostiviesteistä, Whatsapp-ääniviesteistä ja puhelinhaastatteluista. Analyysi toteutettiin aineistolähtöisenä induktiivisena jatkuvaan vertailuun perustuvana analyysinä. Ajallinen tarkastelu mahdollistaa vuorovaikutusprosessien ja niiden kehittymisen kuvaamisen, mikä on uutta ilmiön tarkastelussa. Tutkimus tuottaa uutta ymmärrystä työyhteisön osaksi tulemisesta ajallisesti ja kuvaa nuorten asiantuntijoiden siirtymää korkeakoulusta työelämään, esimerkiksi perehdytyskäytänteiden tulisi entistä enemmän syventyä työyhteisön vuorovaikutuskäytänteisiin työtehtävien lisäksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Rajamäki

Tiedote

Työyhteisöön liittyminen ja työntekijän kuulumisen kokemuksen rakentuminen vuorovaikutuksessa

16.11.2020

Tiivistelmä

Tämä väitöskirjatutkimus kuvaa ja syventää ymmärrystä työyhteisöön liittymisestä ja kuulumisesta tarkastelemalla työntekijöiden jäsenyyden rakentumista työyhteisön vuorovaikutuksessa. Tutkimusmenetelmät ovat laadullisia. Tutkimuksen tulokset osoittavat työyhteisöön kuulumisen kokemusten olevan dynaamisia ja ajassa muuttuvia. Työyhteisöön kuuluminen rakentuu yksilöllisenä kokemuksena työyhteisön hyväksyvissä, vastavuoroissa ja tasavertaisuutta osoittavissa vuorovaikutusprosesseissa. Työntekijöiden odotukset työyhteisön vuorovaikutukselta ja vertaissuhteilta heijastuvat siihen, millä tavoin kuulumisen kokemus rakentuu. Tutkimus tarjoaa vuorovaikutuksen näkökulman, jolla kehittää työyhteisöjen olemassa olevia perehdytyskäytänteitä.

Lähtökohdat

Tutkimukseni teoreettisessa taustassa yhdistyy sekä interpersonaalisen viestinnän että organisaatioviestinnän tutkimuksen näkökulmat, sillä tarkastelen työyhteisöön liittymistä sekä liittymisen vuorovaikutusprosessien kautta että vertaissuhteiden kehittymisen kautta. Väitöskirjani tavoitteena on kuvata ja syventää ymmärrystä työyhteisöön liittymisestä ja kuulumisesta tarkastelemalla jäsenyyden rakentumista työyhteisön vuorovaikutuksessa ja vertaissuhteissa.

Aineisto

Väitöskirjan osatutkimukset on toteutettu 1) teoreettisena analyysina olemassa olevasta tutkimuksesta työyhteisöön liittymisestä, 2) tutkimushaastatteluina jo pidemmän aikaa työyhteisössä olleiden käsityksistä työyhteisöön kuulumisen ja vuorovaikutuksen välisistä yhteyksistä ja 3-4) kehkeytyvänä teknologiavälitteisenä haastatteluna vasta työelämään siirtyneiden varhaisista kokemuksista työyhteisössä, ollen toistuvasti heihin yhteydessä sähköpostin, WhatsAppin ja puhelimen avulla toistuvasti.

Menetelmät

Väitöskirjan 1.osatutkimus oli teoreettinen analyysi olemassa olevasta tutkimustiedosta. 2.osatutkimuksen aineisto oli osa hankeaineistoa (TSR 112304), joka muodostui 11 haastattelusta. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä. 3. ja 4. osatutkimuksen aineistonkeruun toteutin kehkeytyvänä teknologiavälitteisenä haastatteluna, jossa 23 tutkimushenkilöön oltiin yhteydessä 5-10 kertaan, 3-10 kuukauden ajan. Aineisto analysoitiin Grounded Theory -menetelmällä.

Tulokset ja johtopäätökset

Työyhteisöön kuulumisen kokemus rakentuu vastavuoroisissa, hyväksyntää osoittavissa ja tiedon jakamiseen perustuvissa vuorovaikutusprosesseissa ja vertaissuhteissa. Tällöin työntekijän jäsenyys rakentuu ja merkityksentyy jatkuvasti uudelleen työyhteisön vuorovaikutuksessa, riippumatta siitä kuinka kauan työntekijä on työskennellyt työyhteisössä. Yksilölliset odotukset ja työyhteisön olemassa olevat vuorovaikutuskäytänteet heijastuvat työntekijän kuulumisen kokemukseen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työyhteisö, jossa hyväksyvät, arvostavat ja vastavuoroiset vuorovaikutusprosessit toteutuvat, mahdollistaa niin työntekijän työn kuin asiantuntijuuden toteuttamisen ja niiden merkityksentämisen vuorovaikutuksessa toisten jäsenten kanssa. Työyhteisössä voitaisiin tukea työntekijöiden jäsenyyttä panostamalla kaikkia työntekijöitä osallistaviin merkitysneuvotteluihin, olemassa olevien vuorovaikutuskäytänteiden tarkastelemiseen ja arvioimiseen sekä tulokkaiden mentorointiin liittymisen vaiheessa.