Työyhteisösovittelu – ristiriitojen rakentavat ratkaisut

Hanketiedot

Hankenumero
110365

Hakija
Terapia Satama

Toteuttaja
Terapia Satama

Lisätietoja
Inga Järvinen
inga.jarvinen@terapiasatama.fi

Toteutusaika
1.12.2010 - 1.6.2011

Työsuojelurahaston päätös
13.10.2010
15 000 euroa

Kokonaiskustannukset
19 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.6.2011

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on työstää Työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen ”Työyhteisösovittelun kehittäminen ratkaisukeskeisenä prosessina Kuusamon kaupungin organisaatiossa” aineisto julkaisuksi, jonka kustantaa Työterveyslaitos.
Hanke alkaa 1.12.2010 ja päättyy 1.6.2011.

Julkaisussa kuvataan työyhteisösovittelutoiminnan kehittämistä julkisen organisaation omana toimintana, kun kehittämistyössä on käytetty vertaissovittelusta lähtöisin olevia periaatteita, joita ovat ratkaisukeskeisyys, osallisuus, restoratiivisuus ja vertaissovitteluistunnon malli.

Julkaisussa on tarkoitus myös muokata päättyneen hankkeen koulutusten materiaali hyödynnettäväksi eri työyhteisöissä sekä työstää sovittelijoiden ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa tuotettu materiaali työyhteisösovittelijan ja sovitteluistunnon työmenetelmiksi.

Julkaisun kohderyhmä on organisaatioiden henkilöstöhallinnon toimijat, työterveyshuollon toimijat, julkiset ja yksityiset työnantajat, työsuojelun toimijat, luottamushenkilöt sekä yleensä ottaen työyhteisöjen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista kiinnostuneet tahot.

Hankkeen vastuuhenkilö

Inga Järvinen

Tiedote

Sovittelija ohjaa työpaikkakähinöistä eteenpäin

1.6.2011

Psykoterapiakouluttaja, sovittelija
Inga
Järvinen ja työterveyspsykologi
Tuula
Luhtaniemi ovat kirjoittaneet kirjan
ratkaisukeskeisestä sovittelusta työyhteisöissä. Kirjassa luvataan,
että mallin käyttämisestä hyötyvät kaikki, jotka joutuvat ratkomaan
työelämän ristiriitoja. Kirjan kustansi Työterveyslaitos.
Työsuojelurahasto rahoitti kirjan käsikirjoituksen
valmistumista.

Laki velvoittaa työnantajan tarttumaan työyhteisön
ristiriitoihin. Ratkaisemattoman ristiriidan hinta voi olla
työntekijöiden hyvinvoinnin hiipuminen, joka aiheuttaa
sairauspoissaoloja, ennenaikaisia eläköitymisiä ja tuottavuuden
laskua.

Kirjassa esitellään organisaation sisäinen ratkaisukeskeinen
sovittelumenetelmä. Sovitteluprosessin kulku ja sitä ohjaavien
henkilöiden toiminta kuvataan aina sovittelun aloittamisesta
sopimuksen saavuttamiseen saakka. Lisäksi tarkastellaan
työyhteisösovittelun edellytyksiä ja riskejä.

Aineisto Kuusamon TSR-hankkeesta

Inga Järvinen ja Tuula Luhtaniemi työstivät Työsuojelurahaston
rahoittaman
Työyhteisösovittelun kehittäminen
ratkaisukeskeisenä prosessina Kuusamon kaupungin
organisaatiossa
-hankkeen (TSR 109284) aineiston
julkaisuksi.

Julkaisussa kuvataan työyhteisösovittelun kehittämistä
organisaation omana toimintana. Tällöin käytetään vertaissovittelun
periaatteita, joita ovat ratkaisukeskeisyys, osallisuus,
restoratiivisuus eli korjaavuus ja vertaissovitteluistunto.

Kaikille työhyvinvoinnista kiinnostuneille

Ratkaisukeskeisestä sovittelumallista on hyviä kokemuksia.
Kirjaan on muokattu Kuusamon hankkeen koulutusten aineisto
työyhteisöissä hyödynnettäväksi. Julkaisuun on myös työstetty
sovittelijoiden ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa tuottama
aineisto, joka on tarkoitettu työyhteisösovittelijan ja
sovitteluistunnon työmenetelmäksi.

Julkaisu on suunnattu organisaatioiden henkilöstöhallinnon,
työterveyshuollon ja työsuojelun toimijoille. Kohderyhmään kuuluvat
niin julkiset kuin yksityiset työnantajat, luottamushenkilöt ja
yleensä kaikki työyhteisöjen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista
kiinnostuneet.

Ristiriidat yleensä pikkujutuista

Mikael
Mikkonen esittelee kirjaa Työterveyslaitoksen
sivuilla
Sovittelija pistää työpaikan riidat poikki
-otsikolla. Jutussa mainitaan, että työpaikalla tulee kähinää,
sillä meillä kaikilla on mielipiteemme ja omat työtavat. Usein
työyhteisön ristiriidat juontuvat pieniin arkiasioihin. Myös eri
kulttuuritaustat voivat törmäyttää arvoja.

Useimmiten kahnauksista selvitään omin neuvoin ja joskus asiat
ratkeavat itsestään. Tilanne voi kuitenkin kärjistyä niin pahaksi,
että tarvitaan sovittelua.

Sovittelun aiheeksi riittää, että työyhteisön jäsen on kokenut
mielipahaa, joka ei ole purkaantunut tavanomaisin keinoin.
Yhteisöissä voidaan puhua selän takana, pantata tietoa, jättää
ulkopuolelle, haukkua ja mitätöidä, juonitella, jakaa töitä
epätasaisesti, kohdella epätasa-arvoisesti, kiusata ja
klikkiytyä.

Osapuolia kunnioittaen

Sovittelu on vapaaehtoinen menetelmä, jossa puolueeton
ulkopuolinen henkilö eli sovittelija auttaa osapuolia löytämään
molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun.

Työyhteisösovittelussa otetaan osapuolten kokemukset huomioon
heitä kunnioittavasti. Sovittelu etenee osapuolten sopimukseen
siitä, kuinka jatkossa toimitaan. Vastuu ratkaisusta säilyy
osapuolilla, sillä sovittelija ei ratkaise kiistaa.

Sovittelu kannattaa monessa mielessä. Riidat työpaikalla
uuvuttavat henkilöstöä ja tulevat kalliiksi. Riidat lisäävät
helposti stressiä, joka voi ilmetä sairauspoissaoloina,
ennenaikaisina eläköitymisinä ja tuottavuuden tai tuloksellisuuden
laskuna.

Työyhteisöjen ihmissuhteita säätelee työturvallisuuslaki, joka
määrää työnantajalle huolenpito- ja puuttumisvelvoitteen.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Järvinen Inga, Luhtaniemi Tuula. Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu. 99 sivua. Työterveyslaitos 2013. ISBN 978-952-261-067-6. https://verkkokauppa.ttl.fi/Default.aspx?tabid=205&&Type=productinfo&ItemID=1280. https://verkkokauppa.ttl.fi/Default.aspx?tabid=205&&Type=productinfo&ItemID=1280

109284 Kehittämisavustus Työyhteisösovittelun kehittäminen ratkaisukeskeisenä prosessina Kuusamon kaupungin organisaatioissa. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=109284

Työpiste > Uutiset>  Sovittelija pistää työpaikan riidat poikki 7.6.2013. http://tyopiste.ttl.fi/Uutiset/Sivut/Sovittelija_pistaa_tyopaikan_riidat_poikki.aspx