Työyhteisötaitojen ja tiimien kehittämisen tukeminen pelillisesti

Hanketiedot

Hankenumero
200187

Hakija
Kauniaisten kaupunki

Toteuttaja
Muutostaito Oy

Lisätietoja
Camilla Söderström
camilla.soderstrom@kauniainen.fi

Toteutusaika
1.6.2020 - 28.2.2021

Työsuojelurahaston päätös
1.4.2020
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tulokset valmistuneet
17.5.2021

Tiivistelmä

Hanke liittyy Kauniaisten kaupungin työhyvinvointiohjelman toteuttamiseen ja erityisesti sen tavoitteisiin työyhteisötaitojen parantamisesta. Taustalla on ajatus siitä, että työyhteisötaidoilla, työhyvinvoinnilla ja tuottavuudella on yhteys. Työyhteisötaidot lisäävät organisaation tehokkuutta ja innovaatiokykyä.

Jo hanketta suunniteltaessa otetaan mukaan ja kuntalain hengen mukaisesti osallistetaan henkilöstöä. Hanke toteutetaan Kauniaisten kaupungin kaikissa yksiköissä. Hanke kohdistuu koko organisaatioon, niin esimiehiin kuin alaisiin.

Hankken odotetaan kehittävän yksilöiden ja tiimien arkea. Hankkeessa autetaan ja tuetaan esimiehiä parantamaan tiimien sitoutumista, tilivelvollisuutta ja edistymistä. Esimiehet oppivat ottamaan työyhteisönsä kanssa puheeksi edistymistä vaativia asioita. Hyödyt tulevat siitä, että tehdään ja oivalletaan itse.

Hankkeen vastuuhenkilö

Camilla Söderström

Tiedote

GraniPeli – GraniSpelet - Työyhteisötaitojen kehittämishanke

17.5.2021

Tiivistelmä

Kauniaisten kaupungille työyhteisötaitojen kehittämisen hanke oli keskeinen ja laaja, ja se koski koko kaupungin henkilöstöä. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli, että henkilöstö ottaa itse vastuuta työyhteisöjen kehittämisestä. Henkilöstö otettiin mukaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, ja he pääsivät vaikuttamaan menetelmän avulla käytäviin työyhteisöä puhuttaviin teemoihin. Hankkeessa käytettiin Kauniaisten kaupungille uutta pelillistä menetelmää.

Lähtökohdat

Hanke hyväksyttiin 1.4.2020. Pohjana hankkeelle toimi Työhyvinvointiohjelmassa esiin nousseet työyhteisötaidot ja niiden osallistava kehittäminen Kauniaisten kaupungissa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää työyhteisötaitoja niin, että koko henkilöstö osallistuu aktiivisina toimijoina oman työyhteisön kehittämiseen ja tavoiteltavaan käyttäytymisen muutokseen.
Pääasiallisena asiantuntijana hankkeessa toimi Muutostaito Oy.

Kohderyhmät

Kauniaisten kaupungin koko henkilöstö:
Kaupungin johtoryhmä
Toimialat: yleishallinto, sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi, sivistystoimi
Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut
Koko henkilöstö, yhteensä n. 700 henkeä.

Menetelmät

Menetelmä on pienryhmien keskustelua tukeva ja vahvistava menetelmä, jossa jokainen osallistuja kertoo oman valintansa ja näkemyksensä esitettyyn työyhteisötaitoja käsiteltävään aiheeseen. Kaikkien näkökulmat ja ajatukset kuullaan ja ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Tärkeintä on keskustelu ja dialogi. Pandemia tilanteesta johtuen, menetelmän uutuusarvo kasvoi entisestään, koska valmius henkilöstöä osallistaviin pelityöpajoihin toteutettiin myös virtuaalisesti (Teamsillä) sekä hybridimallina

Vaikuttavuus

Hanke mahdollisti Kauniaisten kaupungille avoimemman ja osallistavan työyhteisön ja toimintakulttuurin kehittämisen menetelmän. Koko henkilöstö pääsee paremmin osalliseksi oman työyhteisön kehittämiseen ja jokaisen pohdinta keskusteltujen teemojen pohjalta on arvokas. Tämä vaikuttaa myös positiivisesti työyhteisön hyvinvointiin ja työnantajamielikuvaan. Kokemus siitä, että henkilöstö saa ja pystyy vaikuttamaan omaan työhön ja työyhteisöön, on arvokas ja tavoiteltava.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti laajasti uutta osaamista esimieskuntaan ja henkilöstölle osallistavan, pelillisen menetelmän sekä virtuaali/hybridimalli toteutuksen osalta. Virtuaali/hybridimallin kautta toteutetut, esimiesten vetämät pelilliset työpajat toimivat erinomaisena esimerkkinä myös muille organisaatioille, kuinka kehitystyötä voidaan toteuttaa pandemiasta ja rajoitteista huolimatta.

Aineisto

Sabina Ågren-Hellman, Muutostaito Oy, Camilla Söderholm, Kauniaisten kaupunki. Työyhteisötaitojen kehittämishanke. Granipeli-Granispelet. Loppuraportti. 2021.
Avaa