Työympäristö tietotyöläisen hyvinvoinnin ja luovan työskentelyn tukena. Tapauksena tietotyöläisten etätyöjaksot saaristossa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115316

Hakija
Hanne Vesala

Toteuttaja
Hanne Vesala

Lisätietoja
Hanne Vesala
Vesala.Hanne.L@student.uta.fi

Toteutusaika
1.10.2015 - 30.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2015
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2016

Tiivistelmä

Tietotyön rytmi on muuttunut intensiivisemmäksi ja pirstoutuneemmaksi. Toisaalta innovaatioista, luovuudesta ja kyvystä mukautua erilaisiin prosesseihin on tullut yhä merkittävämpiä arvoja työelämässä. Yhä tärkeämpää on kehittää työyhteisöjen kykyä uusien ideoiden ja ratkaisujen luomiseen. On aiheellista kysyä, miten työympäristö voisi tukea tietotyön yhtäältä hyvinvointiin ja toisaalta innovatiivisuuteen liittyviä haasteita. Työskentely pysyvästi samassa ympäristössä usein tukee totunnaisia työnteon tapoja kannustamatta riittävästi vaihtoehtoisten työn käytäntöjen kokeiluun. Kuitenkin viimeisimmän tutkimuksen mukaan työtilojen vaihdon avulla voidaan inspiroida, rytmittää ja organisoida työtä.

Mobiiliteknologia on avannut mahdollisuuksia uusien työympäristöjen kokeilulle, ja perinteinen kuva etätyöstä yksin kotona tehtävänä työnä kaipaa monipuolistamista. Väitöskirja tutkii tietotyöläisten periodiluontoisia etätyökokeiluja maaseutuympäristössä yksin ja yhdessä kollegojen kanssa. Se vastaa kysymykseen, miten joustavat työjärjestelyt ja työympäristön vaihdos tukevat hyvinvointia, luovaa työotetta ja työn käytäntöjen kehittämistä henkilökohtaisella sekä ryhmätyöskentelyn tasolla. Analysoimalla ja yhdistämällä etätyöläisiltä kerättyä haastattelu- ja seurantakyselyaineistoa väitöskirja pyrkii käytäntöteoreettista näkökulmaa hyödyntäen työympäristön muutoksen vaikutusten yksityiskohtaiseen ja prosessuaaliseen tarkasteluun. Väitöskirja valmistuu alkuvuonna 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanne Vesala

Tiedote

Tietotyöläisen kiireen kokemus vähenee luonnossa

30.9.2016

Luonnonläheisessä ympäristössä työskenteleminen väliaikaisesti vähentää kiireen ja keskeytysten kokemusta, todetaan tekeillä olevassa väitöstutkimuksessa.

Rauhallinen ympäristö mahdollistaa työ- ja elämäntilanteen laajemman pohdinnan ja arvioinnin.

Vaihtoehtoinen ympäristö, tässä tapauksessa saaristo tietotyöläisten lyhytaikaisena työympäristönä, tarjoaa virikkeitä uudenlaisille työnteon tavoille. Ne tarjoavat peilauspintaa arjen tavanomaisille työjärjestelyille. Työskentelykokemuksessa yhdistyvät terapeuttisuus ja inspiraatio.

Elvyttävä työympäristö inspiroi

Tutkija Hanne Vesalan Tampereen yliopiston tekeillä olevan työelämän tutkimuksen väitöskirjan tulokset tukevat syvällisen ja reflektiivisen työotteen kehittämistä erityisesti luovassa ja itseohjautuvassa työssä sekä elvyttävien ja inspiroivien työympäristöjen suunnittelua.

Väitöskirja tutkii tietotyöläisten periodiluontoisia etätyökokeiluja maaseutuympäristössä yksin ja yhdessä kollegojen kanssa.

Väitöskirjan empiiristä kontekstia vastaava kokeiluluontoinen työretriitti järjestettiin maaliskuussa 2016 Työterveyslaitoksen henkilökunnan jäsenille Nauvossa.  

Kokeilu inspiroi pienimuotoisempia retriittityyppisen työskentelyn kokeiluja. Pidempiaikaiselle retriitille on aiemman kokemuksen perusteella suunnitteilla jatkoa.

Työsuojelurahasto on rahoittanut Hanne Vesalan väitöstutkimuksen tekemistä tutkijastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman