Tyypin 1 diabeetikko työelämässä -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
116258

Hakija
Pirjo Hakkarainen

Toteuttaja
Pirjo Hakkarainen

Lisätietoja
Pirjo Hakkarainen
pirjoirene.hakkarainen@uef.fi

Toteutusaika
22.8.2016 - 20.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2016
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
20.12.2016

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimuksen kokonaistavoitteena on selvittää tyypin 1 diabeetikoiden työelämässä kokemia haasteita ja niitä tekijöitä, jotka parantavat heidän työssä selviytymistään.

Tutkimuksessa käytettiin kahta erillistä tutkimusaineistoa: FinDM-rekisteriaineistosta analysoitiin työikäisten tyypin 1 diabeetikoiden prevalenssi- ja insidenssitiedot sekä työllisyysluvut vuosilta 1992-2007. Valtakunnallisesta ”Tyypin 1 diabetesta sairastava työelämässä” -kyselyaineistosta tutkittiin työllisten tyypin 1 diabeetikoiden työelämäkokemuksia. Kysely lähetettiin 2500 työikäiselle tyypin 1 diabeetikolle, jotka poimittiin satunnaisotannalla Kelan lääkkeiden erityiskorvausoikeusrekisteristä.

Väitöskirja koostuu neljästä osajulkaisusta ja yhteenvedosta. Ensimmäisessä artikkelissa selvitettiin paljonko Suomessa on työikäisiä tyypin 1 diabeetikoita ja miten suuri osuus heistä on mukana työelämässä. Lisäksi tarkasteltiin heidän koettua terveyttään ja työkykyään sekä eläkeaikomuksia. Toisessa artikkelissa selvitettiin, mitkä työhön ja tyypin 1 diabetekseen liittyvät tekijät ovat yhteydessä huonoon työkykyyn. Kolmannessa artikkelissa selvitettiin tyypin 1 diabeetikoiden kokemaa stressiä työn ja diabeteksen yhdistämisessä ja neljännessä mitkä tekijät työpaikoilla ja työyhteisöissä ovat yhteydessä tyypin 1 diabetesta sairastavan työntekijän sairaudestaan kertomiseen a) työtovereille, b) lähiesimiehelle ja c) työterveyshuollolle.

Väitöskirjatyö jätetään esitarkastukseen joulukuussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pirjo Hakkarainen

Tiedote

Työn ja diabeteksen yhdistäminen stressaa

20.12.2016

Työn ja tyypin 1 diabeteksen yhdistämiseen liittyvä stressi on erittäin yleistä, osoittaa tuore väitöstutkimus. Työikäisistä diabeetikoista lähes kolmannes salaa sairautensa työtovereiltaan. Suurin osa tyypin 1 diabeetikoista selviytyy kuitenkin työelämässä yhtä hyvin kuin muu väestö.

Nuorempi tutkija Pirjo Hakkaraisen työterveysalan väitöskirjatutkimuksessa selvitetään työssä käyvien tyypin 1 diabeetikoiden työelämässä kokemia työelämän haasteita, joista voi koitua haittaa heidän terveydelleen, työhyvinvoinnilleen ja työyhteisön toiminnalle.

Tutkimuksen mukaan suurin osa tyypin 1 diabeetikoista selviytyy työelämässä yhtä hyvin kuin muu väestö, vaikka kolmasosa heistä pitää työkykyään huonona.

Hyvästä selviytymisestä huolimatta työn ja diabeteksen yhdistämiseen liittyvä stressi on hyvin yleistä: 70 prosenttia tutkimukseen vastanneista koki siinä paineita.

Stressi voi vaikuttaa sairauden hoitoon ja työkykyyn. Näin käy esimerkiksi silloin, kun diabeetikko laiminlyö hoitoaan työpäivien aikana esimerkiksi leimaantumisen pelossa.

– Työn fyysisillä puitteilla on suuri merkitys stressin estäjänä. Diabeetikolla pitäisi olla luonteva mahdollisuus huolehtia sairaudestaan päivän mittaan, Hakkarainen Itä-Suomen yliopistosta kertoo.

Sairautta salataan

Hakkaraisen tutkimus pohjaa laajaan kyselyyn, johon vastasi 767 tyypin 1 diabeetikkoa. Heistä lähes kolmannes on salannut sairautensa työtovereiltaan ja joka viides esimieheltään.

Salaamisen syitä ovat mm. pelko leimaantumisesta, erityisasemasta ja syrjinnästä.

– Työyhteisön jäsenten sosiaalinen tuki on tärkeä diabeetikon työssäjaksamiselle. Esimiehen tuki sekä työn jousto auttaa sairauden ja työn yhdistämisessä, Hakkarainen sanoo.

Tieto lieventää paineita

Tutkimuksen tuloksille on kysyntää yhä useammalla työpaikalla, sillä työikäisten sekä työssä käyvien tyypin 1 diabeetikoiden määrä lisääntyi yli 30 prosenttia vuosina 1992–2007. Heidän työllisyytensä oli samalla tasolla suomalaisen väestön kanssa.

Lisäksi tuloksia voitaneen soveltaa myös tyypin 2 diabeetikoille.

– Tietoisuus siitä, että moni muukin elää samojen työn ja diabeteksen yhteensovittamisen haasteiden kanssa, voi olla voimaannuttavaa. Tieto voi samalla ennaltaehkäistä sosiaalisia haittoja, kuten diabeteksen salailua ja eristäytymistä.

Hakkaraisen väitöskirjatutkimus ”Tyypin 1 diabetes ja työ” tarkastetaan joulukuussa 2017. Hän viimeisteli tutkimuksensa Työsuojelurahaston loppuunsaattamisstipendin tuella.

Toimittaja
Camilla Lehtinen

Aineisto

Terveystieteiden tiedekunta / Lääketieteen laitos / Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede

Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences., no 437 ISSN: 1798-5714 ISBN: 978-952-61-2642-5

Hakkarainen, Pirjo. Type 1 diabetes and work. Itä-Suomen yliopisto, 2017

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2642-5