Tyypin 1 diabetesta sairastava työelämässä – työssä selviytymisen edellytysten parantaminen -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
111166

Hakija
Pirjo Hakkarainen

Toteuttaja
Pirjo Hakkarainen

Lisätietoja
Pirjo Hakkarainen
pirjoirene.hakkarainen@uef.fi

Toteutusaika
1.7.2011 - 1.9.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2011
18 800 euroa

Kokonaiskustannukset
18 800 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2012

Tiivistelmä

Väitöskirja koostuu neljästä osajulkaisusta, joista kaksi ensimmäistä laaditaan Työsuojelurahaston tutkijastipendin tuella.

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on selvittää tyypin 1 diabetesta sairastavien työelämän haasteita sekä tekijöitä, jotka parantavat työssä selviytymistä. Samalla avataan keskustelu pitkäaikaissairaiden työssä selviytymisestä ja sairauden salaamisesta työyhteisössä. Ensimmäisessä osajulkaisussa tavoitteena on selvittää tyypin 1 diabetesta sairastavien työntekijöiden kokemuksia työn ja diabeteksen yhdistämisestä. Toisessa osajulkaisussa tavoitteena on selvittää, kuinka yleistä tyypin 1 diabeteksen salaaminen on työpaikoilla, sekä miksi sairautta salataan. Samalla selvitetään, mitä hyötyjä ja haittoja sairauden salaamisesta on koitunut työntekijöille.

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin valtakunnallisena kyselytutkimuksena (n = 2500), jonka kohderyhmänä olivat työikäiset tyypin 1 diabetesta sairastavat henkilöt. Kyselytutkimuksesta saatua tietoa syvennettiin teemahaastatteluina toteutetulla haastattelututkimuksella, johon osallistui 20 KYS:n diabetespoliklinikalla hoidossa ja työelämässä olevaa tyypin 1 diabetesta sairastavaa henkilöä.

Osajulkaisujen tulokset ovat käytettävissä 31.12.2012 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pirjo Hakkarainen

Tiedote

Diabeetikko salailee sairauttaan työssä

1.9.2012

Pirjo
Hakkarainen tekee väitöskirjaa tyypin 1 diabetesta
sairastavien työelämän ongelmista ja työssä selviytymisestä.
Hakkarainen luonnehtii avaavansa keskustelua sairauden salaamisesta
työyhteisössä. Työsuojelurahasto oli myöntänyt Hakkaraiselle
stipendin väitöskirjan tekoon. Stipendiaikana Hakkarainen kirjoitti
kaksi artikkelia tulevaan väitöskirjaansa.

 

Ensimmäisessä osajulkaisussa Hakkarainen selvittää diabeetikoiden
stressikokemuksia työn ja diabeteksen yhdistämisestä.

 

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen Hakkarainen toteutti
valtakunnallisena kyselytutkimuksena, joka lähetettiin 2 500
työikäiselle, jotka sairastavat tyypin 1 diabetesta. Kyselystä
saatua tietoa Hakkarainen syvensi haastatteluilla, joihin
osallistui 20 Kuopion yliopistollisen sairaalan
diabetespoliklinikalla hoidossa ja työelämässä olevaa tyypin 1
diabeetikkoa.

 

Toisessa artikkelissa Hakkarainen syventyy diabeetikon kokemaan
terveyteen ja työkykyyn. Hän paneutuu siihen, mitkä yksilön, työn
ja diabeteksen tekijät ovat yhteydessä huonoksi koettuun terveyteen
ja huonoon työkykyyn.

 

Hakkarainen luonnehtii, että valmistuneiden kahden artikkelin
aiheet tukivat hyvin toisiaan kirjoittamisprosessissa.

 

Kaksi artikkelia tulossa

 

Väitöskirjan on määrä koostua neljästä osajulkaisusta. Kolmannessa
osajulkaisussa Pirjo Hakkarainen selvittää, kuinka yleistä tyypin 1
diabeteksen salaaminen on työyhteisöissä, ja miksi sairautta
salataan. Samalla Hakkarainen selvittää, mitä hyötyjä ja haittoja
sairauden salaamisesta on koitunut työntekijälle. Hakkarainen
yhdistää kysely- ja haastatteluaineistoja saadakseen tuloksia.
Tämän artikkelin pitäisi valmistua vuoden 2013 lopulla

Neljännessä artikkelissa Hakkarainen selvittelee työssään usein
stressaantuneiden tyypin 1 diabetesta sairastavien
työterveyspalvelujen käyttöä ja palvelun toteutumista. Tämä
artikkeli valmistunee vuonna 2014. Väitöskirjan on määrä valmistua
vuonna 2015.

Toimittaja
Hannu Kaskinen