Uhat, mahdollisuudet ja yhteinen tulevaisuus. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen fuusio henkilöstön kokemana

Hanketiedot

Hankenumero
113090

Hakija
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Toteuttaja
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätietoja
Jukka Lipponen
jukka.lipponen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.6.2013 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
6.8.2013
160 000 euroa

Kokonaiskustannukset
205 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Uhat, mahdollisuudet ja yhteinen tulevaisuus –hankkeessa tutkitaan Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdistymistä yhdeksi virastoksi. Fuusio koskettaa suurta työntekijäjoukkoa, sillä uudessa virastossa tulee työskentelemään noin 15 000 henkilöä. Työntekijöille fuusiot ovat tunnetusti merkittäviä epävarmuuden lähteitä ja riippuen toteutustavoista fuusio saatetaan kokea joko uhkana tai mahdollisuutena. Alan kirjallisuudessa on myös esitetty, että huomattava osa fuusioista ei välttämättä onnistu kaikissa tavoitteissaan. Henkilöstö on keskeisessä asemassa fuusion onnistumisen kannalta. Tämän vuoksi hankkeen tavoitteena on saada tutkimukseen perustuvaa uutta tietoa niistä tekijöistä, jotka edistävät henkilöstön sitoutumista muutokseen ja parantavat luottamusta ja yhteistyön mahdollisuuksia eri ammattiryhmien välillä ja yli vanhojen organisaatiorajojen.

Tutkimus on luonteeltaan pitkittäistutkimus ja sen keskeisimpänä aineistonkeruun menetelmänä on kyselylomake, joka lähetetään kaikille työntekijöille kolmena eri ajankohtana. Kyselyä täydennetään keskijohtoon ja sen rooliin kohdistuvalla laadullisella tutkimuksella. Näin luodaan ymmärrystä ja välineitä fuusioiden johtamiseen sosiaali- ja terveystoimessa.

Hankkeen toteutuksen ja aineistonkeruun aikana (2013-2014) tuloksia raportoidaan Helsingin kaupungille. Suuremmalle yleisölle ja tieteellisille foorumeille raportoitavat tulokset ovat käytettävissä vuoden 2015 loppupuolella.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jukka Lipponen

Tiedote

Fuusion onnistuminen jakaa mielipiteet

31.12.2015

Fuusioituneiden organisaatioiden työntekijät kokevat saman muutosprosessin sangen erilaisesti. Yhden organisaation työntekijät arvioivat, että fuusiossa yhdistettiin organisaatiot tasavertaisesti. Toisen organisaation työntekijät taas tuntevat, että heidän aiemman organisaationsa ääntä ei kuultu riittävästi. Näin havainnoivat Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen tutkijat.
 
Erilaiset kokemukset organisaatioiden keskinäisestä vaikutusvallasta heijastuvat myös sopeutumiseen. Ne työntekijät, jotka tuntevat organisaationsa jääneen alakynteen, pitävät muutosprossin toteutusta epäoikeudenmukaisena ja he luottavat ylimpään johtoon sekä fuusion hyötyihin vähemmän kuin hallitsevan organisaation työntekijät.

Tulokset ovat peräisin Uhat, mahdollisuudet ja yhteinen tulevaisuus -hankkeesta, jossa tutkijat paneutuivat Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdistämiseen. Fuusion jälkeen uudessa virastossa tekee työtä noin 15 000 henkilöä.
 
Työntekijöitä kuultava heti alussa
 
Työntekijöille fuusiot tarkoittavat tunnetusti merkittäviä epävarmuuksia. Tutkijat ovat jo vuosikymmeniä tienneet, että 50–80 prosenttia fuusioista epäonnistuu taloudellisesti.
 
Kun henkilöstö on keskeinen fuusion onnistumisessa, tässä Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa tutkittiin henkilöstön sitoutumista muutokseen. Tavoite oli parantaa luottamusta ammattiryhmien välillä ja yli vanhojen organisaatiorajojen.

Kun pyritään kahden organisaation tasavertaiseen yhdistämiseen, työtekijöiden kokemukset vallan jakautumisesta ja muutoksen oikeudenmukaisista menettelytavoista ovat tärkeitä. Näihin kokemuksiin on kiinnitettävä huomiota jo fuusion suunnitteluvaiheessa, ei vasta ongelmien ilmettyä.
 
Vaikka henkilöstön näkemykset fuusiosta saattavat prosessiaikana muuttua, muutoksen alussa syntyneet tulkinnat ovat merkityksellisiä.

Opas tuleville fuusioille

Kuntatalolla järjestettiin marraskuussa 2015 fuusioseminaari viraston johdolle ja työelämän kehittämisen asiantuntijoille. Seminaarissa esiteltiin opas, joka on samalla hankkeen loppuraportti.

Helppokäyttöinen opas työntekijöiden näkemysten kartoittamisesta on tehty tulevien fuusioiden helpottamiseksi. Oppaan sisältämä työkalu helpottaa myös näkemyksissä tapahtuvien muutosten seuraamista. Täten fuusioituvat organisaatiot pystyvät hankkimaan ajantasaista tietoa tekijöistä, joita henkilöstö pitää fuusion onnistumiselle keskeisinä.
 
Oman organisaation tuloksia voi myös peilata loppuraportin tarjoamiin vertailulukuihin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Aalto yliopistosta.
 
Tarkoitus hyötyä jo tutkimusaikana
 
Pitkittäistutkimuksen päämenetelmä oli sähköinen kyselylomake, joka lähetettiin viraston työntekijöille vuosina 2012, 2013 ja 2014. Ensimmäiseen kyselyyn vastasi 3 694, toiseen 2 573 ja kolmanteen 2 625 henkilöä. Haastateltavia saatiin suunniteltua vähemmän, vain 12.

Kyselyiden tuloksista tiedotettiin joka kyselykierroksen jälkeen aktiivisesti sosiaali- ja terveysvirastossa. Näin pyrittiin varmistamaan, että henkilöstö hyötyy tutkimuksen tekemisestä jo aineistonkeruuaikana.

Tutkijat ovat esitelmöineet hankkeesta laajasti. Yksi artikkelikäsikirjoitus oli vuoden 2015 lopussa arvioitavana kansainvälisessä tiedejulkaisussa, ja kaksi artikkelia on lähdössä kansainvälisiin tiedejulkaisuihin keväällä 2016. Keväällä tutkijat kirjoittavat ainakin yhden yleistajuisen artikkelin suomalaislehtiin. Lisäksi vuonna 2016 tutkijat esittelevät tuloksia kahdessa konferenssissa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Raportti Hakonen Marko, Lipponen Jukka, Kaltiainen Janne, Kupiainen Olli-Jaakko. 2015. Fuusiot henkilöstön näkökulmasta: Opas onnistuneeseen fuusioon ja Case Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2015:17. ISSN 1798-9051 ISBN 978-951-51-1028-2 http://hdl.handle.net/10138/158205

JulkaisuMarko Hakonen, Jukka Lipponen, Janne Kaltiainen & Olli-JaakkoKupiainen. Fuusiot henkilöstön näkökulmasta: Opas onnistuneeseenfuusioon ja Case Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto. 40 sivua.ISSN-L 1798-9124, ISSN 1798-9124 (painettu), ISSN 1798-9051(verkkojulkaisu), ISBN 978-951-51-1027-5 (nid.), ISBN978-951-51-1028-2 (pdf) Avaa

Painettua julkaisua myy ja välittää Unigrafiankirjamyyntihttp://shop.unigrafia.fi/product/fuusio-henkiloston-nakokulmasta-opas-onnistuneeseen-fuusioon-ja-case-helsingin-sosiaali-ja-terveysvirasto/ Avaa

Avaa