Ulkopuolisen suunnittelijan rooli ja vastuu prosessilaitoksen turvallisuudesta

Hanketiedot

Hankenumero
110079

Hakija
VTT Teolliset järjestelmät

Toteuttaja
VTT Teolliset järjestelmät

Lisätietoja
Yngve Malmén
yngve.malmen@vtt.fi

Toteutusaika
1.10.2010 - 1.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
8.10.2010
108 000 euroa

Kokonaiskustannukset
180 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2011

Tiivistelmä

Prosessien ja laitosten suunnittelun verkottuminen ja sen ketjuttaminen eri toimistoille ja suunnittelijoille luo rajapintoja, joissa tiedonvälityksen ja yhteistyön merkitys turvallisen lopputuloksen kannalta korostuu. Suunnitteluvaiheen ratkaisut vaikuttavat kohteen turvallisuuteen ja käyttövarmuuteen koko sen eliniän ajan, joten prosessien ja laitosten suunnittelijoilla on merkittävä rooli ja vastuu laitoksen turvallisuudesta. Suunnittelijan vastuu on myös kirjattu työturvallisuuslakiin.

Hankkeessa tarkastellaan prosessiteollisuudessa käyttöön otettavien laitejärjestelmien turvallisuussuunnittelun ja riskienhallinnan tasoa. Kohteita ovat esimerkiksi suunnittelutoimistojen käytännöt ja tavat, joilla ne siirtävät tietoja suunnitteluperusteista, mahdollisista vaaratilanteista, valituista turvallisuusratkaisuista jne. suunnitteluketjun seuraavalle toimijalle. Onnettomuustapausten kautta selvitetään, nähdäänkö suunnittelua tekevän tahon ja suunnittelijan vastuu työturvallisuudesta todellisena oikeudellisena vastuuna. Tavoitteena on parantaa sekä suunnittelutoimistojen että suunnittelua tilaavien tahojen valmiuksia kattavan ja tehokkaan riskienhallintaketjun luomiseen.

Hanke päättyy vuonna 2011, ja sen tulokset kootaan Internetissä julkaistaviin oppaisiin. Suunnittelutoimistoille suunnatussa oppaassa käsitellään työturvallisuussäädösten huomioon ottamista prosessilaitosten suunnittelutyön yhteydessä. Suunnittelua tilaavalle taholle ja suunniteltavan laitoksen työturvallisuudesta vastuussa olevalle työnantajalle tarkoitetussa oppaassa keskitytään turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin prosessi- ja laitossuunnittelussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Yngve Malmén

Tiedote

Suunnittelu koskee koko elinkaarta

1.12.2011

Teollisuuslaitosten suunnitteluvaihe vaikuttaa kohteen
turvallisuuteen, käyttövarmuuteen ja käytettävyyteen laitosten koko
eliniän. Prosessien ja laitosten suunnittelutyöhön osallistuvilla
on asemansa vuoksi myös vastuu laitoksen turvallisuuden
varmistamisesta. VTT on selvittänyt suunnittelukonsulttien ja
heiltä suunnittelua tilaavien prosessiteollisuusyritysten vastuita.
Työsuojelurahasto rahoittamassa hankkeessa VTT:n tutkijat laativat
suunnittelutyöhön oppaan, joka auttaa luomaan kattavan ja tehokkaan
riskienhallintaketjun.

 

Prosessiteollisuuslaitosten tyypilliset riskit kytkeytyvät
käsiteltävien ja varastoitavien aineiden vaaroihin. Vaarat voivat
olla fysikaalisia tai ne voivat kohdistua terveyteen tai
ympäristöön, ainemääriin sekä prosessioloihin, kuten korkeisiin
lämpötiloihin ja paineisiin.

 

Ulkopuolisen suunnittelijan rooli ja vastuu prosessilaitoksen
turvallisuudesta eli Usva-hanke toteutettiin vuosina 2010–2012.

 

Verkottuminen haittaa vastuun jakoa

 

Ulkopuolisen suunnittelijan vastuu on Suomessa kirjattu
työturvallisuuslakiin. Silti suunnittelijan rooli ja vastuu
turvallisuudesta eivät kuitenkaan aina ole yksiselitteisiä.

 

Ongelmia ilmenee tyypillisesti, kun prosessiteollisuuden
suunnittelua verkotetaan sekä ketjutetaan suunnittelutoimistoille
ja suunnittelijoille. Tällöin korostuu tiedonvälityksen ja
yhteistyön merkitys.

 

Monissa onnettomuuksissa tai muissa teknisissä epäonnistumisissa
vastuu tapahtuneesta on hajautunut. Useinkaan hajautuminen ei
rajaudu vain yhden yrityksen sisälle. Asialla ovat tyypillisesti
vähintään kaksi yritystä, jotka ovat eri tavoin osallistuneet
suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon.

 

Yleensäkin suunnitteluaikana tehdyistä turvallisuusratkaisuista ja
niiden merkityksestä voi ilmetä puutteellisia tietoja. Suunnittelun
edetessä tällainen voi pahimmillaan mitätöidä aiempien
turvallisuusratkaisujen toimivuuden.

Siksi VTT näki tärkeäksi parantaa sekä suunnittelutoimistojen
että suunnittelutyön tilaajien valmiuksia luoda kattava ja tehokas
riskienhallintaketju. Näin varmistettaisiin, että suunniteltavat
prosessiteollisuuden tuotantojärjestelmät ovat turvallisia käyttää
ja huoltaa.

 

Vastaako työturvavastuu oikeusvastuuta?

 

VTT teki viranomaisten ja muiden ylläpitäjien
onnettomuusrekistereistä ja -tutkintaraporteista katsauksen
tapauksista, joissa suunnittelun puutteet tai virheet ovat voineet
olla johtamassa onnettomuuteen.

 

Tutkijat etsivät myös oikeusistuimilta ja työsuojelupiireiltä
esimerkkejä mainitunlaisista oikeustapauksista. Näin haluttiin
selvittää, nähdäänkö suunnittelijan vastuu työturvallisuudesta
todellisena oikeudellisena vastuuna.

 

Vastuu vaikea määritellä

 

Suunnittelijakonsultin osuus suunnittelemansa kohteen
turvallisuudesta on laajempi kuin lainsäädännössä määritelty
vastuu. Tutkijat kuitenkin huomauttavat että vastuun laajuutta ei
helposti määritellä. He kysyvät, pitääkö yksityiskohtaista
suunnitelmaa tekevän suunnittelijan kertoa esisuunnitteluissa
tehdyistä, turvallisuudelle arveluttavista ratkaisuista.

 

Sekä suunnittelijoilla että toiminnanharjoittajilla on merkittävät
vastuut ja roolit myös rakennusaikaisessa turvallisuudesta ja
ympäristönsuojelusta. Näitä riskienhallinnan osa-alueita ei
kuitenkaan tässä hankkeessa käsitelty.

 

Hyviä käytäntöjä etsimässä

 

Tutkijat haastattelivat suunnittelutoimistojen ja suunnittelua
tilaavien yritysten edustajia. Näin etsittiin hyviä käytäntöjä,
joilla voisi toteuttaa prosessisuunnittelun riskienhallintaketjun.
Tutkijat kysyivät myös, miten suunnitteluyritykset ottavat
turvallisuuden huomioon suunnittelun vaiheissa. Samoin kysyttiin
sitä, miten suunnittelijat varmistavat kohteensa turvallisuuden eri
toiminnoissa kohteen koko elinkaarena, rakentamisaikaa lukuun
ottamatta.

 

Lisäksi tutkijat selvittivät, miten suunnittelutoimistot siirtävät
tietoja esimerkiksi suunnitteluperusteista, mahdollisista
vaaratilanteista ja valituista turvallisuusratkaisuista
suunnitteluketjun seuraavalle toimijalle ja myös asiakkaalle.

 

Opas suunnittelijoille ja ostajille

 

Hankkeessa laadittiin opaskirja, joka on suunnattu
prosessiteollisuuden suunnitteluyrityksille ja suunnittelutyötä
ostaville yrityksille. Kirjassa käsitellään prosessilaitoksen
turvallisuuden hallintaa ja laitosturvallisuuden huomioon ottamista
niin prosessisuunnittelun hankinnassa kuin suunnittelutyön
toteuttamisessa. Kirja on luettavissa hankkeen verkkosivuilla.

 

Oppaaseen on kerätty hyviä käytäntöjä siitä, miten luodaan kattava
ja tehokas riskienhallintaketju. Sellaisella varmistetaan
suunniteltavien prosessiteollisuuden tuotantojärjestelmien
turvallisuus kaikissa tilanteissa.

 

Ydinasiat ohjeista ja hyvistä käytännöistä on koottu
muistilistaksi. Se kattaa suunnittelutyön tarjous- ja
hankintavaiheet, varsinaisen suunnittelun sekä kohteen toteutuksen,
vastaanoton ja käytön.

 

Vaikka opas on laadittu prosessilaitosten suunnitteluun, sen osia
voi hyödyntää myös muualla teollisuudessa. Hankeaikana näet ilmeni,
että laitevalmistajat eivät tunne suunnittelutyötä tekevien
ulkopuolisten vastuita.

 

Hanketta ja opaskirjaa on esitelty muun muassa Suunnittelu- ja
konsulttitoimistojen liitossa, hankkeeseen osallistuneissa
yrityksissä ja suunnittelutoimistoissa. Hankkeen alustavia tuloksia
esiteltiin posterina Englannin Liverpoolissa pidetyssä Hazards XXII
-symposiumissa huhtikuussa 2011. Hanketta esiteltiin myös Texasissa
lokakuussa 2011 pidetyssä konferenssissa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Yngve Malmén, Minna Nissilä, Kaisa Wallin, Kimmo Virolainen. 2012. Ulkopuolisen suunnittelijan rooli ja vastuu prosessilaitoksen turvallisuudesta. 120 sivua. Tutkimusraportti VTT-R-01357-12. Avaa

Malmén, Yngve; Nissilä, Minna; Wallin, Kaisa. Suunnittelijan rooli prosessilaitoksen turvallisuuden varmistamisessa. Opas suunnittelijoille ja suunnittelun tilaajille. Tampere 2012, VTT. 108 sivua. http://www.vtt.fi/files/sites/usva/usva_opas_helmikuu_v2_2012.pdf Avaa

Muistilista turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä tehtävistä suunnittelutyön hankinnassa ja toteutuksessa Avaa

http://usva.vtt.fi